+

Tehnologije proizvodnje kuća od drveta

Šifra predmeta: TMP36A1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni predmet
Broj ESPB: 6
Uslov: Položeni svi ispiti iz predhodnih godina studiranja

Osposobljavanje studenata da mogu da vrše projektovanje i nadzor nad:  izgradnjom drvenih kuća, izradom toplotne i zvučne izolacije, požarne zaštite i zaštite od vlage, izradom krovova.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava : Uvod, Domaća i svetska  iskustva u građenju drvenih kuća. Drvo, drvne prerađevine-svojstva i primena. Ostali prateći materijali u zgradama drvene konstrukcije. Tradicionalne drvene konstrukcije: tradicionalni bondruk, rebrasti bondruk. Savremene drvene konstrukcije. Panelni sistem i skeletni sistem. Fizika drvene zgrade: zvučna, toplotna, požarna zaštita i zaštita od vlage. Fasadni i unutrašnji zidovi drvene konstrukcije: funkcije, sastav i oblik. Spojnice-detalji međusobnih spojeva zidova, zidova sa tavanicom. Drvene tavanice: funkcije, sastav i oblik. Krovovi: oblici, funkcije i sastav.

Praktična nastava:

Rešavanje zadataka i problema u vezi sa sadržajem teorijske nastave u okviru 10 vežbi.