+

Драган Гачић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 865
Е-маил: dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 92
Консултације: среда, 13‒15 часова

Др Драган Гачић је рођен 26. јула 1969. године у Осијеку. Основну школу је завршио у Биљу, а средњу школу у Шумарском школском центру у Сарајеву ‒ Илиџа (смер шумарски техничар). На Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду дипломирао је 1995. године. Магистарски рад је одбранио 2000. године, а докторску дисертацију децембра 2005. године, на истом факултету. На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, у звање доцента изабран је 2006. године, а у звање ванредног професора 2011. године.

Као гостујући предавач на Високој школи за заштиту животне средине у Велењу ‒ Словенија (Environmental Protection College) ‒ 1st degree study programme Environmental Protection and Eco-technologies (област Wildlife management) био је ангажован током 2014. и 2015. године. У току 2014. године решењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде именован је за председника Комисије за израду елабората о установљавању ловишта на подручју Републике Српске, а у току 2015. године као експерт из Републике Србије учествовао је на Међународној научној радионици под називом „Workshop on the assessment of wild boar management options” (Парма, Италија), коју је организовала и финансирала EFSA ‒ European Food Safety Authority.

У свом досадашњем раду објавио је преко 70 библиографских јединица које се баве проучавањем проблематике гајења и коришћења популација крупне дивљачи (јелен, срна и дивља свиња), штетама на дивљачи и њиховим стаништима услед облагања канала за наводњавање и изградње саобраћајне инфраструктуре, ретким и угроженим врстама дивљачи у Србији (велики тетреб и дивокоза), отварањем шума и применом механизованих средстава рада.

Коаутор је помоћног универзитетског уџбеника „Практикум из ловства са заштитом ловне фауне” (2011). Поседује диплому да је завршио курс за мерење и оцењивање трофеја за европске врсте крупне дивљачи, који је 2002. године организовао Ловачки савез Југославије уз учешће међународних експерата CIC-а (International Council for Game and Wildlife Conservation). Од 2012. године поседује лиценцу Ловачке коморе Србије за израду планских докумената у области ловства (број лиценце 0153). У периоду 2010‒2016. године био је члан радних група за припрему националних законских прописа из области ловства, а одржао је и неколико пленарних и стручних предавања у земљи и иностранству (Словенија и Република Српска). Цитираност радова у којима је аутор или коаутор према бази података Web of Science износи преко 20 цитата у часописима са SCI листе (www.kobson.nb.rs).

Био је коментор одбрањене докторске дисертације на Универзитету „Josipa Jurja Strossmayera” у Осијеку (Пољопривредни факултет), члан комисије за оцену подобности теме, кандидата и ментора једне докторске дисертације (Универзитет у Новом Саду – ПМФ), ментор 5 магистарских теза и 18 мастер радова одбрањених на Шумарском факултету, члан комисије за оцену и одбрану једне магистарске тезе на Факултету безбедности, и члан комисије за одбрану 18 мастер радова на Шумарском факултету.

Учествовао је у реализацији 18 домаћих научноистраживачких пројеката, од којих је руководио реализацијом 9 пројеката. Тренутно је члан међународне истраживачке групе „EUROBOAR”, као и стручне организације „Удружење шумарских инжењера и техничара Србије” и Ловачког удружења „Кошутњак” из Београда.

На Шумарском факултету у Београду био је заменик шефа Катедре искоришћавања шума, члан Комисије за признавање високошколских исправа (Одсек за шумарство) и члан Комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија шумарства. Тренутно је члан Савета Шумарског факултета, члан Наставно-научног већа Факултета и члан Комисије на докторским студијама модула Шумарство (подмодул ‒ Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне).

Ожењен је, отац две ћерке.

Област истраживања

Ловно газдовање
Екологија дивљих животиња

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  1. Gačić D.P., Milošević-Zlatanović, S., Pantić, D., Đaković, D. (2007): Evaluation of the eye lens method for age determination in roe deer Capreolus capreolus. Acta Theriologica 52 (4): 419-426.
  2. Massei, G., Kindberg, J., Licoppe, A., Gačić, D., Šprem, N., Kamler, J., Baubet, E., Hohmann, U., Monaco, A., Ozoliņš, J., Cellina, S., Podgórski, T., Fonseca, C., Markov, N., Pokorny, B., Rosell, C., Náhlik, A. (2015): Wild boar populations up, number of hunters down? A review of trends and implications for Europe. Pest Management Science 71 (4): 492-500.
  3. Gačić, D.P., Danilović, M., Gačić, J., Stojnić, D. (2015): Effects of roads and railways on large game in the Belgrade area: A case-study of nine municipalities. Fresenius Environmental Bulletin 24 (4): 1310-1317.
  4. Šelmić, V., Gačić, D., Ćeranić, A. (2001): Lov i lovna privreda. Jugoslovenski pregled 45 (1): 97-124.
  5. Gačić, D. (2005): Proučavanja starosne i trofejne strukture populacija srne (Capreolus capreolus L.) u Vojvodini, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 222 lista.
  6. Šelmić V., Gačić D. (2011): Lovstvo sa zaštitom lovne faune: praktikum, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd, Planetaprint, str. 1-200.
  7. Gačić D., Marković B., Jovanović M., Mrđenović D., Badža B. (2015): Elaborat o ustanovljavanju lovišta na području Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka, str. 1-183.
  8. Rukovodilac projekta „Istraživanje šteta od krupne divljači i njihov uticaj na šumske ekosisteme Republike Srbije (pilot projekat)“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, Beograd (2007-2008).
  9. Rukovodilac projekta „Uporedna analiza stanja lovišta i populacija krupne divljači kojima gazduje JP Vojvodinašume“ – JP „Vojvodinašume“, Novi Sad (2012).

Rukovodilac projekta „Istraživanje reintrodukcija jelenske divljači u Srbiji i unapređenje gazdovanja novonastalim populacijama“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, Beograd (2013-2014).