+

Dragan Gačić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 865
E-mail: dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 92
Konsultacije: sreda, 13‒15 časova

Dr Dragan Gačić je rođen 26. jula 1969. godine u Osijeku. Osnovnu školu je završio u Bilju, a srednju školu u Šumarskom školskom centru u Sarajevu ‒ Ilidža (smer šumarski tehničar). Na Odseku za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1995. godine. Magistarski rad je odbranio 2000. godine, a doktorsku disertaciju decembra 2005. godine, na istom fakultetu. Na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, u zvanje docenta izabran je 2006. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2011. godine.

Kao gostujući predavač na Visokoj školi za zaštitu životne sredine u Velenju ‒ Slovenija (Environmental Protection College) ‒ 1st degree study programme Environmental Protection and Eco-technologies (oblast Wildlife management) bio je angažovan tokom 2014. i 2015. godine. U toku 2014. godine rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imenovan je za predsednika Komisije za izradu elaborata o ustanovljavanju lovišta na području Republike Srpske, a u toku 2015. godine kao ekspert iz Republike Srbije učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj radionici pod nazivom „Workshop on the assessment of wild boar management options” (Parma, Italija), koju je organizovala i finansirala EFSA ‒ European Food Safety Authority.

U svom dosadašnjem radu objavio je preko 70 bibliografskih jedinica koje se bave proučavanjem problematike gajenja i korišćenja populacija krupne divljači (jelen, srna i divlja svinja), štetama na divljači i njihovim staništima usled oblaganja kanala za navodnjavanje i izgradnje saobraćajne infrastrukture, retkim i ugroženim vrstama divljači u Srbiji (veliki tetreb i divokoza), otvaranjem šuma i primenom mehanizovanih sredstava rada.

Koautor je pomoćnog univerzitetskog udžbenika „Praktikum iz lovstva sa zaštitom lovne faune” (2011). Poseduje diplomu da je završio kurs za merenje i ocenjivanje trofeja za evropske vrste krupne divljači, koji je 2002. godine organizovao Lovački savez Jugoslavije uz učešće međunarodnih eksperata CIC-a (International Council for Game and Wildlife Conservation). Od 2012. godine poseduje licencu Lovačke komore Srbije za izradu planskih dokumenata u oblasti lovstva (broj licence 0153). U periodu 2010‒2016. godine bio je član radnih grupa za pripremu nacionalnih zakonskih propisa iz oblasti lovstva, a održao je i nekoliko plenarnih i stručnih predavanja u zemlji i inostranstvu (Slovenija i Republika Srpska). Citiranost radova u kojima je autor ili koautor prema bazi podataka Web of Science iznosi preko 20 citata u časopisima sa SCI liste (www.kobson.nb.rs).

Bio je komentor odbranjene doktorske disertacije na Univerzitetu „Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku (Poljoprivredni fakultet), član komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora jedne doktorske disertacije (Univerzitet u Novom Sadu – PMF), mentor 5 magistarskih teza i 18 master radova odbranjenih na Šumarskom fakultetu, član komisije za ocenu i odbranu jedne magistarske teze na Fakultetu bezbednosti, i član komisije za odbranu 18 master radova na Šumarskom fakultetu.

Učestvovao je u realizaciji 18 domaćih naučnoistraživačkih projekata, od kojih je rukovodio realizacijom 9 projekata. Trenutno je član međunarodne istraživačke grupe „EUROBOAR”, kao i stručne organizacije „Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije” i Lovačkog udruženja „Košutnjak” iz Beograda.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu bio je zamenik šefa Katedre iskorišćavanja šuma, član Komisije za priznavanje visokoškolskih isprava (Odsek za šumarstvo) i član Komisije za sprovođenje konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija šumarstva. Trenutno je član Saveta Šumarskog fakulteta, član Nastavno-naučnog veća Fakulteta i član Komisije na doktorskim studijama modula Šumarstvo (podmodul ‒ Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune).

Oženjen je, otac dve ćerke.

Oblast istraživanja

Lovno gazdovanje
Ekologija divljih životinja

Odabrani naučni radovi

  1. Gačić D.P., Milošević-Zlatanović, S., Pantić, D., Đaković, D. (2007): Evaluation of the eye lens method for age determination in roe deer Capreolus capreolus. Acta Theriologica 52 (4): 419-426.
  2. Massei, G., Kindberg, J., Licoppe, A., Gačić, D., Šprem, N., Kamler, J., Baubet, E., Hohmann, U., Monaco, A., Ozoliņš, J., Cellina, S., Podgórski, T., Fonseca, C., Markov, N., Pokorny, B., Rosell, C., Náhlik, A. (2015): Wild boar populations up, number of hunters down? A review of trends and implications for Europe. Pest Management Science 71 (4): 492-500.
  3. Gačić, D.P., Danilović, M., Gačić, J., Stojnić, D. (2015): Effects of roads and railways on large game in the Belgrade area: A case-study of nine municipalities. Fresenius Environmental Bulletin 24 (4): 1310-1317.
  4. Šelmić, V., Gačić, D., Ćeranić, A. (2001): Lov i lovna privreda. Jugoslovenski pregled 45 (1): 97-124.
  5. Gačić, D. (2005): Proučavanja starosne i trofejne strukture populacija srne (Capreolus capreolus L.) u Vojvodini, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 222 lista.
  6. Šelmić V., Gačić D. (2011): Lovstvo sa zaštitom lovne faune: praktikum, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd, Planetaprint, str. 1-200.
  7. Gačić D., Marković B., Jovanović M., Mrđenović D., Badža B. (2015): Elaborat o ustanovljavanju lovišta na području Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka, str. 1-183.
  8. Rukovodilac projekta „Istraživanje šteta od krupne divljači i njihov uticaj na šumske ekosisteme Republike Srbije (pilot projekat)“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, Beograd (2007-2008).
  9. Rukovodilac projekta „Uporedna analiza stanja lovišta i populacija krupne divljači kojima gazduje JP Vojvodinašume“ – JP „Vojvodinašume“, Novi Sad (2012).

Rukovodilac projekta „Istraživanje reintrodukcija jelenske divljači u Srbiji i unapređenje gazdovanja novonastalim populacijama“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, Beograd (2013-2014).