+

Драгица Oбратов-Петковић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 906
Е-маил: dragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 68
Консултације: понедељак, 13‒15 часова

Рођенa je 1956. год. у Београду. На Биолошком факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1980. год. Од 1983 год. запослена је на Шумарском факултету, у звање редовног професора изабрана је 2008. год. Магистарски рад „Васкуларна флора и биљногеографске карактеристике Авале” одбранила је 1986. год. на Биолошком факултету Универзитета у Београду а на истом факултету одбранила је и докторску дисертацију „Флора и вегетација планине Златар” 1992. год. На Шумарском факултету води наставу на основним, мастер и докторским студијама. Руководилац је докторских студија на области Пејзажна архитектура и хортикултура. Од 2004. до 2008. била је руководилац пројекта Министарствa за науку и технолошки развој, 2014. год. руководилац пројекта Министарства пољoпривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, а од 2011 год. до данас руководилац потпројекта у оквиру ИИИ пројекта Министарствa за просвету, науку и технолошки развој. Самостално или заједно са коауторима објавила је укупно 220 библиографских јединица. У току 1986. год. боравила је у Институту за ботанику Универзитета у Бечу, а 1989. год. у Украјини. Као ментор, коментор или члан комисије учествовала је у вођењу или одбрани неколико дипломских, магистарских и докторских радова на Шумарском, Биолошком и Фармацеутском факултету. Говори, чита и пише на енглеском језику, а служи се немачким језиком. Функцију шефа Катедре за пејзажну хортикултуру обављала је у периоду од 2008. до 2016. год. Члан је редакционог одбора часописа Гласник Шумарског факултета, Већа за биотехничке науке Универзитета у Београду, Савета Универзитета у Београду. Члан је Српског биолошког друштва, OPTIMA удружења (удружење ботаничара медитеранских земаља), AMAPSEC удружења (удружење за проучавање лековитих биљака југоисточне Европе), светског друштва за конзервацију земљишта и вода (WASWC), друшва за физилогију биљака, и др.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Флористички и вегетацијски диверзитет, биљни ресурси, инвазивне биљне врсте.

Ангажовање у настави

Основне студије

Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру

Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса

Мастер студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

 1. Obratov-Petković, D, Popović, I., Belanović, S., Kadović, R. (2006): Ecobiological study of medicinal plants in some regions in Serbia. Plant, soil and environment, Vol. 52, No. 10: 459‒467. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/50775.pdf
 2. Tomićević, J., Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Milovanović, М. (2011): Exploring the park-people relation: collection of Vaccinium myrtillus by local people from Kopaonik National Park in Serbia. Environmental management 48: 835‒846. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-011-9725-1
 1. Nedelcheva, A., Dogan, Y., Obratov-Petković, D., Padure, I. (2011): The Traditional Use of Plants for Handicrafts in Southeastern Europe. Human Ecology, Vol. 39, No 6: 813‒828. http://link.springer.com/journal/10745
 1. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Đukić, M., Djunisijević – Bojović, D., Skocajić, D., Grbić, M. (2013): The influence of some environmental factors on the distribution of invasive species Aster lanceolatus in various habitats in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin Vol. 22, No. 6: 1677‒1688.
 2. Belanović, S., Bjedov, I., Čakmak, D., Obratov-Petković, D., Kadović, R., Beloica, J. (2013): Influence of Zn on the availability of Cd and Cu to Vaccinium species in unpolluted areas – a case study of Stara planina Mt. (Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 8, No. 3: 5–14.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=340
 3. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Nešić, M., Stojanović, V. (2014): Relationship between Invasive Plant Species and Species Richness in Uraban and Suburban habitats of Belgrade (Serbia). In: Zlatić, M. Kostadinov, S. (Ed.) Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change. Advances in Geoecology 43.Catena Verlag GMBH, Germany: 337‒348. ISBN978-3-923381-61-6. USISBN 1-59326-265-5.
  http://www.catena-verlag.de/
 1. Bjedov, I., Obratov–Petković, , Mišić, D., Šiler, B., Aleksić, J. (2015): Genetic patterns in range-edge populations of Vaccinium species from the central Balkans: implications on conservation prospects and sustainable usage. Silva Fennica Vol. 49, No. 4 article id 1283. http://www.silvafennica.fi/article/1283
 1. Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Nešić, M., Belanović-Simić, S, Đunisijević-Bojović, D., Skočajić, D. (2016): Impact of Invasive Aster lanceolatus Populations on Soil and Flora in Urban Sites. Polish Journal of Ecology 64 (2): 289‒295.  http://dx.doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
 1. Jovanović, F., Obratov-Petković, D., Niketić, M., Vukojičić, S. (2016): Distribution of the genus Galanthus (Amaryllidaceae) in Serbia. Botanica serbica, Vol. 40, No.1:69‒81. http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/2016_40_1.html#a652
 1. Nešić, M., Obratov-Petković, D., Skočajić, D., Bjedov, I., Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D. (2016): Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Periodicum biologorum, Vol. 118, No.1:1‒7.
  http://hrcak.srce.hr/156781