+

Јелена Недељковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 938
Е-маил: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 1
Консултације:

Др Јелена Недељковић је рођена 6. 5. 1984. год. у Лозници, где је завршила основу школу и гиманзију. Студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршила је 2008. године. Докторске студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршила је 2015. године, са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију, под називом „Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа, као чинилац развоја шумарства приватног сектора у Србији”, одбранила је 2015. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету (ментор: проф. др Драган Нонић).

У звање истраживача-приправника на Универзитету у Београду-Шумарском факултету, изабрана је 2011. године, у звање истраживача-сарадника 2012. године, а у звање научног сарадника 2016. године. У звање доцента за ужу научну област Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима на Шумарском факултету у Београду је изабрана 2016. године. Од тада, учествује у извођењу наставе на сва три нивоа студија.

Др Јелена Недељковић је, у периоду 2009‒2011. године, била стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Такође, добитница је и награде Европског шумарског института (EFI) из Финске за подршку програмима усавршавања студената докторских студија у Европи, као и стипендије FOPER II (Forest Policy & Economics Education & Research in Southeast Europe), програма за подршку мобилности студената докторских студија.

У оквиру научних и стручних усавршавања боравила је током 2012. год. на BOKU Универзитету (Universität für Bodenkultur) у Аустрији, WSL Институту (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) у Швајцарској и Регионалној канцеларији за Медитеран Европског шумарског института (Mediterranean Regional Office of the European Forest Institute) у Шпанији.

Др Јелена Недељковић је добитник престижне стипендије Alexander von Humboldt фондације за пост-докторско усавршавање у Немачкој, у оквиру програма Georg Forster Research Fellowship. У периоду 2016-2017. године, боравила је на Алберт Лудвигс Универзитету у Фрајбургу, на Факултету за животну средину и природне ресурсе (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen), код професора Marc Hanewinkel-a, са темом „Climate change adaptation strategies for sustainable forest management“.

До сада је објавила преко 90 публикација (од којих 17 у часописима са SCI листе) и учествовала на већем броју међународних научних конференција, симпозијума, семинара и тренинга у земљи и иностранству. Радови др Јелене Недељковић су цитирани у 361 публикацији (извор Google Scholar, 12.03.2021. год).

Као ментор и члан комисија, др Јелена Недељковић је учестовала у одбрани 5 завршних радова (у 4 завршна рада је била ментор а у 1 члан комисије) и 8 мастер радова (ментор код 3 рада и члан комисије у 5 радова). Такође, члан је 1 Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације, а била је и члан 1 Комисије за оцену израђене докторске дисертације и јавну одбрану докторске дисертације.

Др Јелена Недељковић је аутор практикума намењеног студентима Универзитета у Београду-Шумарског факултета на студијском програму Шумарство:

 • Недељковић Ј. (2021): Организација и пословање у шумарству – практикум са радном свеском, електронски извор, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (236)

Члан је IUFRO истраживачких група 9.06.00 (Forest Law and Environmental Legislation) и 9.05.03 (Cross-sectoral Policy Impacts on Forests & Environment).

Као истраживач, до сада је учествовала на 9 међународних и 9 националних пројеката.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима

Област истраживања

Организација и пословање у шумарству

 • Организација шумарства јавног и приватног сектора
 • Организација заштите природе
 • Оквири и мере подршке у шумарству и заштити природе
 • Организација пословних процеса у шумарству
 • Организација ланаца снабдевања у шумарству

Менаџмент предузећа у шумарству
Предузетништво и иновације у шумарству
Одрживо управљање у шумарству и заштити природе
Управљање заштићеним подручјима
Управљање климатским променама

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 • Nonić M., Nedeljković J., Nonić D., Milovanović J., Šijačić-Nikolić M. (2019): Regulatory framework for conservation and sustainable utilization of forest genetic resources in Serbia. Chapter in: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (eds.): Forests of Southeast Europe under a Changing Climate Conservation of Genetic Resources. Springer International Publishing (87-104) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95267-3_7
 • Nonić D., Nedeljković J., Nonić M. (2019): Institutional framework for conservation of forest genetic resources in Serbia.Chapter in: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (eds.): Forests of Southeast Europe under a Changing Climate Conservation of Genetic Resources. Springer International Publishing (105-124) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95267-3_8
 • Nedeljković J., Stanišić M. (2020): Forest and Climate Change Governance.In: Leal Filho W., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. (21 p) URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-71063-1_69-1
 • Stanišić M., Nedeljković J.(2020): Regulatory framework of forestry for climate change mitigation and adaption. In: Leal Filho W., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. (13 p.) URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-71063-1_74-1
 • Ranković N., Nonić D., Nedeljković J., Stamatović S. (2014): Relationship of Some Climate Elements and Collected Quantities of Non-Wood Forest Products in Serbia in the Period 1993-2011, In: Zlatić M., Kostadinov S. (Eds.): Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change, Advances in GeoEcology 43 (231-242) http://www.catena-verlag.de/age43.htm

Међународни часописи (M20)

 • Nichiforel L., Deuffic P., Thorsen B.J., Weiss G., Hujala T., Keary K., Lawrence A., Avdibegovic M., Dobsinska Z., Feliciano D., Gorriz-Mifsud E., Hoogstra M., Hrib M., Jarský V., Jodlowski K., Lukmine D., Pezdevsek Malovrh S., Nedeljkovic J., Nonić D., Krajter Ostoić S., Pukall K., Rondeux J., Samara T., Sarvasova Z., Scriban R.E., Silingiene R., Sinko M., Stojanovska M., Stojanovski V., Nickolov Stoyanov T., Teder M., Vennesland B., Wilhelmsson E., Wilkes-Allemann J., Zivojinovic I., Bouriaud L. (2020): Two decades of forest-related legislation changes in European countries analysed from a property rights perspective, Forest Policy and Economics 115, Elsevier B.V., Amsterdam.  (article 102146) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138993411930526X
 • Poduška Z., Nedeljkovic J., Nonic D., Ratknić T., Ratknić M., Živojinović I. (2020): Intrapreneurial climate as a momentum for fostering employee innovativeness in state forest enterprises, Forest Policy and Economics 119, Elsevier B.V., Amsterdam. (article 102281) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934119304654
 • Kajanus M., Leban V., Glavonjić P., Krc J., Nedeljkovic J., Nonic D., Nybakk E., Posavec S., Riedl M., Teder M., Wilhelmsson E., Zālīte Z., Eskelinen T. (2019): What can we learn from business models in the European forest sector: Exploring business models design propositions, Forest policy and economics 99, Elsevier B.V., Amsterdam. (145-156) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934117301697?via%3Dihub
 • Nichiforel L., Keary K., Deuffic P., Weiss G., Jellesmark Thorsen B., Winkel G., Avdibegović M., Dobšinská Z., Feliciano D., Gatto P., Gorriz Mifsud E., Hoogstra-Klein M., Hrib M., Hujala T., Jager L., Jarský V., Jodłowski K., Lawrence A., Lukmine D., Pezdevšek Malovrh Š., Nedeljković J., Nonić D., Krajter S., Pukall K., Rondeux J., Samara T., Sarvašová Z., Scriban R.E., Šilingienė R., Sinko M., Stojanovska M., Stojanovski V., Stoyanov N., Teder M., Vennesland B., Vilkriste L., Wilhelmsson E., Wilkes-Allemann J., Bouriaud L. (2018): How private are Europe’s private forests? A comparative property rights analysis, Land Use Policy 76, Elsevier B.V., Amsterdam. (535-552) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717305999
 • Živojinović I., Nedeljković J., Stojanovski V., Japelj A., Nonić D., Weiss G., Ludvig A. (2017): Non-timber forest products in transition economies: Innovation cases in selected SEE countries, Forest Policy and Economics 81, Elsevier B.V., Amsterdam. (18-29) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116302088
 • Pezdevšek Malovrh Š., Nonić D., Glavonjić P., Nedeljković J., Avdibegović M., Krč J. (2015): Private Forest Owner Typologies in Slovenia and Serbia: Targeting Private Forest Owner Groups for Policy Implementation, Small-scale Forestry 14 (4), Springer (423-440) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11842-015-9296-8
 • Nedeljković J., Lovrić M., Nonić D., Stojanovska M., Nedanovska V., Lovrić N., Stojanovski V. (2013): Utjecaj političkih instrumenata na poslovanjesa nedrvnim šumskim proizvodima u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, Šumarski list 9-10, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb. (473–486) http://www.sumari.hr/sumlist/pdf/201304730.pdf

Националне монографије (M40)

 • Ранковић Н., Нонић Д., Недељковић Ј., Маринковић М., Главоњић П. (2012): Мала и средња предузећа у Тимочком шумском подручју – систем мера подршке и модел организовања. Монографија, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (270)

Национални часописи (М50)

 • Васић И., Ранковић Н., Недељковић Ј., Нонић Д. (2020): Управљање заштићеним подручјима у Јавном предузећу „Војводинашуме“: извори и области коришћења субвенција, Гласник Шумарског факултета 122, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (125-156)
 • Недељковић Ј., Нонић Д., Првуловић М., Ранковић Н. (2019): Могућности унапређења сарадње управљача и заинтересованих страна на подручју националних паркова Ђердап и Копаоник, Гласник Шумарског факултета 119, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (105-144)
 • Недељковић Ј., Нонић Д., Ранковић Н., Станишић М. (2018): Регулаторни оквири за прилагођавање климатским променама и њихово ублажавање у шумарству и повезаним секторима, Шумарство 1-2, УШИТС, Београд. (181-208)
 • Нонић Д., Недељковић Ј., Михајловић Д., Ранковић Н., Главоњић Б. (2018): Организација процеса набавке у ланцу снабдевања дрвном сировином: могућности унапређења на Јужноморавском шумском подручју, Гласник Шумарског факултета 117, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (97-118)
 • Недељковић Ј., Нонић Д., Ранковић Н., Драговић Н. (2014): Облици сарадње и повезивања предузећа која послују са недрвним шумским производима у централној Србији, Гласник Шумарског факултета 110, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (121-144)
 • Нонић Д., Недељковић Ј., Ранковић Н. (2014): Организација процеса набавке недрвних шумских производа у малим и средњим предузећима на подручју централне Србије, Шумарство 1-2, УШИТС, Београд. (67-83)