+

Марија Нешић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 983
Е-маил: marija.nesic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: понедељак, 9‒11 часова

Др Марија Нешић је рођена 1979. године у Београду. Након основне школе и гимназије, 2010. године завршила је Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру, са просечном оценом 8,66 стекавши звање дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру. Дипломски рад под називом „Значај еколошког отиска за одрживи развој” оцењен је оценом 10. Докторске студије на Шумарском факултету, област пејзажна архитектура и хортикултура, уписала је школске 2010/2011. године. Тема њене докторске дисертације је „Биологија и екологија инвазивне врсте Aster lanceolatus Willd. Complex”. Од 2012. године запослена је на Шумарском факултету као истраживач‑приправник, затим као истраживач‑сарадник. У јуну 2016. године изабрана је у звање асистента за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура. Учествује у извођењу вежби на предметима Основи екологије и заштите животне средине и Хортикултурна ботаника на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру, као и на предмету Ботаника на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Поред ангажовања у настави, учествовала је и у организацији радионица намењених ученицима средњих и основних школа. Током 2015. године завршила је обуку за рад на инструменту HPLC. Као аутор или коаутор објавила је више од 20 научних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних скупова, као и у тематском зборнику водећег међународног значаја. Коаутор је једне националне монографије. У досадашњој каријери учествовала је у више пројеката. Говори енглески и служи се француским језиком.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  • Nešić M., Obratov-Petković D., Skočajić D., Bjedov I. (2013). Seed quantity and quality in fruit heads of Aster lanceolatus Willd.: Implications for invasion success. Glasnik Šumarskog Fakulteta 108, 129‒144. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0353-45371308129N
  • Dragica D. Obratov-Petković, Ivana R. Bjedov, Branislav G. Jurišić, Marija M. Nešić and Verica B. Stojanović (2014). Relationship between Invasive Plant Species and Species Richness in Urban and Suburban Habitats of Belgrade (Serbia). CATENA VERLAG, Advances in GeoEcology 43, 348‒359, Reiskirchen, Germany.
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Dragana Skočajić, Ivana Bjedov, Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović (2016). Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd. Periodicum Biologorum 118 (1), 1‒7. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=231057
  • Obratov-Petković Dragica, Bjedov Ivana, Nešić Marija, Belanović Simić Snežana, Đunisijević-Bojović Danijela, Skočajić Dragana (2016): Impact of invasive Aster lanceolatus Willd. populations on soil and flora in urban sites, Polish journal of ecology, 64, 289–295. http://www.bioone.org/doi/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
  • Nevena Cule, Dragica Vilotic, Marija Nesic, Milorad Veselinovic, Dragana Drazic, Suzana Mitrovic (2016). Phytoremediation potential of Canna indica L. in water contaminated with lead. Fresenius Environmental Bulletin 25 (9), 3728‒3733.