+

Наставна база Мајданпечка домена

Основне информације 

Положај

Газдинска  јединица „Црна река” лежи у североисточном делу Србије,  на  огранцима Хомољских планина и чини јединствен део бивше „Универзитетске Домене“.  Заузима простор између 44°  18’  и 44° 22’ северне географске ширине и 19°  31’ и  19°  36’ географске дужине.  Ова  шума  се налази на територији СО Мајданпек и у целини  припада  катастарској општини Дебели Луг. Као шума посебне намене не улази у састав Севернокучајског шумског подручја.

Границе

Ова  газдинска јединица граничи се на северозападу газдинском јединицом „Тодорова река“.  Ова граница иде од села Дебели луг па до близу највишег врха шуме (Бреза) и то сеоским гребеном, који чини развође сливова Црне и Тодорове реке.  Са  југозападне стране – од врха Брезе – граница иде поред приватних имања  села Лазнице  и  поклапа се са границом катастарских општина Лазница  и  Дебели  Луг.  Тако граница иде све до тромеђе катастарских  општина: Лазница, Јасиково и Дебели Луг. Са  источне  стране граница шуме иде до поменуте тромеђе поред  приватних имања села  Јасиково  и  Лесково.  Та граница се такође поклапа  са  границама  катастарскихопштина  Јасиково,  Лесково  и Дебели Луг и спушта се преко Јеленове Чуке  гребеном  у Велики Пек.  На  северу граница иде Великим Пеком,  затим поред села Дебели Луг све до почетка Сеоског гребена.

Спољна  граница  је  стабилизована  тако што је  на  преломним  тачкама  укопано прописано  гранично камење димензије 15 × 15 ×  60 цм са уклесаним крстом  на  средини камена.  Граница према приватним имањима такође је стаблизована прописаним  камењем. За све ове тачке срачунате су координате.

Поред  граничног камења, спољна граница обележена је  видљиво  на стаблима црвеном масном бојом са три паралелне хоризонталне црте на висини око  1,50 м од земље. Укупна дужина спољне границе износи 27 800 м.

Површина

Укупна  површина ове газдинске јединице износи 2.073,41 ха.

СТРУКТУРА ПОВРШИНА ПО ОБРАСЛОСТИ ha %
1. Шумом обрасле површине 1.952.68 94.2
2. Шумске културе 7.59 0.4
Укупно обрасла површина 1.960,27 94.5
3. Шумско земљиште 3,02 0.1
4. Неплодно 33,12 1.6
5. Земљиште за остале сврхе 76,40 3.7
6. Заузеће (земљиште за остале сврхе) 0,60 0.0
Укупно необрасла површина 113,14 5.5
Укупно Г.Ј. 2.073,41 100.0

 

СТРУКТУРА ОБРАСЛИХ ПОВРШИНА ПО ПОРЕКЛУ ha
1. Високе природне састојине тврдих лишћара 1632.16
2. Вештачки подигнуте састојине тврдих лишћара 57.91
3. Вештачки подигнуте састојине меких лишћара 6.91
4. Вештачки подигнуте састојине четинара 158.72
5. Шикаре 22.82
6. Шибљаци 81.75
УКУПНО: 1960.27

Приватни посед енклавиран у овој газдинској јединици,  обухвата 86,28 hа, а највећим делом га чине њиве (58,81 ха), дрвореди (7,61 ха), спортско игралишта (6,67 ха), далеководи (3,65 ха), потоци (4,24 ха),  путеви (2,45 hа), гробље (0,35 hа), ливаде (0,29 hа), одељак за крупну дивљач (1,36 hа),  пашњак   (0,18 hа), виногради (0,37 hа), зграде и др.обј. са окућ. ( 0,30 hа).

Поседовне и правне прилике

Шуме газдинске јединице „Црна Река” су део бивше „Универзитетске Домене” коју је Краљица Наталија поклонила Београдском Универзитету још 1903.  године. Међутим, да би се Домена  предала на управу и руковање Универзитету,  било је  потребно  пребродити многе формалности. Управни, а нарочито финансијски односи били су јако запетљани, јер је Домена дуговала држави повећу суму новца на име пореза. Решењем Судије за неспорна дела Београдског првостепеног суда од 7.12.1923.  године број 974 – А прешла је Домена званично у својину Београдског Универзитета.

Спровођењем аграрне реформе 1946. године, шуме бивше „Универзитетске  Домене” проглашене су општенародном имовином, односно друштвеном, а пољопривредне парцеле у оквиру ове шуме према катастарском премеру из 1936. године уступљене су земљишном фонду села Дебели Луг, ради поделе сиромашним земљорадницима, а на основу чл. 7  тачке 4 Закона  о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији, а уз сагласност Ректората Министарства Просвете НР Србије бр. 483 од 18.2.1946. године и одобрења Министарства Просвете НР Србије бр. 229 од 15.2.1946. године. Ово решење Министарства  аграрне реформе и унутрашње колонизације НР Србије носи број 12752 од 11. априла  1946. године. Пољопривредне пацеле дате су на уживање земљорадницима који су их до тог времена, под закуп, обрађивали.

Међутим, званична решења о додељивању ових парцела земљорадницима села Дебели Луг  издао  је народни Одбор Општине Мајданпек тек 1960.  године,  после  реамбулације граница ових парцеле од стране Завода за геодезију Шумарског факултета у Београду.

У служби Катастра у Мајданпеку,  што се тиче поседа приватника  у  катастарској општини  Дебели  Луг влада приличан несклад.  Можда је на то утицала честа сеоба ове службе: из Доњег Милановца у Кучево,  па у Бор и најзад Мајданпек. Вероватније је да је та забуна произишла још из 1936. године када је вршен званичан катастарски премер у Дебелом Лугу.

Шума, пољопривредно земљиште и кућни плацеви били су својина у то време Београдског Универзитета. Пољопривредно земљиште и  куће даване су  у закуп мештанима.  Пошто је ту било доста проблема: велики рад – мала корист,  1936. године  за време премера предложено је да се све то прода мештанима.  Да се неби два  пута враћао на исти посао, геометар је оловком код сваке парцеле уписао име закупца који је имао право откупа.  До продаје није дошло,  али је неко за време рата то  озваничио. Тако се данас не слажу подаци аграрне реформе и званични подаци у катастру.

Приликом премера -реамбулације граница приватни енклава констатован је известан број заузећа,  која су настала проширивањем пољопривредних парцела крчењем шуме. Иако се воде судски спорови до коначне одлуке се споро долази, што омогућава да та узурпација узима све више маха. Укупна површина заузећа износи 0,60 ха.

Државни посед

 Шуме  газдинске јединице “ Црна река “ као  шуме са посебном наменом налазе се  изван  шумских  подручја.  Укупна површина Г. Ј. “ Црна река “ износи 2.073,41 ха., а налази се на подручју општине  Мајданпек у оквиру катастарские  општине Дебели Луг.

ОПШТИНА Мајданпек
 ha a m2
КО Дебели Луг 2.073 40 64
С В Е У К У П Н О: 2.073 40 64

Приватни посед

Приватни  посед у овој газдинској јединици обухвата 86,28 hа. Све енклаве припадају територији општине Мајданпек, односно, такође леже у наведеној катастарској општини.

 Организација газдовања шумама

Шумама  Г.Ј.  „Црна Река“  газдује  Шумарски  факултет  Универзитета  у Београду. Шумарски   факултет  регистрован  је  као  високошколска  установа  код  Окружног привредног суда у Београду.  Број регистарског улошка у суду:  1-68-00.  Ознака и број уписника суда Ф1-1603/90.  Матични број под којим се организација води у  јединственом регистру организација је 700 92 91. Делатност – високошколство 120144.

Шумарски факултет газдује са овом шумом, непосредно преко (своје) Наставне базе – Дебели Луг као саставног дела Центра за наставно научне објекте. Наставна база бави се организовањем практичне наставе  студената  и ученика  шумарске  струке  (и др.),  а у оквиру газдовања шумама  и  искоришћавањем, гајењем,  заштитом,  расадничком производњом,  механичком прерадом дрвета и  осталим радовима  на  коришћењу  опште корисних функција шума.

Укупан број стално запослених у Наставној бази Дебели Луд износи 16

Ред. бр. Стручна   спрема Број  запослених
1. ВСС (Др)
2. ВСС (Мр)
3. ВСС (Дипл.инж) 2
4. ВС
5. ССС 5
6. КВ радник 4
7. НКВ радник 5
Укупно 12