+

Nastavna baza Majdanpečka domena


Gazdinska  jedinica „Crna reka” leži u severoistočnom delu Srbije,  na  ograncima Homoljskih planina i čini jedinstven deo bivše „Univerzitetske Domene“.  Zauzima prostor između 44°  18’  i 44° 22’ severne geografske širine i 19°  31’ i  19°  36’ geografske dužine.  Ova  šuma  se nalazi na teritoriji SO Majdanpek i u celini  pripada  katastarskoj opštini Debeli Lug. Kao šuma posebne namene ne ulazi u sastav Severnokučajskog šumskog područja.

Granice

Ova  gazdinska jedinica graniči se na severozapadu gazdinskom jedinicom „Todorova reka“.  Ova granica ide od sela Debeli lug pa do blizu najvišeg vrha šume (Breza) i to seoskim grebenom, koji čini razvođe slivova Crne i Todorove reke.  Sa  jugozapadne strane – od vrha Breze – granica ide pored privatnih imanja  sela Laznice  i  poklapa se sa granicom katastarskih opština Laznica  i  Debeli  Lug.  Tako granica ide sve do tromeđe katastarskih  opština: Laznica, Jasikovo i Debeli Lug. Sa  istočne  strane granica šume ide do pomenute tromeđe pored  privatnih imanja sela  Jasikovo  i  Leskovo.  Ta granica se takođe poklapa  sa  granicama  katastarskihopština  Jasikovo,  Leskovo  i Debeli Lug i spušta se preko Jelenove Čuke  grebenom  u Veliki Pek.  Na  severu granica ide Velikim Pekom,  zatim pored sela Debeli Lug sve do početka Seoskog grebena.

Spoljna  granica  je  stabilizovana  tako što je  na  prelomnim  tačkama  ukopano propisano  granično kamenje dimenzije 15 × 15 ×  60 cm sa uklesanim krstom  na  sredini kamena.  Granica prema privatnim imanjima takođe je stablizovana propisanim  kamenjem. Za sve ove tačke sračunate su koordinate.

Pored  graničnog kamenja, spoljna granica obeležena je  vidljivo  na stablima crvenom masnom bojom sa tri paralelne horizontalne crte na visini oko  1,50 m od zemlje. Ukupna dužina spoljne granice iznosi 27 800 m.

Ukupna  površina ove gazdinske jedinice iznosi 2.073,41 ha.

Privatni posed enklaviran u ovoj gazdinskoj jedinici,  obuhvata 86,28 ha, a najvećim delom ga čine njive (58,81 ha), drvoredi (7,61 ha), sportsko igrališta (6,67 ha), dalekovodi (3,65 ha), potoci (4,24 ha),  putevi (2,45 ha), groblje (0,35 ha), livade (0,29 ha), odeljak za krupnu divljač (1,36 ha),  pašnjak   (0,18 ha), vinogradi (0,37 ha), zgrade i dr.obj. sa okuć. ( 0,30 ha).