+

Владан Иветић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 873
Е-маил: vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 109
Консултације: понедељак и уторак, 12‒14 часова

Др Владан Иветић рођен је 12. 8. 1972. године у Београду. На Катедри семенарствa, расадничарства и пошумљавања је ангажован од 2002. године. На Шумарском факултету Универзитета у Београду учествује у реализацији наставе на основним, мастер и докторским студијама. Руководилац је Лабораторије за испитивање семена и садница на Шумарском факултету од њеног оснивања, 2. 6. 2005. године. У циљу обезбеђивања потребне литературе за вежбе и део предавања из предмета Семенарство, расадничарство и пошумљавање др Владан Иветић је, као самостални аутор, 2013. године написао „Практикум из семенарства, расадничарства и пошумљавања”. Укупан рад др Владана Иветића обухвата 85 научних публикација, од којих је први аутор 31 рада. Током 2004. године завршио је међународни специјалистички курс о одрживом газдовању и развоју тропских плантажа: China International Training Course on Sustainable Management and Development of Tropical Plantation – Yunnan Academy of Forestry, Kunming . У сарадњи са ЈП „Србијашумe”, у периоду 2007‒2012. године, обавио је више студијских путовања са циљем упознавања технологије расадничке производње у Шведској. У оквиру пројекта одобреног од Европске комисије из области FP7-SEERANET Plus под називом Diversity of invading Phytophora spp. Plant pathogens in agro and food ecosystems in Southeast Europe – 5F7/0608075 2012. године учествовао је у радионици одржаноj у Клужу, Румунија. Дописни курс из статистике: Stat2.1x: Introduction to Statistics: Descriptive Statistics, који нуди Беркли универзитет Калифорније, завршио је 1. 4. 2014. године.

Област истраживања

Семенарство, расадничарство и пошумљавање.

Одабрани научни радови

 

  • IVETIĆ V. (2013): Praktikum iz Semenarstva rasadničarstva i pošumljavanja. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet. (1-213)  DOI: 10.13140/RG.2.1.3910.8321
  • IVETIĆ V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016). Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest (9): 801-812 – doi: 10.3832/ifor1577-009 (IF=1,070)
  • IVETIĆ V, Grossnickle S, Škorić M (2016). Forecasting the field performance of Austrian pine seedlings using morphological attributes. iForest (early view) – doi: 10.3832/ifor1722-009 (IF=1,070) (IF=1,070)
  • IVETIĆ, V., Isajev, V., Stavretović, N., Mladenović-Drinić, S. (2010): Implementation of Monmonier’s algorithm of maximum differences for the regionalisation of forest tree populations as a basis for the selection of seed sources. Archives of Biological Science Volume 62. Issue 2, pg. 425-430 (ISSN: 0354-4664) (UDC 630*16) DOI:10.2298/ABS1002425I http://archonline.bio.bg.ac.rs/VOL62/SVESKA%202/ABS%2062.2%20-%2030%20-%20Ivetic.pdf (IF=0.356)
  • IVETIĆ V., Škorić M. (2013): The impact of seeds provenance and nursery production method on Austrian pine (Pinus nigra Arn.) seedlings quality. Annals of Forest Research 56(2): 297-305, 2013. ISSN: 1844-8135 http://www.editurasilvica.ro/afr/56/2/ivetic.pdf (IF=0.444)
  • IVETIĆ, V., Stjepanović, S., Devetaković, J., Stanković, D., Škorić, M. (2014): Relationships between leaf traits and morphological attributes in one-year bareroot Fraxinus angustifolia Vahl. seedlings. Annals of Forest Research 57(2): 197-203. http://dx.doi.org/10.15287/afr.2014.214 (IF=0.444)
  • Stanković D., IVETIĆ V., Ocokoljić M., Jokanović D., Oljača R., Mitrović S. (2015): Manganese concentration in plants of the protected natural resource, Kosmaj, in Serbia. Archives of Biological Sciences 67 (1):251-255 DOI:10.2298/ABS141112031S http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2015%20OnLine-First/0354-46641400031S.pdf (IF=0.607)
  • Devetaković J, Stanković D, IVETIĆ V, Mitrović B, Todorović N (2017) The concentration of Zn, Mn and Fe in leaves of Ulmus laevis Pall. at Veliko ratno ostrvo Island (Belgrade, Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 12 (1): 69 – 75 (IF=0.730)