+

Владан Иветић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 873; +381 64 2383584
Е-маил: vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 109
Консултације: понедељак и уторак, 12‒14 часова

На Шумарском факултету Универзитета у Београду акредитовани је наставник на основним, мастер и докторским студијама у оквиру уже научне области Семенарства, расадничарства и пошумљавања.
Оснивач је и руководилац Лабораторије за испитивање семена и садница на Шумарском факултету од њеног оснивања 02.06.2005. године до 2018. године. Оснивач је и руководилац Центра за пошумљавање и вештачко оснивање шума на Шумарском факултету од његовог оснивања, 26.12.2018. године.
У оквиру програма Erasmus+ Key Action 1 – Mobility for learners and staff – између Универзитета у Београду и Универзитета Источне Финске боравио је у марту 2018. године на University of Eastern Finland, где је одржао 8 часова предавања из области CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT. Као гостујући професор на Пољопривредном Универзитету у Кракову, Пољска, у току академске 2019/2020 године одржао је предавања и вежбе на првој години другог нивоа студија (мастер) на два предмета, и то: FOREST GENETICS AND TREE BREEDING – 17 часова предавања, 12 часова вежби и 6 часова теренске наставе, и CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT – 18 часова предавања и 12 часова вежби. При томе је предмет CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT акредитован на име и на основу силабуса који је предложио др ВладанИветић. Такође, у току академске 2019/2020 године, као гостујући професор на Универзитету у Вороњежу, Русија одржао је цео курс од 50 часова предавања из предмета ШУМСКЕ КУЛТУРЕ (ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ).
У оквиру институције у којој је запослен био је члан Савета Факултета, Наставно-научног већа и шеф Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања, у једном мандату (2015 – 2018).
Ван институције у којој је запослен био је: консултант при изради Националне стратегије за одрживо коришћење природних ресурса и добара (2010 – Република Србија, Министарство животне средине и просторног планирања); консултант при оснивању расадника Храздан у Републици Јерменији (2010 – FAO UN); члан радне групе за израду текста нацрта Закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља (2016 – Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине) и Вештак шумарске струке (2019 – Република Србија, Привредни суд у Новом Саду).
До сада је објавио укупно 149 радова, од чега као самостални аутор 13 радова, први аутор 48радова, а последњи аутор 40 радова.

Ужа научна област

Семенарство, расадничарство и пошумљавање

Одабрани научни радови

  1. Уџбеник: „Шумски репродуктивни материјал – биологија и технологија производње семена и садница шумског дрвећа“ (2020. године), ISBN 978-86-7299-307-3.
  2. Практикум: „Практикум из Семенарства расадничарства и пошумљавања“ (2013. године), ISBN 978-86-7299-211-3.
  3. IVETIĆ V, Aleksić J M (2019) Serbian spruce and climate change: Possible outcomes and conservation strategy. In: Šijačić-Nikolić M, Milovanović J, Nonić M (eds.), Forest of Southeast Europe Under a Changing Climate, Springer International Publishing, Pp. 353-371. ISBN 978-3-319-95266-6 (e-book ISBN 978-3-319-95267-3). https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3
  4. IVETIĆ V (2019) Planted Forests: Characterization and Sustainable Management. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-71065-5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5
  5. IVETIĆ V (2019) Reforestation and Sustainable Development. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-71065-5 .https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_31-1
  6. Novikov A, Sokolov S, Drapalyuk M, Zelikov V, IVETIĆ V (2019) Performance of Scots Pine Seedlings from Seeds Graded by Colour. Forests10: 1064. https://doi.org/10.3390/f10121064
  7. IVETIĆ V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016). Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest (9): 801-812 https://doi.org/10.3832/ifor1577-009
  8. IVETIĆ V, Grossnickle S, Škorić M (2016). Forecasting the field performance of Austrian pine seedlings using morphological attributes. iForest 10: 99-107. https://doi.org/10.3832/ifor1722-009
  9. Grossnickle S, IVETIĆ V (2017) Direct Seeding in Reforestation – A Field Performance Review. REFORESTA, (4), 94-142. https://doi.org/10.21750/REFOR.4.07.46
  10. IVETIĆ V, Devetaković J (2016) Reforestation challenges in Southeast Europe facing climate change. REFORESTA (1) 178-220. https://doi.org/10.21750/10.21750/REFOR.1.10.10