+

Vladan Ivetić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 873; +381 64 2383584
E-mail: vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 109
Konsultacije: ponedeljak i utorak, 12‒14 časova

Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu akreditovani je nastavnik na osnovnim, master i doktorskim studijama u okviru uže naučne oblasti Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja.
Osnivač je i rukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena i sadnica na Šumarskom fakultetu od njenog osnivanja 02.06.2005. godine do 2018. godine. Osnivač je i rukovodilac Centra za pošumljavanje i veštačko osnivanje šuma na Šumarskom fakultetu od njegovog osnivanja, 26.12.2018. godine.
U okviru programa Erasmus+ Key Action 1 – Mobility for learners and staff – između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Istočne Finske boravio je u martu 2018. godine na University of Eastern Finland, gde je održao 8 časova predavanja iz oblasti CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT. Kao gostujući profesor na Poljoprivrednom Univerzitetu u Krakovu, Poljska, u toku akademske 2019/2020 godine održao je predavanja i vežbe na prvoj godini drugog nivoa studija (master) na dva predmeta, i to: FOREST GENETICS AND TREE BREEDING – 17 časova predavanja, 12 časova vežbi i 6 časova terenske nastave, i CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT – 18 časova predavanja i 12 časova vežbi. Pri tome je predmet CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT akreditovan na ime i na osnovu silabusa koji je predložio dr VladanIvetić. Takođe, u toku akademske 2019/2020 godine, kao gostujući profesor na Univerzitetu u Voronježu, Rusija održao je ceo kurs od 50 časova predavanja iz predmeta ŠUMSKE KULTURE (LESNЫE KULЬTURЫ).
U okviru institucije u kojoj je zaposlen bio je član Saveta Fakulteta, Nastavno-naučnog veća i šef Katedre Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, u jednom mandatu (2015 – 2018).
Van institucije u kojoj je zaposlen bio je: konsultant pri izradi Nacionalne strategije za održivo korišćenje prirodnih resursa i dobara (2010 – Republika Srbija, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja); konsultant pri osnivanju rasadnika Hrazdan u Republici Jermeniji (2010 – FAO UN); član radne grupe za izradu teksta nacrta Zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja (2016 – Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine) i Veštak šumarske struke (2019 – Republika Srbija, Privredni sud u Novom Sadu).
Do sada je objavio ukupno 149 radova, od čega kao samostalni autor 13 radova, prvi autor 48radova, a poslednji autor 40 radova.

Uža naučna oblast

Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

Odabrani naučni radovi

  1. Udžbenik: „Šumski reproduktivni materijal – biologija i tehnologija proizvodnje semena i sadnica šumskog drveća“ (2020. godine), ISBN 978-86-7299-307-3.
  2. Praktikum: „Praktikum iz Semenarstva rasadničarstva i pošumljavanja“ (2013. godine), ISBN 978-86-7299-211-3.
  3. IVETIĆ V, Aleksić J M (2019) Serbian spruce and climate change: Possible outcomes and conservation strategy. In: Šijačić-Nikolić M, Milovanović J, Nonić M (eds.), Forest of Southeast Europe Under a Changing Climate, Springer International Publishing, Pp. 353-371. ISBN 978-3-319-95266-6 (e-book ISBN 978-3-319-95267-3). https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3
  4. IVETIĆ V (2019) Planted Forests: Characterization and Sustainable Management. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-71065-5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5
  5. IVETIĆ V (2019) Reforestation and Sustainable Development. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-71065-5 .https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_31-1
  6. Novikov A, Sokolov S, Drapalyuk M, Zelikov V, IVETIĆ V (2019) Performance of Scots Pine Seedlings from Seeds Graded by Colour. Forests10: 1064. https://doi.org/10.3390/f10121064
  7. IVETIĆ V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016). Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest (9): 801-812 https://doi.org/10.3832/ifor1577-009
  8. IVETIĆ V, Grossnickle S, Škorić M (2016). Forecasting the field performance of Austrian pine seedlings using morphological attributes. iForest 10: 99-107. https://doi.org/10.3832/ifor1722-009
  9. Grossnickle S, IVETIĆ V (2017) Direct Seeding in Reforestation – A Field Performance Review. REFORESTA, (4), 94-142. https://doi.org/10.21750/REFOR.4.07.46
  10. IVETIĆ V, Devetaković J (2016) Reforestation challenges in Southeast Europe facing climate change. REFORESTA (1) 178-220. https://doi.org/10.21750/10.21750/REFOR.1.10.10