+

Мирјана Тодосијевић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 904
Е-маил: mirjana.todosijevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 5
Консултације: понедељак, 10‒11 часова; уторак, 10‒11 часова

Мирјана Тодосијевић је рођена у Лозници 20. 8. 1971. године, где је завршила основну и средњу школу. Године 1990. уписала се на Шумарски факултет Универзитета у Београду, образовни профил Заштита од ерозије, и завршила као студент генерације. Дипломирала је 31. 10. 1995. год. на Катедри за бујице и ерозију на тему „Прорачун великих вода на малим сливовима бујичног карактера применом синтетичког јединичног хидрограма и СЦС методологије” са оценом 10 (десет). Била је демонстратор на предмету Ботаника са анатомијом дрвета школске 1994/95. године. Од 1995. је стипендиста Министарства науке и технологије. Магистарски рад под називом „Ефекти попречних објеката у бујичним токовима слива реке Дрине на сектору Лозница‒Бачевци” одбранила је 14. 4. 2005. год. Тако је стекла академско звање магистра шумарских наука. Стручни испит положила је у јуну 2008. године и стекла звање овлашћеног пројектанта. Докторску дисертацију под називом: „Еколошки и економски ефекти одрживог управљања земљишним ресурсима планинског подручја општине Љубовије” одбранила је 2. 7. 2012. године. Од 7. 12. 2012. године је у звању доцента на Шумарском факултету Универзитетa у Београду ‒ ужа научна област Ерозија и конзервација земљишта и вода. Активно је учествовала у раду тела и комисија Факултета. Од 2021. је Председник већа одсека. Члан је Светске организације за конзервацију земљишта и вода (WASWАC), Удружења бујичара Србије и Друштва за проучавање земљишта Србије.

Била је у организационом одбору Конференције светске организације за конзервацију земљишта и вода 2009. и 2012. године (LANDCON), а 2016.год. и у организационом и научном одбору WASWAC конференције.
Од 2014. до 2021. године члан Уређивачког одбора ГЛАСНИКА Шумарског факултета.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Заједничке мaстер академске студије Ерасмус+

Акредитација 2021

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Kostadinov, S., Dragović, N., Zlatić M., Todosijević, M (2011): Natural effect of classical check dams in the torrents of the river Toplica drainage basin, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 20- No.5-2011, pp.1102-1108, ISSN 1018-4618.
  • Bjedov I., Ristić R., Stavretović N., Stevović V., Radić B., Todosijević M. (2011): Revegetation on ski runs in Serbia, case studies of Stara Planina and Divčibare, Archives of Biological Sciences, Belgrade, vol.63, 4(2011).
  • Todosijević M., Zlatić M., Kostadinov S., Milčanović V. (2012): Cost Benefit Analysis in Sustainable Land Management in the Mountainous Region of the Municipality of Ljubovija, BALWOIS, Conference of Water Observation and Information System for Decision Support, 28 May – 2 June 2012, Ohrid, Republic of MacedoniaFull paper on CD,ISBN978-608-4510-10-9. http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path
  • Тодосијевић М., Златић М., Драговић Н., Костадинов С. (2012): Oцена деградације и ефеката конзервационих мера применом WOCAT методологије на подручју општине Љубовија, Ерозија бр.38, стр.66-77, Удружење бујичара Србије и Универзитет у Београду, Шумарски факултет, ISSN 0350-9648.
  • Todosijević M., Zlatić M, Dragović N., Milčanović V., Andrijanić T., Vukelić G.,(2014): Sustainable management of Soil Resources in Mountainous Areas of Western Serbia using Conservation Measures, Challenges, Sustainable Land Management – Climate Change, Catena Verlag GMBH, 2014, p.p. 136-148 Advances in Geoecology 43 ISBN 978/3/923381-61-6, US ISBN 1-59326-265-5
  • Златић М., Тодосијевић М., Момировић Н. (2015): Еconomic justification of investment in defense against torrential floods on the example of the Ljuboviđa river, Bulletin of the Faculty of Forestry, 112: pp. , UDK 630*384.3:630*67(497.11 Ljuboviđa),UDK 627.4/.5:338.5(497.11 Ljuboviđa), ISSN 0353-4537.
  • Todić C.,Todosijević M., Grbić A. (2014): Land Protection and Climate Changes in the Regulations of the Republic of Serbia (Harmonization of the National Legislation with EU Legislation), Challenges, Sustainable Land Management – Climate Change, Catena Verlag GMBH, 2014, p.p. 211.
  • Kadović R., Belanović S., Kostadinov S., Beloica J., Todosijević M. (2014): Influence of Soil Organic Carbon on Soil Erodibility in Forest Soils in Catchment of Rasina , Challenges, Sustainable Land Management – Climate Change, Catena Verlag GMBH, 2014, p.p. 99-109 Advances in Geoecology 43 ISBN 978/3/923381-61-6, US ISBN 1-59326-265-5.
  • Vukelić G., Zlatić M., Todosijević M. (2014): Economic Justification of the Model of Anti Hail Protection of Multi-Year Plants, Challenges, Sustainable Land Management – Climate Change, Catena Verlag GMBH, 2014, p.p. 250-259 Advances in Geoecology 43 ISBN 978/3/923381-61-6, US ISBN 1-59326-265-5.
  • Kadović R., Yousef Ali Mansour Bohajar, Perović V., Belanović Simić Snežana, Todosijević M (2016): Land Sensitivity Analysis of Degradation using MEDALUS model: Case Study of Deliblato Sands, Serbia, Archives of Environmental Protection.