+

Za buduće studente

Na studijskom programu osnovnih akademskih studija Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa predviđeno je da se upiše 60 studenata na prvu godinu studija. Pri donošenju odluke o broju studenata u obzir su uzeti kriterijumi o društvenoj i privrednoj opravdanosti, kao i kriterijumi o racionalnosti, efikasnosti i kvalitetu realizovanja nastavnog procesa proizašli iz Zakona o visokom obrazovanju.

Upis studenata na osnovne studije se vrši na osnovu rangiranja kandidata za upis. Rangiranje se vrši na osnovu ukupnog broja bodova koje su kandidati ostvarili na osnovu uspeha u srednjoj školi (najviše 40 bodova) i bodova dobijenih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova). Na prijemnom ispitu za studijski program Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa kandidati polažu dva predmeta i to:

  • Matematika, koja donosi maksimum 20 bodova i
  • Biologija, koja donosi maksimum 40 bodova.

Sadržaj, vreme i način polaganja prijemnog ispita, kao i način bodovanja kandidata, utvrđuje se posebnom odlukom Fakulteta. Ova odluka u vidu detaljne informacije (informator) dostupna je svakom zainteresovanom licu. Lista kandidata koji su stekli uslov za upis u prvu godinu studija objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta.

Određeni broj studenata koji su ostvarili najbolji uspeh na prijemnom ispitu pripadaju grupi studenata čije školovanje se finansira iz budžeta, a ostali sami finansiraju svoje školovanje. Broj studenata koji se finansiraju iz budžeta svake godine se određuje u saradnji sa Univerzitetom i Ministarstvom prosvete.

Za pripremu za polaganje prijemnog ispita budući studenti mogu da nabave priručnike iz Matematika i Biologije u skriptarnici Šumarskog fakulteta.
Na nivou studijskog programa formira se Komisija za prijem (rangiranje) kandidata za studije, a na nivou Fakulteta formiraju se komisije za svaki predmet koji se polaže na prijemnom ispitu.