+

Katedra hemijsko-mehaničke prerade drveta

Naziv Katedre: Katedra hemijsko-mehaničke prerade drveta
Šef Katedre: prof. dr Milanka Điporović-Momčilović

Razvoj Katedre

Katedra Hemijsko-mehaničke prerade drveta osnovana je 1956. godine pod nazivom Katedra šumske hemijske tehnologije u sastavu tadašnjeg Drvno-industrijskog odseka, a današnjeg Odseka za TMP. Osnivač Katedre bio je ugledni profesor Siniša Stanković. U to vreme, na Katedra šumske hemijske tehnologije izvodila se nastava iz 6 predmeta: Hemija, Analitička hemija, Šumska hemijska tehnologija, Tehnologija pomoćnih materijala, Hemijska tehnologija drveta i Tehnologija drvno‑vlaknastih masa.

Od 1958. do 1960. godine Katedra se deli na Katedru hemije drveta i Katedru šumske hemijske tehnologije, koje obavljaju četvorogodišnju nastavu na tadašnjih 5 odseka: Odseku za šumarstvo, Odseku za ozelenjavanje naselja, Odseku za eroziju i bujice, Odseku za mehaničku preradu drveta i Odseku za hemijsku preradu drveta. Katedra šumske hemijske tehnologije održavala je nastavu iz 8 predmeta (Tehnologija pomoćnih materijala, Hemijska tehnologija drveta, Tehnologija drvno‑vlaknastih masa, Tehnologija drvno-plastičnih masa, Tehnološke operacije, Hemijska prerada drveta, Tehnologija celuloze, Opšta hemijska tehnologija, Impregnacija drveta), a Katedra hemije drveta iz 6 predmeta (Hemija, Hemija I, Hemija II (izabrana poglavlja), Fizička hemija, Analitička hemija, Hemija drveta).

U skladu sa reorganizacijom tadašnjeg Univerziteta 1963. godine deo nastave Odseka za hemijsku preradu drveta se prenosi na Tehnološki fakultet, a u skladu sa tim 1964. godine profesor Siniša Stanković i asistent Ljiljana Majdanac prelaze na pomenuti fakultet i napuštaju tadašnju Katedru na Šumarskom fakultetu. Od tada se predmeti navedene dve katedre objedinjuju u današnju Katedru HMPD, tako da od 1966. godine ova katedra izvodi nastavu na osnovnim studijama iz 4 predmeta (Hemija, Poznavanje materijala, Iverice, vlaknatice i drvno-plastične mase, Hemija drveta sa osnovama hemijske prerade).

U prvim godinama postojanja Šumarskog fakulteta u izvođenju i razradi predmeta Hemijske tehnologije, Hemije i Poznavanja materijala učestvovali su mnogi ugledni profesori Univerziteta u Beogradu, od kojih posebno treba pomenuti prof. dr Sinišu Stankovića, prof. dr Dobrilu Karapandžić, prof. dr Radomira Senića, prof. dr Nataliju Jovanović, prof. dr Nadu Marković, kao i tada mlade saradnike prof. dr Ljiljanu Majdanac, prof. dr Nadau Teržan, prof. dr Vukosavu Pjević i dipl. inž. Desimira Filipovića. Kasnije, tokom 70-ih godina, kolektivu na Katedri pridružuju se budući produktivni i uspešni nastavnici, prof. dr Jovan Miljković i prof .dr Tatjana Stefanović‑Janežić, kao inženjeri Tehnološko-metalurškog fakulteta. Tokom 80-ih godina u rad Katedre uključuju se dr Olga Crnogorac docent i prof. dr Milanka Điporović-Momčilović, tadašnji inženjeri prerade drveta, zatim dr Biljana Bujanović i mr Jasna Martinović, inženjeri Tehnološko‑metalurškog fakulteta, kao i dr Dragana Kosić, hemijski inženjer. Krajem 90-ih godina u rad Katedre uključuju se vanredni profesor dr Ivana Gavrilović-Grmuša i docent dr Mlađan Popović, kao inženjeri obrade drveta, te Ljiljana Čučković i mr Ljiljana Suručić, kao hemijski inženjeri. U istom periodu Katedru napušta nekoliko uglednih nastavnika. Prof. dr Tatjana Stefanović-Janežić odlazi na Laval University u Kanadi; dr Olga Crnogorac takođe odlazi u Kanadu, gde radi kao dizajner nameštaja u Tesco Corporation; dr Biljana Bujanović, kao vanredni profesor, odlazi u SAD na SUNY College of Environmental Science and Forestry (Syracuse): Department of Paper and Bioprocess Engineering.