+

Katedra primarne prerade drveta

Naziv Katedre: Katedra primarne prerade drveta
Šef Katedre: dr Vladislav Zdravković, vanredni profesor

Razvoj Katedre:

Osnova Katedre primarne prerade drveta, oko koje se okupljaju drugi srodni predmeti, nastala je Uredbom Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu od 21. septembra 1924. godine, kada je u nastavni plan uveden novi predmet Elementi mašina i instalacija za obradu drveta, kao i predmet Šumarska trgovina i industrija. Na osnovu Zakona o univerzitetima od 28. juna 1930. godine na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Beogradu doneta je 1932. godine Uredba kojom se na Šumarskom odseku predaju i predmeti: Mehanička prerada drveta i Hemijska tehnologija drveta. Uredba poljoprivredno-šumarskih fakulteta u Beogradu i Zagrebu od 30. maja 1939. godine utvrđuje nastavni plan Šumarskog odseka sa 39 predmeta, kada se kao novi predmeti javljaju, pored ostalih, i predmeti: Osnovi opšteg mašinstva i elektrotehnike i Šumarsko mašinstvo. Nastavnim planom iz 1945/46 školske godine formiran je Šumsko-industrijski odsek, koji je imao nastavni plan pretežno tehničko-tehnološke orjentacije, kada je predmet Mehanička prerada drveta slušan na četvrtoj godini studija.

Nastavnim planom iz 1958. godine Drvno-industrijski odsek deli se na Odsek za mehaničku i Odsek za hemijsku preradu. Tada se na Šumarskom odseku ukida predmet Mehanička prerada drveta, a na Odseku za mehaničku preradu drveta uvodi se predmet Primarna mehanička prerada drveta. Kasnije na Odseku za preradu drveta dolazi do razdvajanja predmeta Primarna mehanička prerada drveta na predmete: Prerada drveta na strugarama i Furniri i furnirske ploče.

Nastavu iz predmeta Katedre izvodili su prof. dr Milutin Knežević, prvi doktor nauka iz oblasti prerade drveta, koji je uspešno izvodio nastavu iz Prerade drveta na pilanama, Tehnologije drveta, Furnira i furnirskih ploča, Mašina za obradu drveta i koji je, iako po obrazovanju inženjer šumarstva, udario temelje Prerade drveta na našem fakultetu, kome dugujemo veliku zahvalnost za osnivanje i razvoj Drvno-industrijskog odseka. Drugu generaciju nastavnika stasalih na Katedri činili su prof. dr Nadežda Lukić-Simonović, prof. dr Momir Nikolić, prof. dr Mihalo Nikolić i mr Darinka Sisojević koja je postavila temelje predmeta Anatomija drveta, sa aspekta tehnologije drveta. U ovom periodu značajnu pomoć u izvođenju nastave iz predmeta ili srodnih disciplina neophodnih za razvoj Katedre pružali su i prof. dr Svetislav Vasiljević, prof. dr Jovan Pavić i prof. dr Mihailo Petrović. Treću generaciju nastavnika Katedre činili su prof. dr Borislav Šoškić, prof. dr Branko Kolin i docent dr Luka Glavaški. Četvrtu generaciju nastavnika čine prof. dr Zdravko Popović i vanredni profesor dr Vladislav Zdravković. Petu generaciju nastavnika čine dr Goran Milić, vanr. prof., docent dr Ranko Popadić, docent dr Nebojša Todorović i docent dr Aleksandar Lovrić.

Nesebičnu pomoć u izvođenju nastave u ovom periodu iz predmeta Anatomija drveta, do trajnog kadrovskog rešenja, pruža prof. dr Dragica Vilotić sa Odseka za šumarstvo.