+

Tehnologije drveta (2021)

STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA TEHNOLOGIJE DRVETA (180 ESPB)
akreditovan 2021. godine i počinje sa izvođenjem od školske 2021./2022. godine. Uverenje o akreditaciji.

Redni
broj
Šifra Naziv predmeta
Semestar Status
predmeta
Predavanja SIR Ostalo ESPB
PRVA GODINA
1. 19.TD3101 Metodologija nučno-istraživačkog rada 1 Obavezni 6 1 0 8
2. 19.TD3102 Tehnike naučno-istraživačkog rada 1 Obavezni 6 1 0 8
3. 19.TD3110 Izborni predmet 1 iz Uže naučne oblasti (UNO) (bira se 1 od 11) 1 Izborni 6 1 0 14
  19.TD3111 Anatomija drveta
  19.TD3112 Svojstva drveta
  19.TD3113 Teorije sušenja drveta
  19.TD3114 Hemija drveta sa karakterizacijom hemijskih komponenti mikroskopskih i submikroskopskih elemenata drvnog tkiva
  19.TD3115 Analiza adhezivnih sistema u preradi drveta
  19.TD3116 Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta
  19.TD3117 Sistemi automatskog upravljanja u preradi drveta
  19.TD3118 Konstruisanje nameštaja
  19.TD3119 Površinska obrada finalnih proizvoda od drveta
  19.TD3120 Društveni marketing i menadžment izvoza nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3121 Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
4. 19.TD3201 Preliminarna istraživanja na doktorskoj disertaciji ipublikovanje naučnog rada (M52 ili M53) 2 Obavezni 0 13 0 16
5. 19.TD3210 Izborni predmet 2 iz Uže naučne oblasti (UNO) (bira se 1 od 13) 2 Izborni 6 1 0 14
  19.TD3211 Reologija drveta
  19.TD3212 Nedestruktivni metodi ispitivanja drveta
  19.TD3113 Teorije sušenja drveta
  19.TD3213 Tehnologije drvnih vlakana i papira
  19.TD3214 Principi zelene hemije u tretiranju drveta
  19.TD3215 Savremeni kompozitni biomaterijali drvne industrije
  19.TD3216 Mašine i uređaji u obradi drveta
  19.TD3217 Dinamičko modeliranje procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3218 Elementi enterijera
  19.TD3219 Ekološka površinska obrada nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3220 Proizvodnja nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3221 Međunarodno tržište nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3222 Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji
Ukupno časova aktivne nastavei bodova na godini 24 17 0 60
DRUGA GODINA
6. 19.TD3301 Izrada projekta doktorskedisertacije 3 Obavezni 0 13 0 16
7. 19.TD3310 Izborni predmet 3 iz Uže naučne oblasti (UNO) (bira se 1 od 11) 3 Izborni 6 1 0 14
  19.TD3111 Anatomija drveta
  19.TD3121 Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3112 Svojstva drveta
  19.TD3311 Prerada drveta na pilanama
  19.TD3312 Biorafinacije lignoceluloznih materijala
  19.TD3313 Ekološki aspekti primene drvno-kompozitnih materijala u stanovanju
  19.TD3314 Transport i skladištenje čvrstih materijala u drvnoj industriji
  19.TD3315 Vibro-akustična dijagnostika sistema i procesa
  19.TD3119 Površinska obrada finalnih proizvoda od drveta
  19.TD3220 Proizvodnja nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3316 Ekonomika lanca vrednosti u drvnoj industriji
8. 19.TD3401 Odbrana projekta i prijava disertacije 4 Obavezni 0 9 1 12
9. 19.TD3402 Istraživanje na doktorskoj disertaciji i publikovanje naučnograda (M51 ili M24) 4 Obavezni 0 4 1 4
10. 19.TD3410 Izborni predmet 4 iz Uže naučne oblasti (UNO) (bira se 1 od 11) 4 Izborni 6 1 0 14
  19.TD3212 Nedestruktivni metodi ispitivanja drveta
  19.TD3219 Ekološka površinska obrada nameštaja i proizvoda od drveta
  19.TD3411 Furniri i slojevite ploče
  19.TD3412 Zaštita drveta
  19.TD3413 Kreiranje ciljanih karakteristika drvno-kompozitnih materijala
  19.TD3414 Karakterizacija i primena proizvoda biorafinacije drveta
  19.TD3415 Energetika drvne industrije
  19.TD3416 Mehanotronika i robotika
  19.TD3417 Unutrašnja arhitektura
  19.TD3418 Međunarodna trgovina drvetom i proizvodima od drveta
  19.TD3419 Bioekonomija, konkurentnost i inovacije u drvnoj industriji
Ukupno časova aktivne nastavei bodova na godini 12 28 2 60
TREĆA GODINA
11. TD3501 Istraživački rad na doktorskoj disertaciji 1 5 Obavezni 0 9 0 11
12. TD3502 Istraživanje i učešće na međunarodnom naučnom skupu sa referatom 5 Obavezni 0 5 2 8
13. TD3503 Istraživački rad na doktorskoj disertaciji 2 5 Obavezni 0 9 0 11
14. TD3601 Istraživanje i publikovanje naučnog rada (SCI lista) 6 Obavezni 0 8 2 4
15. TD3602 Rad na tekstu i predaja doktorske disertacije 6 Obavezni 0 12 5 20
16. TD3603 Odbrana doktorske disertacije 6 Obavezni 0 0 3 6
Ukupno časova aktivne nastavei bodova na godini 0 43 12 60
Ukupno časova aktivne nastavei bodova u studijskom programu 36 88 14 180