+

Branko Kanjevac

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 130a
Konsultacije: sreda, 12–14 časova

Master inženjer šumarstva Branko Kanjevac rođen je 1990. godine u Prijepolju. Posle završetka osnovne škole, gimnaziju prirodno‑matematičkog smera završio je u Aranđelovcu 2009. godine. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je završio 2013. godine. Master rad je odbranio 2015. godine. U zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Gajenje šuma izabran je 2014. godine, reizabran 2015. godine, a u zvanje asistenta izabran je 2016. godine. Na osnovnim i master studijama angažovan je za izvođenje vežbi iz više predmeta iz uže naučne oblasti Gajenje šuma.

U proteklom periodu boravio je na kraćim studijskim boravcima na šumarskim fakultetima u Sarajevu i Brnu u okviru programa Cost Action FP 1301 – EuroCoppice.

U svom dosadašnjem radu objavio je 11 bibliografskih jedinica. Trenutno učestvuje u realizaciji jednog nacionalnog i jednog međunarodnog naučnoistraživačkog projekta.

Bio je član 7 komisija za ocenu i odbranu završnih radova.

Od 2015. godine obavlja funkciju sekretara Katedre gajenja šuma.

Oblast istraživanja

Ekologija gajenja šuma, gajenje šuma (obnavljanje i nega šuma, melioracija degradiranih šuma), uzgojna analitika, primena metoda simulacije i vizuelizacije u gajenju šuma

Odabrani naučni radovi

  1. Kanjevac, B. (2015): Mogućnost optimizacije mera nege šuma primenom uzgojne analitike putem vizuelizacije i simulacije. Master rad u rukopisu, Šumarski fakultet u Beogradu, str. 91.
  2. Krstić, M., Kanjevac, B., Babić, V. (2015): Uporedne karakteristike simulacije prorednih zahvata korišćenjem različitih kriterijumapri doznaci. Šumarstvo br. 3, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 1-16.
  3. Krstić M., Kanjevac B., Bojić, S. (2016): Izgrađenost kruna Pančićeve omorike (Picea omorika Panč./Purkyne) u semenskoj sastojini na području Srebrenice. Šumarstvo br. 1-2, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 39-53.
  4. Aleksić P., Krstić M., Kanjevac B., Aleksić N. (2014): Karakteristike rasta dominantnih stabala lipe u veštački podignutoj sastojini na bukovom staništu na Jastrebcu. Šumarstvo br. 3-4, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 143-152.
  5. Krstić M., Babić V., Kanjevac B. (2013): Prilog poznavanju klimatsko-vegetacijskih karakteristika brdskog područja Srbije. Šumarstvo br. 3-4, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 113-124.
  6. Krstić, M., Tomašević – Veljović, J., Kanjevac, B. (2015): A contribution to the Hungarian and Turkey oak site defining in central Serbia. IUFRO conference – Reforestation challanges, Belgrade, Serbia, pg. 127 – 133. ISBN 978-86-918861-1-0.
  7. Krstić, M., Vukin, M., Kanjevac, B. (2015): Coppice forests in Belgrade area in Serbia. Cost Action FP 1301 Conference – Ecology and Silvicultural Management of Coppice Forests in Europe, Bucharest, Romania, pg. 32 – 34, 19 – 21 October.
  8. Krstić, M., Cvjetićanin, R., Babić, V., Kanjevac, B. (2016): Contribution to the dendrologic diversity in the forest of National Park „Fruška Gora“ in Serbia. Cost Action FP 1301 Conference – Coppice forests in Europe: ecosystem services, protection and nature conservation. University of Antwerp, Belgium, pg. 32, 16 – 17 June 2016.
  9. Krstić, M., Babić, V., Stajić, S., Kanjevac, B. (2013): Karakteristike klime visinskog pojasa šuma sladuna i cera u Šumadiji. Okrugli sto: Obnavljanje šuma sladuna i cera, 27 oktobar, Beograd. Zbornik radova 115-122. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, JP Srbijašume. ISBN 978-86-906937-5-7.