+

Дендрометрија, Искоришћавање шума 1 и 2, Екологија гајења шума и Гајење шума 1, Семенарство, расадничарство и пошумљавање, Шумарска ентомологија, Шумска фитопатологија

Шифра предмета: Ш4845
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основнe академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 4
Услов: Одржана активна настава из наведених предмета

Циљ теренске наставе из предмета Дендрометрија  је употпуњавање теоријских знања кроз практичну примену различитих техника и метода прикупљања (премера), обраде, вредновања (анализе) и презентације информација о појединачним стаблима и шумским састојинама.

Циљ  теренске наставе из предмета Искоришћавање шума 1 и 2 је да студенти стекну практична знања за самосталан рад на пословима искоришћавања шума, упознајући се са техником и технологијом, шумским сортиментима и њиховом израдом, планирањем радова, а нарочито у области проучавања и рационализације фаза технолошког процеса.

Циљ  теренске наставе из предмета Екологија гајења шума и Гајење шума 1 је упознавање студената са основном проблематиком гајења шума на терену, у конкретним типовима шума и станишним условима, на локалитетима у околини Београда, и у оквиру наставних база Шумарског факултета на Гочу и у Дебелом Лугу.

Циљ теренске наставе из предмета Семенарство, расадничарство и пошумљавање је да се студенти практичним радом обуче за планирање и релизацију  неопходних активности  у савременом шумском семенарству, производњи садница у расаднику и пословима пошумљавања на површинама где се подижу вештачке шуме (сечинама, прогалама, деловима природних шума где спонтано обнављање није могуће, као и за оснивање интензивних засада).

Циљ теренске наставе из предмета Шумарска ентомологија је упознавање студената са појавом и штетама које причињавају шумски инсекти у расадницима, културама и састојинама. Студенти штетне инсекте идентификују на терену,  процењују интензитет напада и штете, и предлажу мера сузбијања.

Циљ теренске наставе из предмета Шумарска фитопатологија је упознавање студената са појавом болести у расадницима, културама и шуми, идентификовањем паразита на терену, проценом интензитета и тендецијама развоја болести, прогнозом и планирањем мера сузбијања. Такође, циљ наставе је да се студенти оспособе да на терену директно учествују у санирању нападнутог објекта, као и заштити дрвета после сече стабала на шумским стовариштима.

Оспособљеност учесника  да самостално решавају практичне стручне проблеме из области које су обухваћене садржајем теренске наставе.

Обука за рад са мерним инструментима који се користе у Дендрометрији, премер обореног и дубећег стабла и одређивање њихове запремине, старости и прираста, прикупљање таксационих података по основним методима уређајне (састојинске) инвентуре шума, обрада података, одређивање запремине, старости и прираста састојине, анализа и презентација података.

– Снимање потребних елемената на обореним стаблима лишћарских и четинарских врста дрвећа потребних за теоријско кројење и избор најповољније варијанте кројења. Снимање елемената за установљење норми сече и израде шумских сортимената и за установљење норми привлачења шумских сортимената различитим средствима за рад (механизована средства, анимали). Израчунавање норми рада. Израда извођачког плана искоришћавања шума (калкулације трошкова, избор средстава и опреме, динамизирање извођења радова и др.). Организација рада, припрема производње и практично извођење фазе или дела фазе технолошког процеса у конкретним производним условима.

– Дефинисање основних карактеристика шуме: еколошких фактора као одлучујућих чинилаца у циљу избора одговарајућих метода природног обнављања и неговања одређених типова шума, састојина са аспекта гајења шума – основне карактеристике, класификација стабала у састојини, дефинисање развојних фаза састојине. Мере неге шума (осветљавање подмлатка, чишћење, проредне сече, избор стабала будућности, дознака стабала за сечу, остале мере неге шума) наших најважнијих врста дрвећа. Обнављање шума: дефинисање услова за успешно природно обнављање, извођење одређених метода обнављања шума наших најважнијих врста дрвећа, помоћне мере природном обнављању. Прикупљање података за израду плана гајења шума, израда узгојног плана.

– Кандидовање, бонитрирање и регистровање семенских састојина; методе сакупљања урода у семенским објектима; организација и производња садница класичним путем и у контејнерима; оцена квалитета, здравстевног стања и стандардизација садница; припрема терена и извођење пошумљавања; спровођење мера нега у вештачки подигнутим шумама (окопавање, прореде, орезивање грана);

производња садница меких лишћара; припрема терена за подизање интензивних засада меких лишћара; мере неге и заштите у интензивним засадима меких лишћара.

– Студенти се упознају са штетним инсектима и болестима стабала у семенским састојинама и у расадницима. Упознавају се са начином здравственог прегледа садница, уочавању симптома, уочавању оштећења од инсеката и саме инсекте, детерминишу их и одређују мере заштите (дезинсекција семена, дезинсекција земљишта, дирекна заштита надземих делова садница старијих од 1 године), упознавање са најчешћим болестима штеточинама у четинарским културама и демонстрирају се директне мере заштите, тј. третирање стабала одређеним инсектицидом или фунгицидом, обилазе се плантаже меких лишћара (пре свега топола), указује на назначајније штетне инсекте и болести и препоручују мере заштите, затим се детерминишу најважнији ентомолошки проблеми у четинарским (смрче, јела и борови) и лишћараским (буква, храст) састојинама. Указује се значај клисофагних инсеката и методе заштите дрвета (после сече стабала) на шумским стовариштима где се студенти упознају са проблемом трулежи у четинарским (смрче, јела и борови) и лишћараским (буква, храст) састојинама. Указује се на значај трулежи и методима заштите дрвета (после сече стабала) на шумским стовариштима.