+

Branko Kanjevac

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 130 i 130a
Konsultacije: sreda, 12–14 časova

Dr Branko Kanjevac rođen je 1990. godine u Prijepolju. Posle završetka Osnovne škole, Gimnaziju prirodno – matematičkog smera završio je u Aranđelovcu 2009. godine. Studije na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu završio je 2013. godine. Master rad je odbranio 2015. godine, a doktorsku disertaciju 2020. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu.
Od 2014. godine zaposlen je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri gajenja šuma u zvanju saradnika u nastavi. U zvanje asistenta izabran je 2016. godine, a u zvanje asistenta sa doktoratom 2020. godine. Na osnovnim i master akademskim studijama angažovan je za izvođenje vežbi iz više predmeta iz uže naučne oblasti Gajenje šuma.
U proteklom periodu boravio je na kraćim studijskim boravcima u Bosni i Hercegovini, Češkoj i Letoniji u okviru programa Cost Action FP 1301 – EuroCoppice.
U dosadašnjem radu objavio je preko 30 naučnih i stručnih radova iz uže naučne oblasti Gajenje šuma i učestvovao na većem broju međunarodnih naučnih konferencija i simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Koautor je praktikuma za vežbe „Gajenje šuma 2 – praktikum” za studente 4. godine osnovnih studija na Studijskom programu Šumarstvo.
Kao član istraživačkih timova učestvovao je u realizaciji 5 naučno – istraživačkih projekta.
Od 2015. godine obavlja funkciju sekretara Katedre gajenja šuma. Rukovodilac je Centra za monitoring, prikupljanje i obradu podataka iz oblasti gajenja šuma u okviru Katedre gajenja šuma.

Uža naučna oblast

Gajenje šuma

Oblast istraživanja

Ekologija gajenja šuma, gajenje šuma (obnavljanje i nega šuma, melioracija degradiranih šuma), uzgojna analitika, primena metoda simulacije i vizuelizacije u gajenju šuma

Odabrani naučni radovi

  1. Krstić, M., Kanjevac, B., Babić, V. (2018): Effects of extremely high temperatures on some growth parameters of sessile oak (Quercus petraea /Matt./Liebl.) seedlings in northeastern Serbia. Archives of Biological Sciences, 70(3):521-529.
  2. Govedar, Z., Krstić, M., Keren, S., Babić, V., Zlokapa, B., Kanjevac, B. (2018): Actual and Balanced Stand Structure: Examples from Beech-Fir-Spruce Old-Growth Forests in the Area of the Dinarides in Bosnia and Herzegovina. Sustainability 2018, 10, 540; pg. 1–15.
  3. Krstić, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Climate characteristics of a hilly-mountainous area in eastern Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28 – No. 7/2019, pg. 5061-5069.
  4. Vukin, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Silvicultural and ameliorative measures in the special purpose forest in the suburban zone of the city of Belgrade, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28 – No. 12/2019, pg. 8975-8985.
  5. Krstić, M., Tomašević – Veljović, J., Kanjevac, B. (2015): A contribution to the Hungarian and Turkey oak site defining in central Serbia. IUFRO conference – Reforestation challanges, Belgrade, Serbia, pg. 127 – 133.
  6. Krstić, M., Kanjevac, B., Babić, V. (2015): Uporedne karakteristike simulacije prorednih zahvata korišćenjem različitih kriterijuma pri doznaci. Šumarstvo br. 3, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 1-16.
  7. Kanjevac, B., Dobrosavljević, J., Babić, V. (2017): Prilog poznavanju obilnosti uroda i kvaliteta žira hrasta kitnjaka na području severoistočne Srbije. Šumarstvo br. 1-2, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 65-76.
  8. Kanjevac, B., Babić, V. (2017): Prilog poznavanju sposobnosti vegetativnog razmnožavanja bele lipe (Tilia tomentosa Moench.) na području severoistočne Srbije. Šumarstvo br. 3-4, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 127-139.
  9. Krstić, M., Kanjevac, B., Babić, V., Vasiljević, Ž. (2018): Karakteristike veštačkog obnavljanja šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea /Matt./Liebl.) na planini Cer. Šumarstvo br. 1-2, UŠITS i Šumarski fakultet Beograd, str. 43-62.

Nastavna literatura

Krstić, M., Kanjevac, B. (2017): Gajenje šuma II – Praktikum. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, 88. str.