+

Milun Krstić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 894
E-mail: milun.krstic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 130
Konsultacije: sreda, 12‒13 časova

Prof. dr Milun Krstić rođen je 1952. godine u Aleksincu, Republika Srbija. Osnovnu školu završio je u mestu rođenja a srednju Šumarsko-tehničku školu u Kraljevu, 1973. godine. Na Odsek za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisao se školske 1973/74. godine. Diplomirao je 1978. godine, magistrirao 1982, a doktorirao 1989. godine. Na Univerzitetu u Beogradu ‒Šumarskom fakultetu za asistenta-pripravnika na predmetu Gajenje šuma izabran je 1978. godine, za asistenta 1983. godine. U zvanje docenta izabran je 1990. godine, u zvanje vanrednog profesora 1995. godine, u zvanje redovnog profesora 2000. godine.

U proteklom periodu boravio je na usavršavanju na više naučnih ustanova. Specijalizaciju u tadašnjoj Čehoslovačkoj na Institutu za ekologiju šuma ‒ Lesnicka fakulta, Brno, obavio je 1984. godine. Na studijskim boravcima bio je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1987. godine i na Kanjevskom zapovedniku kijevskog Tehničkog fakulteta 1990. godine, kao vođa šumarske delegacije Republičke konferencije mladih istraživača Srbije. Ostvario je naučnu saradnju i stručne kontakte sa više naučnih institucija u inostranstvu, na kojima je boravio više puta ‒ šumarski fakulteti u Sofiji, Brnu, Moskvi, Skoplju, Banjaluci, i sa svim šumarskim fakultetima na području prethodne Jugoslavije, Šumarski institut pri Bugarskoj akademiji nauka u Sofiji i Institut za ekologiju šuma u Brnu.

Čita i piše ruski i engleski jezik, služi se češkim i bugarskim.

Naučna delatnost

U okviru naučnog i stručnog rada u proteklom periodu bio je rukovodilac ili istraživač u realizaciji 53 naučnoistraživačka projekta iz oblasti šumarstva i ekologije, koje su finansirali Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Ministarstvo šumarstva i zaštite životne sredine Republike Srbije , RZN i SIZ šumarstva Srbije, regionalni OZN i SIZ-ovi šumarstva, Fond za šume Srbije, kao i ugovora u saradnji sa šumarskom privredom. Na međunarodnim projektima bio je saradnik u svojstvu ekspert in Serbia of Eurapaean project „Development of agri-food research in the Western Balkan Countries”. Project BAFN (Balkan Agri-Food Network) survey (2007‒2008); saradnik na projektu UN FAO „GCP/YUG/003/FIN ‒ Forest Sector Development in Serbia” (2012‒2013): član radne grupe 2 – (Privredne funkcije šuma); član radne grupe 5 – (Obrazovanje u Srbiji) za izradu Nacionalnog akcionog programa – NŠAP, FAO Coordination Office, Belgrade; istraživač na projektu „Biotehničke mjere zaštite i onove šuma u Republici Srpskoj” (2008). Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, BIH. Naučna institucija realizator projekta: Šumarski fakultet Univerziteta u Banjaluci. Rukovodilac projekta: dr Zoran Govedar; saradnik i nacionalni koordinator COST projekta FP1301 „EuroCoppice” – Ecology and Silvicultural Management of Coppice Forests in Europe (2014‒2017). Project Coordinator prof. Gero Becker, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany.

U svom dosadašnjem radu objavio je preko 340 bibliografskih jedinica, u kojima je obrađivana tematika gajenje šuma – obnavljanje i nega prirodnih veštački podignutih sastojina, gajenje šuma posebna namene, konverzija izdanačkih šuma, melioracija degradiranih šuma, ekologija šuma i šumskih staništa. Ukupan broj naučnih radova je 230, štampani su u domaćim i u međunarodnim časopisima (i sa SCI liste), ili prezentovani na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu (47 međunarodnih i 26 domaćih), na kojima je imao i plenarne, pozivne i uvodne referate i bio moderator skupova.

Radovi su citirani u većem broju naučnih radova, master radovima, specijalističkim radovima, magistarskim radovima, doktorskim disertacijama, udžbenicima, monografijama i stručnim knjigama.

Bio je član naučnog odbora većeg broja naučnih skupova u zemlji i inostranstvu i recenzent radova u većem broju naučnih časopisa u zemlji i inostranstvu. U aktuelnom periodu član je redakcionog odbora naučnih časopisa u zemlji i inostranstvu: „Šumarstvo” Beograd, „Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci”.

Bio je mentor velikog broja diplomskih i završnih radova, zatim specijalističkih radova, master radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija. Bio je član brojnih Komisija za ocenu i odbranu diplomskih i završnih radova, specijalističkih radova, master radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija. Bio je član brojnih komisija za izbore u nastavna i naučna zvanja u zemlji i inostranstvu.

Trenutno se pod njegovim mentorstvom realizuje jedna doktorska disertacija na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu i osam master radova. Prvi urađen i odbranjen master rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je pod njegovim mentorstvom.

Stručno-profesionalne aktivnosti

Od 2002. godine ima status eksperta za razvoj i nauku u oblasti šumarstva i ekologije. U svojstvu eksperta bio je angažovan u pripremi i održavanju više seminara o gazdovanju bukovim, hrastovim šumama i veštački podignutim sastojinama za potrebe JP „Srbijašume”. Poseduje sertifikat o korišćenju GPS tehnologije u šumarstvu.

U dosadašnjem periodu obavljao je sledeće profesionalne aktivnosti: bio je član Komisije za priznavanje, odobravanje i zaštitu sorti šumskog bilja ‒ podkomisije za tvrdo lišćarsko i četinarsko drveće Saveznog ministarstva poljoprivredu; član Komisije Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Srbije za polaganje stručnog ispita šumarskih inženjera; član Stručne komisije za reviziju šumskih osnova; član Komisije za dijagnosticiranje stanja stabala u drvoredima i zelenim površinama u Beogradu; član Komisije za gazdovanje park-šumom Titov gaj; konsultant pri radovima na ozelenjavanju dvorišta škola i održavanju zelenila; stručni savetnik Centra za nastavno-naučne objekte Šumarskog fakulteta po pitanjima koja se odnose na organizaciju, odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada; stručni savetnik za poslove iz oblasti gajenja šuma u okviru nastavnih baza Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Član je više stručnih i profesionalnih organizacija i društava u zemlji i inostranstvu.

U dosadašnjem periodu bio je zamenik predsednika Veća biotehničkih nauka Univerziteta u Beogradu; šef Katedre gajenja šuma; član Upravnog odbora JP za gazdovanje šumama „Srbijašume”; član IUFRO, Division 1 ‒ Silviculture; član Upravljačkog komiteta (MC Member) i National Coordinator COST Action FP1301 „EuroCoppice”; član Upravnog odbora Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Srbije; učesnik u realizaciji 11 seminara iz gajenja šuma za šumarsku operativu Srbije.

Udžbenička i ostala nastavna literatura

Kao rezultat višegodišnjeg rada na izvođenju nastave na predmetima iz uže naučne oblasti Gajenje šuma, autor je ili koautor više udžbenika, skripta, praktikuma, zadataka za vežbe. Autor je jednog udžbenika: Gajenje šuma – konverzija, melioracija i veštačko obnavljanje (2006). Koautor je tri udžbenika: sa prof. dr LJ. Stojanovićem ‒ Gajenje šuma III ‒ obnavljanje i nega šuma glavnih vrsta drveća (2000), i Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma (2008); sa prof. dr Z. Govedarom ‒ Gajenje šuma posebne namjene (2016, u štampi). Autor je četiri skripta (autorizovanih predavanja): Melioracija degradiranih šuma (2002); Gajenje šuma posebne namene (2008); Modelovanje i GIS u Gajenju šuma (2009/10); Gajenje šumskih kultura posebne namene (2014), a koautor sa dr V. Babić: Klima šumskih i urbanih područja Srbije (2015). Autor je Praktikuma za vežbe iz gajenja šuma (1992), reprint (1995); koautor praktikuma u štampi sa B. Kanjevcem: Gajenje šuma II (20016). Autor je zadataka za vežbe sa odgovarajućim uputstvima: Zadaci za vežbe iz Gajenja šuma 1 (1985); Zadaci za vežbe iz Šumarskih melioracija i Gajenje šuma II (2001). Autor je multimedijalnih sadržaja, koje se, u vidu video‑bim prezentacija, koriste za predavanja i vežbe iz predmeta uže naučne oblasti Gajenje šuma.

Dr Milun Krstić autor je dve monografija nacionalnog značaja: „Kitnjakove šume Đerdapskog područja – stanje i uzgojne mere (2003), Akademska misao, Beograd, str. 1‒136; „Izdanačke bukove šume severoistočne Srbije”, sa saradnicima u određenim poglavljima (2005), Šumarski fakultet ‒ Beograd, Institut za šumarstvo – Beograd, str. 1‒206. Koautor je 16 posebnih poglavlja u okviru više monografija, između ostalih u dve vodeće monografije nacionalnog značaja: monografija „Bukva (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) u Srbiji“, (2005), str. 1‒517, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; monografija „Hrast kitnjak u Srbiji”, (2007) str. 1‒497, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije. Koautor je posebnog poglavlja „Razvoj gajenja šuma” u monografiji „Šumarstvo i prerada drveta kroz vekove”, (1992) SIT Srbije, Beograd, str. 40‒47.

Oblast istraživanja

Gajenje privrednih šuma – prirodno i veštačko obnavljanje, nega šuma, konverzija izdanačkih šuma, melioracija degradiranih šuma i biomelioracija šumskih staništa; 
Uticaj ekoloških faktora na šumu i šume na ekološke faktore, bioekeološke osobine šumskog drveća;
Gajenje šuma posebne namene – zaštitno-meliorativnih šuma i šuma posebnog značaja;

Uzgojna analitika – modelovanje, vizuelizacija i simulacija uzgojnih radova i mera;

Klimatsko-vegetacijske karakteristike područja.

Angažovanje u nastavi

Prof. dr Milun Krstić je angažovan je na većem broju predmeta na svim nivoima studija u okviru studijskog programa Šumarstvo, kao i predmeta Ekologija gajenja šuma na studijskom programu Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

U okviru nastavnog plana i programa na Šumarskom fakultetu inicirao je uvođenje novih predmeta, razradio nastavni program i pripremio odgovarajuću nastavnu literaturu za obavezni predmet: Šumarske melioracije (1998 godine), kasnije promenjen u naziv Gajenje šuma II (2002. god.); pri prilagođavanju studijskog programa Bolonjskom sistemu obrazovanja izborne predmete: Gajenje šuma posebne namene, Uzgojna analitika, Modelovanje i GIS u gajenju šuma (2006, 2008); kao inicijator, saradnik i nastavnik sa dr V. Babić novih predmeta: Klima šumskih i urbanih područja Srbije, Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma (2012).

Na Centru za multidisciplinarne studije u Beogradu bio je angažovan za izvođenje nastave na poslediplomskim studijama iz predmeta Melioracija i revitalizacija šumskih ekosistema na smeru „Upravljanje životnom sredinom”. Održao je više predavanja po pozivu na Šumarskom fakultetu u Banjaluci.

Rukovodilac je master i doktorskih studija iz uže naučne oblasti Gajenje šuma na Šumarskom fakultetu.

U aktuelnom akreditacionom ciklusu studijskog programa, na osnovnim, master i doktorskim studijama, angažovan za izvođenje nastave na većem broju predmeta iz uže naučne oblasti Gajenje šuma:

Osnovne studije

 1. Ekologija gajenja šuma i gajenje šuma 1 – obavezni predmet
 2. Gajenje šuma 2 ‒ obavezni predmet
 3. Terenska nastava i školska praksa III
 4. Terenska nastava i školska praksa IV
 5. Gajenje šuma posebne namene – izborni predmet

Master studije

 1. Metodi i tehnike istraživanja u Gajenju šuma – obavezni
 2. Gajenje šuma 2 ‒ obavezni
 3. Gajenje šuma posebne namene ‒ izborni
 4. Uzgojna analitika ‒ izborni

Doktorske studije

 1. Gajenje šuma brdsko-planinskog područja ‒ izborni
 2. Gajenje šuma posebne namene ‒ izborni
 3. Uzgojna analitika ‒ izborni

Odabrani naučni radovi

 1. Krstic, M.(2008) Effect of the local heat potential on the distribution of sessile oak forests. Biotechnology & Biotechnological Equipment, Volume 22, No 3, pp. 804-809. Publisher: Diagnosis Press, Sofia, Bulgaria.
 2. Krstić, M., Aleksić, P., Stavretović, N., Cvjetićanin, R., Bjelanović I. (2013) Effects Of Soil Preparation On Success Of Artificial Beech Regeneration In Areas Infested By Weed Plants On Južni Kučaj Mountain. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 65 (2). 621-629.
 3. Krstić M., Cvjetićanin R., Smailagić, J., Govedar Z. (2014) Climate-vegetation characteristics of Kopaonik mountain in Serbia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 9, No. 3, p. 135 – 145.
 4. Krstić, M., Stojanović, LJ., Rakonjac Lj. (2010) The tasks of siviculture in regard to the curent climate change. International Scientific Conference “Forest ecosystems and climate changes“. Institute of Forestry Belgrade, March 9-10thPlenary lectures pg. 117-130. Chief Editor: Ph.D Ljubinko Rakonjac.
 5. Krstic M.,Govedar Z. (2012) Tasks of silviculture with special emphasis on the conversion of degraded forestsIvited paperInternational Scientific Conference: Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry – 20 years of the Faculty of forestry in Banjaluka. Plenary lecture. Proceedings, 447-464. Banja Luka, Republic of Srpska/B&H. 1th – 4th November.
 6. Krstić, M.(2003) Kitnjakove šume Đerdapskog područja – stanje i uzgojne mere. Monografija. Akademska misao, Beograd.
 7. Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta: BTN.361004 „Unapređenje proizvodnje drvnih sortimenata u izdanačkim hrastovim šumama“. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2005-2007).
 8. Stojanović, Lj., Krstić, M. (2000) Gajenje šuma III – Obnavljanje i nega šuma glavnih vrsta drveća. Univerziteski udžbenik, Finegraf, Beograd, str. 1-250.
 9. Krstić, M. (2006) Gajenje šuma – konverzija, melioracija i veštačko obnavljanje. Univeziteski udžbenik. Planeta print, Beograd, str. 1-375.
 10. Stojanović Lj.,Krstić, M.(2008) Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma. Univeziteski udžbenik. Planeta print, Beograd, str. 1-365.