+

Boris Radić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 942
E-mail: boris.radic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: kabinet br. 3 (novo krilo, II sprat)
Konsultacije: četvrtak, 12‒14 časova

Boris P. Radić je rođen 27. marta 1982. godine u Svetozarevu (pređašnjoj i sadašnjoj Jagodini), gde je završio osnovnu školu i prirodno-matematički smer gimnazije „Svetozar Marković”. Osnovne studije je upisao 2000. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu (Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu), gde 2007. godine upisuje doktorske studije (studijski program Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa). Nakon upisa doktorskih studija kao korisnik stipendije Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije angažovan je na više projekata nauke Šumarskog fakulteta. Dobitnik je CEEPUS stipendije za letnji semestar 2009. godine za usavršavanje na Corvinus univerzitetu (Budimpešta, Mađarska). Godine 2011. je zaposlen na Šumarskom fakultetu u zvanju istraživača‑saradnika na projektu „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”, rukovodilac: prof. dr Ratko Kadović. Krajem novembra 2014. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Erozija kao faktor degradacije predela u skijaškim centrima Srbije” (mentor: prof. dr Ratko Ristić) i stekao naučno zvanje doktor biotehničkih nauka. Od februara 2015. godine zaposlen je na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao docent na grupi predmeta Katedre za planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi. Tokom dosadašnjeg rada, sa svojim profesorima i kolegama, objavio je preko 40 radova u naučnim časopisima, od čega 10 u časopisima sa SCI liste. Učestvovao je na više naučnih konferencija, stručnih izložbi i kao član stručnih žirija. Kao stručnjak za oblasti primene GIS-a, analize i procene karaktera predela, zaštite i konzervacije zemljišta i voda, učestvovao je u preko 60 stručnih i naučnih projekata Šumarskog fakulteta. Član je Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

predeona ekologija; metrika predela; planiranje predela; primena GIS-a; procesi degradacije predela

Odabrani naučni radovi

  • Radić B. (2014): Erozija kao faktor degradacije predela u skijaškim centrima Srbije, Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet.
  • Vasiljević N., Radić B. (2013): Planiranje predela posle Prostornog plana Republike Srbije 2020: karakterizacija predela na prostoru koridora gasovoda Južni tok. Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine , Knjiga 2, str. 89–99.
  • Ristić R., Kašanin-Grubin M., Radić B., Nikić Z., Vasiljević N. (2012): Land degradation in ski resort “Stara planina”, Environmental Management, No. 49, pg. 580–592.
  • Ristić R., Radić B., Trivan G., Malušević I. (2014): Z., Vasiljević N. (2012): „Blue-green“ corridors as a tool for erosion and stream control in highly urbanized areas – case study of Belgrade city, Hydrology in a changing world: environmental and human dimensions, vol. 363, 315–320.
  • Radić B., Ristić R., Vasiljević N., Malušević I. (2014): Modification of landscape stability as response on rural depopulatioin: example of watershed of Kupinovačka river, Serbia, CATENA VERLAG, Advances in GeoEcology 43, pg. 297–307.
  • Vasiljević N., Radić B., Đorđević, D., Šljukić, B. (2015): U susret klimatskim promenama: planiranje na predeonim osnovama, Zbornik radova sa osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, str. 287–316
  • Vasiljević N., Radić B. Šljuikić B., Ristić R. (2016): Landscape planning and green infrastructure in Serbia: From national to Belgrade city planning, Proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning – Landscapes and Greenways of Resilience, Budapest, 01 July, 2016, pp. 389– 397.