+

Финална прерада дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије (I степен)
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 5
Услов: Уписан VI семестар основних студија

Савладавање стручних знања у производним условима. Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде у производњи намештаја и грађевинске столарије како на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој опреми, те да на основу стечених знања  доносе одлуке о ремонту инсталисане опреме за обраду дрвета резањем и пластичним деформисањем у финалној мехничкој обради.

У потпуности испуњен постављен циљ предмета.

Сагледавање технолошког процеса финалне механичке обраде дрвета. Испитивање тачности рада машине, утврђивање грешака подешавања машине, техничке карaктеристике обарадних система,  технолошки поступци. Техничке карактеристике обрадних система за: кројење резане грађе, припрема површине за даљу обраду, профилисање масивног дрвета, израда елемената везе, обликовање и димензионисање, кројење плоча и осталих материјала, обрада плочастих  материјала.  Израда шаблона.