+

Centar za nastavno-naučne objekte

Istorijat

Narodna Skupština Kraljevine Srbije 1901. svojim ukazom poklanja Kralju Aleksandru I Obrenoviću jugozapadni deo Majdanpečke domena  /7.715,45 ha/.Posle ubistva Kralja Aleksandra i Kraljice Drage 1903. godine. Kraljica Natalija kao jedini naslednik poklanja ovu šumu Beogradskom univerzitetu u znak zahvalnosti Beogradskim studentima koji su sprečili njeno izgnanstvo iz Srbije 1891.godine.
Punovažnost ovog poklona znatno je odložena zbog brojnih pravnih problema, promene vladajuće dinastije, Prvog svetskog rata itd.
Tek 1923. godine Prvostepeni sud donosi rešenje da se Domena kao poklon Kraljice Natalije daje Beogradskom univerzitetu na slobodno raspolaganje. Za direktno izvršenje zadataka na terenu osnovana je uprava u Debelom Lugu 1927.g  i postavljen za upravnika šum. Inženjer. Da bi se izbeglo plaćanje velikog poreza 1940.godine Natalino je proglašeno za poseban Naučni zavod, ogledno dobro svih fakulteta.Organizovanje terenske nastave pre i za vreme rata nije bilo zbog nedostatka smeštajnih kapaciteta, javnih saobraćajnica i udaljenosti od Beograda.Ubrzo su ove šume došle pod udar Agrarne reforme, ali se uvidelo da bez terenske nastave nije moguće sa uspehom školovati nove kadrove u šumarstvu. Prva terenska nastava održana je 1948.g ali u vrlo lošim smeštajnim uslovima.
Kada je Šumarski fakultet postao samostalan izdvajanjem iz Poljoprivrednog fakulteta osetila se potreba za posedovanjem više objekata gde bi se obavljao naučno istračivački  rad i kompleksna ogledna nastava.Akcija za dobijanje oglednih dobara započeta je 1952. godine. Posle više od 2 godine 1956. godine  Izvršno veće NR  Srbije dodeljuje Šumarskom fakultetu dva ogledna dobra  Goč -Gvozdačka reka u površini 3.731 ha i Univerzitetska Domena 2.078 ha u Majdanpeku.
Odmah po dobijanju dodeljenih šuma uprava Fakulteta donela je Odluku o osnivanju Školsko oglednog dobra 1957. godine Momčilo Popović sa sedištem u  Beogradu i dve šumske uprave u Kraljevu i Debelom Lugu kod Majdanpeka.
Period od 1958. do 1968. godine upravljanje oglednog dobra usklađivalo se sa određenim zakonskim  propisima a krajem 1964. godine  dobro dobija status samostalne ustanove koja vrši delatnost u oblasti obrazovanja od posebnog interesa. Period od 1964. do 1969. opterećen je čestim organizacionim promenama  a suštinski promene u organizaciji dešavaju se 1977.godine donošenjem Zakona o udruženom radu kada se Šumski ogledni centar Kraljevo transformiše u OOUR sa svojstvom pravnog lica i dobija svoj žiro račun. 1988.godine. Zakonom o preduzečima ukidaju se OOUR-i donosi se zaključak da se izvrši udruživanje Šumarskog fakulteta kao osnivača i Šumskog oglednog centra Kraljevo.
U sastav Šumarskog fakulteta Beograd 1.1.1989.godine ušla su oba OOURa i  radna zajednica  i dobijaju nazive:
1.    Nastavno naučna baza Beograd
2.    Nastavno naučna baza Goč Kraljevo i
3.    Nastavno naučna baza Majdanpečka domena
Nastavne baze služe za organzovanje i izvođenje nastave i za ostvarivanje drugih oblika rada u izvođenju plana i programa obrazovanja, naučno istraživačkog rada. Veći akcenat se daje i na rekreaciono turističke aktivnosti.

Centar za nastavno-naučne objekte
Upravnik dr Nenad Petrović nenad.petrovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 933

 

Sektor plana, analize i kontrole šumske proizvodnje i komercijalni poslovi, sa sedištem na Šumarskom fakultetu u Beogradu
Str. saradnik za komerc. poslove Vlajnić M. Aleksandar aleksandar.vlajnic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 961
Str. saradnik za komerc.-turističke poslove

Milojković Dragana

dragana.milojkovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 964
Ref.za fakturisanje robe i usluga Koštan U. Marina marina.kostan@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 962