+

Лиценце

375 ‒ Одговорни пројектант објеката за уређење бујица и заштиту од ерозије и мелиорација шумских и пољопривредних површина

Опис делатности:

 • Пројекти регулације, уређења и санације бујичних токова;
 • Пројекти прагова и бујичних преграда за задржавање наноса;
 • Инжењерска хидрологија (обрада, интерпретација, провера и анализа хидролошких и хидрометеоролошких података, као и прорачуни за потребе планирања, пројектовања, изградње и експлоатације за потребе уређења бујичних токова и заштите од ерозије на водама ИИ реда);
 • Пројекти биолошких, биотехничких и техничких система за противерозионо уређење сливова;
 • Пројекти натуралног уређења токова (биолошко и биотехничко уређење);
 • Делова водопривредних основа, просторних планова и плана управљања сливовима из области уређења и заштите од бујица и ерозије;
 • Пројекти уређења скијашких стаза, рестаурација и противерозиона заштита применом биолошких, биотехничких и техничких мера;
 • Пројекти за пошумљавање и уређење различитих типова шумских и пољопривредних земљишта у циљу антиерозивне заштите;
 • Планска документација за заштиту од бујица и ерозије (израда планова за одбрану од бујичних поплава на водама ИИ реда и елабората за проглашење ерозионих подручја);
 • Пројекти пошумљавања голети;
 • Пројекти инфилтрационих банкета ‒ Алжирских тераса и градона, степенастих тераса и контурних ровова;
 • Пројектовање илофилтерских система за заштиту земљишта од ерозије;
 • Пројекти специјалних травних засада;
 • Пројекти система за одводњавање и наводњавање на еродираним површинама до 20 хектара;
 • Пројекти за рекултивацију јаловишта, пепелишта, каменолома и комуналних депонија;
 • Пројекти заштитних шумских појасева за борбу против еолске ерозије на отвореном простору и унутар урбаних целина;
 • Пројекти заштитних биолошких појасева, одбране од буке и заштите акваторија.

473 ‒ Одговорни извођач радова на изградњи објеката за уређење бујица и за заштиту од ерозије као и на мелиорацији шумског и пољопривредног земљишта.

Опис делатности:

 • Извођење припремних радова: сеча дрвећа, крчење жбуња, шибља и уклањање хумусног слоја ради припреме објекта за уређење бујица и заштиту земљишта од ерозије;
 • Извођење радова на регулацији, санацији и уређењу бујичних токова;
 • Извођење прагова и бујичних преграда за задржавање наноса;
 • Извођење радова на уређењу сливова за заштиту од ерозије што подразумева биолошке, биотехничке и техничке радове;
 • Извођење радова на натуралном уређењу токова (биолошко и биотехничко уређење);
 • Извођење земљаних радова на равним и нагнутим теренима ради припреме земљишта за затрављивање и пошумљавање;
 • Извођење система за одводњавање и наводњавање на еродираним површинама до 20 хектара;
 • Извођење биолошких и биотехничких радова за мелиорацију шумског и пољопривредног земљишта (живи појасеви од дрвенасте и жбунасте вегетације и специјалне травне смеше) на подизању противерозионих, пољезаштитних, снегозаштитних и ветрозаштитних појасева поред: аутопутева, магистралних и локалних путева, железничких пруга, речних токова, насипа, каналских система, на рубним деловима урбаних целина, унутар урбаних целина на земљиштима под нагибом;
 • Извођење радова на објектима за уређење урвинских процеса;
 • Извођење радова на рекултивацији јаловишта, пепелишта, каменолома и комуналних депонија;
 • Извођење радова на противерозионом уређењу скијашких стаза.