+

Licence

375 ‒ Odgovorni projektant objekata za uređenje bujica i zaštitu od erozije i melioracija šumskih i poljoprivrednih površina

Opis delatnosti:

 • Projekti regulacije, uređenja i sanacije bujičnih tokova;
 • Projekti pragova i bujičnih pregrada za zadržavanje nanosa;
 • Inženjerska hidrologija (obrada, interpretacija, provera i analiza hidroloških i hidrometeoroloških podataka, kao i proračuni za potrebe planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije za potrebe uređenja bujičnih tokova i zaštite od erozije na vodama II reda);
 • Projekti bioloških, biotehničkih i tehničkih sistema za protiveroziono uređenje slivova;
 • Projekti naturalnog uređenja tokova (biološko i biotehničko uređenje);
 • Delova vodoprivrednih osnova, prostornih planova i plana upravljanja slivovima iz oblasti uređenja i zaštite od bujica i erozije;
 • Projekti uređenja skijaških staza, restauracija i protiveroziona zaštita primenom bioloških, biotehničkih i tehničkih mera;
 • Projekti za pošumljavanje i uređenje različitih tipova šumskih i poljoprivrednih zemljišta u cilju antierozivne zaštite;
 • Planska dokumentacija za zaštitu od bujica i erozije (izrada planova za odbranu od bujičnih poplava na vodama II reda i elaborata za proglašenje erozionih područja);
 • Projekti pošumljavanja goleti;
 • Projekti infiltracionih banketa ‒ Alžirskih terasa i gradona, stepenastih terasa i konturnih rovova;
 • Projektovanje ilofilterskih sistema za zaštitu zemljišta od erozije;
 • Projekti specijalnih travnih zasada;
 • Projekti sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje na erodiranim površinama do 20 hektara;
 • Projekti za rekultivaciju jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija;
 • Projekti zaštitnih šumskih pojaseva za borbu protiv eolske erozije na otvorenom prostoru i unutar urbanih celina;
 • Projekti zaštitnih bioloških pojaseva, odbrane od buke i zaštite akvatorija.

473 ‒ Odgovorni izvođač radova na izgradnji objekata za uređenje bujica i za zaštitu od erozije kao i na melioraciji šumskog i poljoprivrednog zemljišta.

Opis delatnosti:

 • Izvođenje pripremnih radova: seča drveća, krčenje žbunja, šiblja i uklanjanje humusnog sloja radi pripreme objekta za uređenje bujica i zaštitu zemljišta od erozije;
 • Izvođenje radova na regulaciji, sanaciji i uređenju bujičnih tokova;
 • Izvođenje pragova i bujičnih pregrada za zadržavanje nanosa;
 • Izvođenje radova na uređenju slivova za zaštitu od erozije što podrazumeva biološke, biotehničke i tehničke radove;
 • Izvođenje radova na naturalnom uređenju tokova (biološko i biotehničko uređenje);
 • Izvođenje zemljanih radova na ravnim i nagnutim terenima radi pripreme zemljišta za zatravljivanje i pošumljavanje;
 • Izvođenje sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje na erodiranim površinama do 20 hektara;
 • Izvođenje bioloških i biotehničkih radova za melioraciju šumskog i poljoprivrednog zemljišta (živi pojasevi od drvenaste i žbunaste vegetacije i specijalne travne smeše) na podizanju protiverozionih, poljezaštitnih, snegozaštitnih i vetrozaštitnih pojaseva pored: autoputeva, magistralnih i lokalnih puteva, železničkih pruga, rečnih tokova, nasipa, kanalskih sistema, na rubnim delovima urbanih celina, unutar urbanih celina na zemljištima pod nagibom;
 • Izvođenje radova na objektima za uređenje urvinskih procesa;
 • Izvođenje radova na rekultivaciji jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija;
 • Izvođenje radova na protiverozionom uređenju skijaških staza.