+

Tehnologije drveta (2021)

STUDIJSKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA TEHNOLOGIJE DRVETA (60 ESPB)
akreditovan 2021. godine i počinje sa izvođenjem od školske 2021./2022. godine. Uverenje o akreditaciji.

Redni
broj
Šifra Naziv predmeta
Semestar Predavanja Vežbe DON SIR/
PIR
Ostalo O/I ESPB
PRVI SEMESTAR
1. 19.TD2101 Metode i tehnike istraživanja 1 2 2 0 0 0 Obavezni 6
2. 19.TD2110 Izborni predmeti 1, 2, 3 i 4 (bira se 4 od 27) 1 12 12 0 0 0 Izborni 24
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB u bloku 14 14 0 0     30
Ukupno časova aktivne nastave u bloku 28      
Ukupno časova nastave u bloku 28    
DRUGI SEMESTAR
3. 19.TD2201 Stručna praksa 2           Obavezni  
4. 19.TD2202 Studijski istraživački rad 2         20 Obavezni  
5. 19.TD2203 Izrada master rada 2         120 Obavezni  
6. 19.TD2204 Master rad 2           Obavezni  
    UKUPNO časova aktivne nastave                
    UKUPNO ESPB           360    

IZBORNI PREDMETI:

Redni broj Šifra Naziv izbornog predmeta
Semestar Predavanja Vežbe DON SIR/
PIR
O/I ESPB
1.   Sušenje drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
2.   Obezbeđenje kvaliteta i kontrola procesa u primarnoj preradi drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
3.   Tehnologije primarne prerade drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
4.   Kvalitet građevinskog drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
5.   Drvni proizvodi u građevinarstvu 1 3 3 0 0 Izborni 6
6.   Ekonomika poslovanja i konkurentnost preduzeća u drvnoj industriji 1 3 3 0 0 Izborni 6
7.   Spoljnotrgovinsko poslovanje i marketing preduzeća u drvnoj industriji 1 3 3 0 0 Izborni 6
8.   Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji 1 3 3 0 0 Izborni 6
9.   Projektovanje preduzeća u drvnoj industriji 1 3 3 0 0 Izborni 6
10.   LEAN proizvodnja u drvnoj industriji 1 3 3 0 0 Izborni 6
11.   Površinska obrada drveta u eksterijeru 1 3 3 0 0 Izborni 6
12.   Tehnologije dekorativne obrade drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
13.   Kvalitete nameštaja i proizvoda od drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
14.   Tehnologije finalnih proizvoda od drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
15.   Oblikovanje proizvoda od drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
16.   Opremanje enterijera 1 3 3 0 0 Izborni 6
17.   Hemijske modifikacije drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
18.   Modelovanje svojstava kompozita od usitnjenog drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
19.   Fenomeni interakcije drveta i adheziva 1 3 3 0 0 Izborni 6
20.   Moderne instrumentalne metode u analizi drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
21.   Nanocelulozni kompoziti 1 3 3 0 0 Izborni 6
22.   Teorija rezanja drveta i materijala na bazi drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
23.   Numerički upravljane mašine i uređaji u preradi drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
24.   Nekonvencionalne tehnologije obrade drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
25.   Sistemi automatizacije mašina i uređaja u preradi drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
26.   Mehanika drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6
27.   Zaštita drveta 1 3 3 0 0 Izborni 6