+

Пројектовање намештаја

Шифра предмета: ТНПОД3518/5
Студијски програм: Teхнологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов: Уписана трећа година студија

Утврђивање градива после одслушаног курса и практична примена сазнања у изради пројеката намештаја и идејних решења према датим производним и тржишним условима.

 

У потпуности испуњен постављени циљ предмета.

 

Упознавање профила команије, њених циљева и могућности. Праћење текућих израда пројектних задатака, техничке припреме и реализације производа. Вођење дневника стручне праксе.