+

Сушење и парење дрвета

Шифра предмета: ТНПОД2416
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 9
Услов:

Упознавање студената са руковођењем технолошким процесима сушења и парења дрвета.

По завршетку праксе, студенти ће разумети и овладати практичним знањима вођења процеса вештачког сушења и парења дрвета, као и начинима провере квалитета сушења.

Примена стечених теоретских сазнања у решавању конкретних проблема природног и вештачког сушења дрвета, као и парења. Сагледавање примера добре праксе и недостатака у реалним индустријским условима. Провера квалитета сушења дрвета.