+

Основи машинства

Шифра предмета: ТНПОД2310
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Практична примена теоретских знања из техничке термодинамике, хидраулике и пнеуматике, елемената машина и уређаја.

Оспособљавање за препознавање енергетских уређаја и делова машина у дрвној индустрији, упознавање са њиховом наменом, правилним функционисањем и одржавањем.

 

Котловско постројење. Компресорска станица са разводом компримованог ваздуха. Хидраулика и пнеуматика код машина за прераду дрвета. Елементи машина и уређаја у преради дрвета.