+

Површинска обрада дрвета

Шифра предмета: ТНПОД3517/6
Студијски програм: Teхнологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов: Уписан VI семестар основних студија

Савладавање стручних знања у производним условима o материјалима и технолошким поступцима површинске обраде дрвета: материјали за брушење; материјали за запуњавање, материјали за промену боје, течни премази, материјали за дораду филмова премаза; технолошки поступци: рад на зидном прскалишту, наношење течних премаза ваљањем, наливањем, потапањем и флутацијом, сушење премаза.

У потпуности испуњен постављен циљ предмета.

Сагледавање технолошког процеса површинске обраде дрвета. Упознавање са фазама обраде и системом површинске обраде у зависности од намене производа. Праћење рада и снимање техничких карактеристика обрадних система. Анализа поједних фаза процеса површинске обраде: фаза припреме површине, фаза бојења и декоративне обраде, фаза наношења премаза, фаза сушења премаза и фаза завршне обраде премаза. Контрола параметара брушења подлоге, наношења, сушења и завршне обраде премаза. Провера пречишћавања ваздуха и отпадних вода.