+

Иверице, влакнатице и дрвопластичне масе

Шифра предмета: ТНПОД3517/2
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов: према Правилнику о обављању теренске наставе, школске праксе и стручне екскурзије - члан 7

Оспособљавање судената да стручна и научна сазнања стечена на предавањима и вежбама успешно примене у пракси уз савладавање практичних знања о кључним технолошким параметрима израде плоча иверица и влакнатица, току и повезаности појених операција, карактеристикама опреме и принципима успостављања квалитета и контроле готових производа.

Јасније разумевање и стицање практичних искустава у успостављању производње и контроли технолошког процеса израде плоча иверица и влакнатица.

Теренска настава подразумева упознавање студената са просторним распоредом технолошких фаза производње, радних машина и средстава транспорта, протока дрвног материјала и репроматеријала у процесу израде плоча иверица и влакнатица, као и са поступцима контроле квалитета у фабрици. Настава се одвија у фабрикама које поседују одговарајућу технологију.

Студенти се, у присуству наставника и асистената, прво упознају са целокупним технолошким процесом производње. Затим, подељени у групе, практичано раде према унапред одеђеном задатку. Током 8-часовног радног времена студенти бивају у потпуности укључени у рад датог процеса, а под надзором одговорног лица, члана особља запосленог у фабрици. Током практичног рада студенти снимају, записују и анализирају податаке појединих технолошких операција. Идентификују карактеристике машина, описују начин њиховог рада, повезаност са другим операцијама, израчунавају капацитет с обзиром на подешеност параметара рада машине, израчунавају гибитке у материјалу и статистички обрађују резултате међуфазне и/или завршне контроле. На основу анализе прикупљених података, студенти констатују недостатке и дају предлог за побољшање квалитета излазног материјала и/или готовог производа.

Током свог практичног рада студенти воде Дневник праксе на основу кога израђују елаборат и презентацију коју приказују на завршном часу. У презентацији истичу методе и начине решавање уочених практичних недостатака, уз интерактивну дискусију са својим колегама и наставницима. На основу ових елемената наставници процењују квалитет елабората и приказане презентације и додељују одговарајући број поена.