+

Прерада дрвета на пиланама

Шифра предмета: ТНПОД3517/4
Студијски програм: Teхнологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов:

Оспособљавање за практичан рад у погонима за прераду дрвета на пиланама

Очекује се да студенти савладају мерење обловине, грађе, искоришћења и производности, као и операције у производњи резане грађе. На тај начин им се олакшава припрема испита и оспособљавају се за будући практични рад.

Припрема сировине за пиљење: мерење, рачунање запремине и одређивање квалитета  трупаца, опис операција припреме; Примарно пиљење трупаца: техничке карактеристике машина, скица и опис основа пиљења, потребно време пиљења, капацитет примарне машине у м’, м2, м3 и комадима. Секундарно пиљење дасака: основе секундарног пиљења, потребна времена, ходограми рада, техничке карактеристике машина и њихова производност; Припрема алата: врста, карактеристике и припрема алата; Сортирање и ускладиштење пиљене грађе: сортирање добијених сортимената и рачунање запремине главних и споредних производа. Мерење и рачунање бруто и нето запремине сложаја пиљених сортимената;