+

Poznavanje materijala

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije (I stepen)
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov: Prema pravilniku

Savladavanje praktičnih znanja o opremi i tehnologijama u procesima:

  • pripreme vode za industrijsku upotrebu kao i osposobljavanje studenata da posle završenog kursa i provere znanja samostalno primene u praksi stečeno znanje u konkretnim industrijskim uslovima,
  • pripreme boja i premaza za nanošenje i kontrolom tečnog i osušenog premaza.

Povezivanje teorijskih znanja stečenih na predavanjima i vežbama sa stvarnim industrijskim uslovima. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za izradu Dnevnika stručne prakse – elaborata.

Obilazak pogona za prečišćavanje i omekšavanje vode u pogonu beogradskih toplana, sa ciljem da se studenti upoznaju sa metodama pripreme vode za industrijsku upotrebu.

Obilazak postrojenja za pripremu boja i lakova u kompaniji “Pitura“. Obilazak laboratorije za ispitivanje kvaliteta premaza.

Prikupljanje podataka za izradu elaborata – Dnevnika prakse.