+

Zaštita drveta

Šifra predmeta: TNPOD2313
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisan semestar i odslušana predavanja i vežbe iz predmeta Zaštita drveta

Upoznavanje studenata sa realnim situacijama na šumskim i industrijskim stovarištima vezano za ugroženost drveta od napada ksilofagnih insekata i lignikolnih gljiva

Sticanje praktičnih znanja i iskustva u prepoznavanju uslova u kojima je drvo ugroženo, kao i štetnih insekata i gljiva kao potencijalnih izazivača oštećenja. Sticanje primenljivih znanja u vezi sprovođenja racionalnih mera preventivne i represivne zaštite drvne sirovine na šumskim i industrijskim stovarištima.

 

Primena stečenih teoretskih saznanja u rešavanju konkretnih problema vezano za zaštitu drveta u realnim situacijama na terenu, kao i postavljanje supozicija i rešavanje zamišljenih, pretpostavljenih ili očekujućih problema koji se objektivno mogu očekivati u terenskim uslovima držanja i eksploatacije drveta. Razvijanje sposobnosti studenata da prepoznaju vrste štetnih insekata i gljiva, kao i uzročnika oštećenja drveta. Prepoznavanje simptoma prisustva ksilofagnih insekata na drvnom materijalu, kao i simptoma napada lignikolnih gljiva. Sakupljanje oštećenih uzoraka drveta od insekata i gljiva truležniva, kao i imaga ksilofaga i karpofora epiksilnih gljiva. Aktiviranje i primena stečenog teoretskog znanja u realnim uslovima rada sa drvnom sirovinom na terenu.