+

Nevena Vasiljević

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 924
E-mail: nevena.vasiljevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: kabinet br. 3 (novo krilo)
Konsultacije: sreda, 13‒14

Nevena Vasiljević (1965) je zvanje inženjera šumarstva za pejzažnu arhitekturu (1991), magistra nauka (2005) i doktora nauka (2012) stekla na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu. Završila je specijalističke studije Restauracija arhitektonskog i urbanog nasleđa na Akademiji Istropolitana u Bratislavi ‒ Republika Slovačka (1993). Docent je na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu. Vodi master studio Planiranje predela na master akademskim studijama na Prostornom planiranju – Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavač je po pozivu na master akademskim studijama na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Integralni urbanizam. Planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi je oblast u okviru koje se bavi teorijom planiranja predela, procenom karaktera predela, vizuelnom procenom predela, kao i zaštitom i upravljanjem kulturnih predela. Učestovala je u međunarodnom projektu razvoja programa master studija Planiranje i upravljanje predelima ‒ TEMPUS Joint European project ‒ LENNE ‒ Landscape Education for a New Neighbourhood of Europe, kao i u projektima bilateralne saradnje sa Odsekom za krajinsku arhitekturu Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. U svojoj karijeri Nevena Vasiljević je spojila rad u praksi sa podučavanjem, naučnim radom i pisanjem. Stekla je bogato praktično iskustvo u radu u privatnom i javnom sektoru. Bila je član radnih timova na izradi prostornih planova opština (Beograd, Kladovo, Podgorica, itd.) i prostornih planova područja posebne namene (nacionalni parkovi Durmitor, Đerdap, Fruška gora, Golija … i kulturni predeo Sremski Karlovci). Njen istraživački rad je publikovan u mnogobrojnim člancima i radovima objavljenim na domaćim i međunarodnim konferencijama. Koautor je publikacija: Tipologija predela Beograda za potrebe primene Evropske konvencije o predelima (2008) i Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji (2010). Učesnik je mnogih okruglih stolova i radionica. Član je Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, Nacionalnog saveta za ratifikaciju, potpisivanje i primenu Evropske konvencije o predelima i licencirani je prostorni planer Inženjerske komore Republike Srbije.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

Teorija planiranja predela; karakterizacija predela; vizuelna procena predela; planiranje i zaštita predela; upotreba novih tehnologija u planiranju predela.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Odabrani naučni radovi

  • Vasiljević N., 2012. Planiranje predela kao instrument prostornog razvoja Srbije. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet.
  • Vasiljević, N. 2005. Funkcije nekih manastirskih šuma u Nacionalnom parku Fruška gora, Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd.
  • Vasiljević, N., Ristić, R., Medarević, M.; Šljukić, B.; Radić, B. 2011. The implementation of the European landscape convention (ELC): the England forestry action plan as a model for the implementation in Serbia forestry sector, International Conference: First Serbian Forestry Congress, University of Belgrade Faculty of Forestry, pg. 668‒678 (ISSN978-86-7299-07).
  • Vasiljević N., Šljukić, B., Đorđević, D., Radić, B. 2012. Planiranje posle prostornog plana: primena Evropske konvencije o predelima na teritoriji gradske opštine Surčin, Zbornik radova Lokalna samouprava u planiranju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, str. 563- (ISBN 978-86-6283-006-7)(APPS).
  • Vasiljević N., Radić B. 2013. Planiranje predela posle Prostornog plana Republike Srbije 2020: karakterizacija predela na prostoru koridora gasovoda Južni tok. Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine , Knjiga 2, str. 89‒99 (ISBN 978-86-87857-00-1)(APPS).
  • Živković J., Vasiljević N, 2013. Predeo kao konceptualni okvir održive arhitekture i urbanog dizajna, Predeo igre, monografija, urednik Nikezić A., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013 (ISBN 978-86-7924-116-0).
  • Vasiljević N., Gavrilović S., Šljukić B. 2014 Landscape character of Mladenovac: value preservation by applying connectivity principle, Glasnik Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Br. 62, str. 91‒210 (ISSN 1450-7552) (eISSN 2334-9441).
  • Vasiljević N., Radić B., Gavrilovic, S. 2014. Landscape character metrics: a new methodological approach to landscape planning, The Third Romanian – Bulgarian- Hungarian- Serbian- Conference: Geographical research and Cross – Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište), pg. 69‒70 (ISBN 978-86-7031-344-6).
  • Vasiljević N., Radić B., Đorđević, D., Šljukić, B. 2015. U susret klimatskim promenama: planiranje na predeonim osnovama, Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine (ISBN 978-86-6283-023-4)(APPS).
  • Vasiljević N., Radić B., Šljuikić B., Ristić R. 2016. Landscape planning and green infrastructure in Serbia: From national to Belgrade city planning, Proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning – Landscapes and Greenways of Resilience, Szent István University, Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst, Department of Landscape Architecture and Regional Planning, Budapest, 01 July, 2016, pp. 389‒397 (ISBN ISBN 978-963-269-549-5).