+

Master akademske studije

Studijski program master akademskih studija za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta traje 1 godinu.
Program je koncipiran tako da se studenti opredeljuju za izbor jednog od 10 modula. Predmeti na svakom modulu izabrani su tako da obuhvataju sve segmente poslovanja preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta.
Broj predmeta koji se polažu na svakom modulu je isti. U zimskom semestru polažu se 4 predmeta, a u letnjem semestru se obavljaju stručna praksa, studijski istraživački rad i izrada master rada.
Moduli na TMP master studijama:

 • Modul 1: Primarna prerada drveta
 • Modul 2: Finalna prerada drveta
 • Modul 3: Hemijsko‑mehanička prerada drveta
 • Modul 4: Mašine i uređaji u preradi drveta
 • Modul 5: Zaštita drveta
 • Modul 6: Oblikovanje proizvoda od drveta
 • Modul 7: Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije
 • Modul 8: Menadžment i tehnologije drvne biomase
 • Modul 9: Organizacija upravljanje i projektovanje preduzeća u drvnoj industriji
 • Modul 10: Drvo u graditeljstvu

Nakon izrade i odbrane master rada studenti dobijaju akademski naziv: Master inženjer tehnologija, menadžmenta

 

KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Naziv predmeta Fond
časova
ESPB
I godina 
I semestar   
Nauka o drvetu 2+2 6
Izborni predmet 1 3+3 6
Izborni predmet 2 3+3  6
Izborni predmet 3 3+3 6
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru     11+11 30
II semestar
Stručna praksa 5
Studijski istraživački rad 20 10
Master rad 240 15
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 240 30

 

Podmodul: Primarna prerada drveta
Naziv predmeta

 • Modifikacije drveta
 • Sušenje drveta
 • Kvalitet sirovine i pilanskih proizvoda
 • Kvalitet sirovine, furnira i proizvoda od furnira
 • Planiranje i programiranje proizvodnje na pilanama
 • Svojstva i primena inženjerskih proizvoda od masivnog drveta

Podmodul: Finalna prerada drveta
Naziv predmeta

 • Tehnologija drvnih proizvoda u građevinarstvu i drvne galanterije
 • Površinska obrada drveta u eksterijeru
 • Drvne konstrukcije u enterijeru
 • Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta
 • Automatizacija procesa lakiranja
 • Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta – specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta

Podmodul: Hemijsko-mehanička prerada drveta

Naziv predmeta

 • Modelovanje svojstava kompozita od usitnjenog drveta
 • Teorija adhezije kompozita od usitnjenog drveta
 • Modifikacija drveta hemijskim metodama
 • Proizvodi ekstrakcije i destilacije drveta
 • Nanotehnologije u drvnoj industriji
 • Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta – specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta

Podmodul: Mašine i uređaji u preradi drveta
Naziv predmeta

 • Sistemi automatskog upravljanja u drvnoj industriji
 • Interakcija obradnog i alatnog materijala u obradi drveta-specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta
 • Mašine za obradu drveta sa kompjuterskom numeričkom kontrolom
 • Nekonvencionalne tehnologije u preradi drveta
 • Modelovanje svojstava kompozita od usitnjenog drveta
 • Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta

Podmodul: Zaštita drveta
Naziv predmeta 

 • Entomologija ksilofaga
 • Patologija ksilofaga-lignikolne gljive
 • Zaštita drveta
 • Zaštita konstrukcija i drveta u enterijeru
 • Zaštita spomenika kulture i zbirki od drveta
 • Zaštita drvne sirovine na stovarištu
 • Impregnacija drveta u kotlovima

Podmodul: Oblikovanje proizvoda od drveta
Naziv predmeta

 • Oblikovanje proizvoda od drveta
 • Opremanje enterijera
 • Drvne konstrukcije u enterijeru
 • Istorija dizajna nameštaja
 • Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta
 • Površinska obrada drveta u eksterijeru

Podmodul: Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije
Naziv predmeta

 • Međunarodni marketing proizvoda od drveta
 • Ekonomika preduzeća u drvnoj industriji
 • Tržište nameštaja i proizvoda od drveta
 • Razvojna politika drvne industrije
 • Menadžment malog preduzeća
 • Organizacija proizvodnje u drvnoj industriji

Podmodul: Menadžment i tehnologije drvne biomase
Naziv predmeta

 • Tehnologije proizvodnje drvnih biogoriva
 • Tehnologije proizvodnje tečnih biogoriva
 • Regulativa i tržište drvnih biogoriva
 • Ekonomika proizvodnje drvnih biogoriva
 • Menadžment drvne biomase
 • Proizvodi ekstrakcije i destilacije drveta

Podmodul: Organizacija upravljanje i projektovanje preduzeće u drvnoj industriji
Naziv predmeta

 • Upravljanje baznim procesima u drvnoj industriji
 • Menadžment malog preduzeća
 • Upravljanje tehnologijom u drvnoj industriji
 • Organizacija proizvodnje u drvnoj industriji
 • Ekonomika preduzeća u drvnoj industriji
 • Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta

Podmodul: Drvo u graditeljstvu
Naziv predmeta

 • Tehnička svojstva građevinskog drveta
 • Savremeni drvni proizvodi u graditeljstvu
 • Metode gradnje drvetom
 • Oblikovanje i tehnike spajanja drvenih konstrukcija
 • Tehnologija drvnih proizvoda u građevinarstvu i drvne galanterije
 • Svojstva i primena inženjerskih proizvoda od masivnog drveta