+

Aleksandar Lovrić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: aleksandar.lovric@sfb.bg.ac.rs

Biljana Jović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 937
E-mail: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs

Biljana Šljukić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 864
E-mail: biljana.sljukic@sfb.bg.ac.rs

Boris Radić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 942
E-mail: boris.radic@sfb.bg.ac.rs

Vesna Nikolić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 876
E-mail: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs

Violeta Babić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 896
E-mail: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs

Vladislava Mihailović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs

Vukan Lavadinović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 849
E-mail: vukan.lavadinovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Đukanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 838
E-mail: gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs

Danijela Đunisijević Bojović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 967
E-mail: danijela.djunisijevic-bojovic@sfb.bg.ac.rs

Dejan Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 869
E-mail: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Ćorović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dragana.corovic@sfb.bg.ac.rs

Dušan Jokanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 843; +381 (65) 6969-846
E-mail: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs

Đurđa Petrov

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 814
E-mail: djurdja.stojicic@sfb.bg.ac.rs

Ivana Bjedov

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 906
E-mail: ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs

Jasmina Popović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 892
E-mail: jasmina.popovic@sfb.bg.ac.rs

Jelena Beloica

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: jelena.beloica@sfb.bg.ac.rs

Jelena Nedeljković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 938
E-mail: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs

Jovana Devetaković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: jovana.devetakovic@sfb.bg.ac.rs

Jovana Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 922
E-mail: jovana.petrovic@sfb.bg.ac.rs

Marija Đurković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 821
E-mail: marija.djurkovic@sfb.bg.ac.rs

Marija Marković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 935
E-mail: marija.markovic@sfb.bg.ac.rs

Marija Nešić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 983
E-mail: marija.nesic@sfb.bg.ac.rs

Marijana Novaković Vuković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 975
E-mail: marijana.novakovic@sfb.bg.ac.rs

Marina Nonić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 872
E-mail: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs

Marko Perović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 801
E-mail: marko.perovic@sfb.bg.ac.rs

Milena Vukmirović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: milena.vukmirovic@sfb.bg.ac.rs

Milena Putnik

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 916
E-mail: milena.putnik@sfb.bg.ac.rs

Mira Mirić Milosavljević

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs

Mladen Furtula

Docent
Telefon: +381 (11) 3053-827; +381 (11) 3053-839
E-mail: mladen.furtula@sfb.bg.ac.rs

Nadežda Stojanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 925
E-mail: nadezda.stojanovic@sfb.bg.ac.rs

Nevenka Galečić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 915
E-mail: nevenka.galecic@sfb.bg.ac.rs

Nenad Marić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 903
E-mail: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs

Nenad Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 933
E-mail: nenad.petrovic@sfb.bg.a.rs

Ranko Popadić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 823
E-mail: ranko.popadic@sfb.bg.ac.rs

Sara Lukić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 870
E-mail: sara.lukic@sfb.bg.ac.rs

Slavica Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 861
E-mail: slavica.petrovic@sfb.bg.ac.rs

Smiljana Jakšić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs

Srđan Svrzić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 879
E-mail: srdjan.svrzic@sfb.bg.ac.rs

Tanja Palija

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 826
E-mail: tanja.palija@sfb.bg.ac.rs

Tijana Vulević

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs