+

Милка Главендекић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 899
Е-маил: milka.glavendekic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 125
Консултације: среда, 11.00‒13.00 часова

Др Милка М. Главендекић је рођена 1960. године у месту Парамије (БиХ). Основну школу и гимназију је завршила у Земуну. На Одсеку за пејзажну архитектуру Шумарског факултета дипломирала је 1983. године. Магистарски рад је одбранила 1988. године, а докторску дисертацију марта 2000. године. На Шумарском факултету у звање доцента изабрана је 2000. године, у звање ванредног професора 2005. године и у звање редовног професора 2010. године. Стипендију Немачке службе за академску размену (Deutsche Akademische Austauschdienst) je добила 1989/1990. године за специјализације на Fakultät für Biologie der Julius-Maximillians-Universität Würtzburg и Forstfakultät der Ludwig-Maximillians-Universität München. На Шумарском факултету је иницирала увођење једног новог предмета на основним и три предмета на докторским студијама. Ангажована је на мастер програму „Образовање наставника предметне наставе (MASTS)” на Филозофском факултету Универзитета у Београду. У свом досадашњем раду објавила је преко 200 библиографских јединица из области шумарске ентомологије, хортикултурне ентомологије, биолошке и интегралне заштите шума и украсних биљака. Била је ментор 51 дипломског рада, ментор 8 мастер радова. Учествовала је у 14 комисија за оцену и одбрану мастер радова и у 4 комисије за оцену и одбрану докторских дисертација. Учествовала је у реализацији више од 35 научноистраживачких пројеката и руководила у више од 20 пројеката. На Шумарском факултету била је шеф Катедре за пејзажну хортикултуру и руководилац основних и мастер студија за област Пејзажна архитектура и хортикултура. Члан је Инжењерске коморе Србије и има лиценцу одговорног пројектанта уређења озелењених простора (373). Потпредседник је Међународне организације за биолошку борбу IOBC-EPRS. Номинована је за представника Србије у European and Mediterranean Plant Protection Organization: EPPO Panel for Forest Quarantine Pests и Panel for Biological Control Agents. Мајка је двоје деце.

Ужа научна област

Заштита шума и украсних биљака

Ангажовање у настави

Основне студије

Мастер студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

  • Jung T., Orlikowski L., Henricot B., Abad-Campos P., Aday A.G., Aguin Casal O., Bakonyi J., Cacciola S. O., Cech T., Chavarriaga Dado T., Cravador A.,Decourcelle T., Denton G., Diamandis S., Dogmus-Lentijarvi H.T., Franceschini A., Ginetti B., Glavendekić M., Hantula J., Hartmann G., Herrero M., Ivic D., Horta Jung M., Lilja A., Keca N., Kramarets V., Lyubenova A., Mahcado H., Magnano di San Lio G., Masnilla Vazquez P. J., Marcais B., Marsiakh I., Milenkovic I., Moricca S., Nagy Z. A., Nechwatal J., Olsson C., Oszako T., Pane A., Paplomatas E. J., Pintos Varela C., Prospero S., Rial Martinez C., Rigling D., Robin C., Rytkonen A., Sanchez M. E., Scanu B., Schlenzig A., Schumacher J., Slavov S., Solla A., Sousa E., Stenlid J., Talgø V., Tomic Z., Tsopelas P., Vannini A., Vettraino A. M., Wenneker M., Woodward S. and Peréz-Sierra A. (2016): Widespread Phytophthora infestations in European nurseries put forest, semi-natural horticultural ecosystems at high risk of Phytophthora diseases. Forest Pathology (2016), vol. 46 br. 2, str. 134‒163 Blackwell Verlag. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12239/abstract;jsessionid=EE46A224F5E484D08D9C635F8B03C684.f02t03
  • Roques A., Rousselet J., Avcı M., Avtzis D. N., Basso A., Battisti A., Ben Jamaa M. L., Bensidi A., Berardi L., Berretima W., Branco M., Chakali G., Çota E., Dautbašić M., Delb H., El Alaoui El Fels M. A., El Mercht S., El Mokhefi M., Forster B., Garcia J., Georgiev G.,. Glavendekić M. M, Goussard F., Halbig P., Henke L., Hernańdez R., Hódar J. A., Ipekdal K., Jurc M., Klimetzek D., Laparie M., Larsson S., Mateus E., Matošević D., Meier F., Mendel Z., Meurisse N., L. Mihajlović, Mirchev P., Nasceski S., Nussbaumer C., Paiva M.-R., Papazova I., Pino J., Podlesnik J., Poirot J., Protasov A., Rahim N., Sańchez Peña G., Santos H., Sauvard D., Schopf A., Simonato M., Tsankov G., Wagenhoff E., Yart A., Zamora R., Zamoum M., and Robinet C., 2015: Chapter 3: Climate Warming and Past and Present Distribution of the Processionary Moths (Thaumetopoea spp.) in Europe, Asia Minor and North Africa. In: Roques A. (ed.) Processionary Moths and Climate Change: an Update. Springer, Dordrecht, pp 81‒161. ISBN 978-94-017-9339-1, DOI 10.1007/978-94-017-9340-7.
  • Glavendekić M., Ivanov B., Džinović M., Arsović B., Mandić D. (2015): Educational Technology in Developing Public Awareness of Tree Pests and Pathogens. Šumarski list, br. 9‒10: 455‒463. ISSN 0373-1332, UDK 630* 945.4 + 411 (001). Link: /sumlist/pdf/201504550.pdf. Izdavač Journal of Forestry Society of Croatia
  • Olle Tenow, Arne C. Nilssen, Helena Bylund, Rickard Pettersson, Andrea Battisti, Udo Bohn, Fabien Caroulle, Constantin Ciornei, György Csǒka, Horst Delb, Willy De Prins, Milka Glavendekić, Yuri I. Gninenko, Boris Hrašovec, Dinka Matošević, Valentyna Meshkova, Leen Moraa, Constantin Netoiu, Juan Pajares, Vasily Rubtsov, Romica Tomescu and Irina Utkina 2013: Geometrid outbreak waves travel across Europe. Journal of Animal Ecology, 82(1): 84‒95, Wiley. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2656.2012.02023.x/abstract
  • Главендекић М., Петровић Ј., Петаковић М., 2013: Страна инвазивна врста Аproceros leucopoda Тakeuchi (Hymenoptera: Argidae) – штеточина брестова у Србији. Шумарство, бр. 1‒2: 57‒66, Београд.
  • Glavendekić M., Lazin J., Nedeljković Z. , 2013: Masovna pojava Cinara (Cupressobium) tujafilina (Del Guercio) (Hemiptera: Aphididae) na kultivarima tuje u Beogradu. Biljni lekar, vol. 41 (6): 720‒725, Biljni lekar, Zemun.
  • Glavendekić M., 2011: Diverzitet zglavkara u šumama područja Obedske bare. Monografska bibliografska publikacija, s. 1‒173, Vojvodinašume, Petrovaradin. ISBN 978-86-906665-2-2
  • Lopez – Vaamonde C,. M. Glavendekić, M R Paiva, 2010: Chapter 4 – Invaded habitats. In Alien Terrestrial Arthropods of Europe, Roques A., Kenis M., Lees D., Lopez-Vaamonde C., Rabistch W., J-Y. Rasplus, Roy D., BioRisk, No. 4: 45‒50, Special Issue, Pensoft Publishing, Moscow & Sofia.
  • Glavendekić M., Gruppe A., 1992: Telenomus minutus Ratzb. (Hym., Scelionidae) als Eiparasitoid der Frostspanner Operophtera brumata L. und O. fagata Scharf. (Lep., Geometridae) in Nordbayern. Journal of Applied Entomology, Volume 113, Issue 1-5, , P. 265–270, DOI: 10.1111/j.1439-0418.1992.tb00664.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.1992.tb00664.x/full