+

Osnovne akademske studije

KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Naziv predmeta Fond
časova
ESPB
I godina
I semestar
Matematika 3+3 7
Tehnička fizika 3+3 7
Hemija 3+3 7
Anatomija drveta 3+3 8
Strani jezik 1: 4+0 4
Engleski
Nemački
Francuski
Ruski
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 16+12 33
 II semestar
 Tehnička mehanika  3+3  7
 Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem  3+5 7
 Hemija drveta  3+3 8
 Strani jezik 2:  4+0 4
 Engleski
Nemački
Francuski
Ruski
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 13+11 27
II godina
III semestar
Mašinstvo sa industrijskom energetikom  3+2  6
Svojstva drveta 3+3 7
Poznavanje materijala 3+3 7
Automatizacija u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta 2+2 6
Izborni predmet 1: 2+2 6
1. Inženjerska grafika
2. Pneumatika i hidraulika u drvnoj industriji
3. Sigurnost na radu
4. Primenjena elektrotehnika u drvnoj industriji
 Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru  13+12  32
 IV semestar
 Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta 3+5  8
Unutrašnji transport  3+3   6
Hidrotermička obrada drveta 3+3  7
Zaštita drveta 3+3 7
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 12+14  28
III godina
V semestar
Mašine i alati za obradu drveta 3+3  6
Iverice, vlaknatice i drvnoplastične mase 3+3 6
Projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta 2+4 6
Izborni predmet 2 2+2 6
Izborni predmet 3 2+2 6
Izborna grupa – TEHNOLOGIJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Hemijska prerada drveta
2. Energetika u drvnoj industriji
3. Tehnološka svojstva drveta
4. Teorijske osnove lepljenja drveta
Izborna grupa – PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Dizajn
2. Marketing proizvoda od drveta
3. Tehnološka svojstva drveta
Izborna grupa – MENADŽMENT PROIZVODNJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Dizajn
2. Marketing proizvoda od drveta
3. Operaciona istraživanja
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 12+14 30
VI semestar
Furniri i slojevite ploče 3+3 6
Prerada drveta na pilanama 3+3 6
Izborni predmet 4 2+2 6
Izborni predmet 5 2+2 6
Izborni predmet 6 2+2 6
Izborna grupa TEHNOLOGIJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Tehnologije proizvodnje kuća od drveta
2. Tehnologije proizvodnje građevinske stolarije
3. Tehnologije inženjerskih proizvoda od masivnog drveta
4. Lepljenje u finalnoj preradi drveta
5. Ekologija u drvnoj industriji
Izborna grupa – PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Projektovanje elemenata za opremanje enterijera
2. Tehnologije inženjerskih proizvoda od masivnog drveta
3. Organizacija prostora
4. Ekologija u drvnoj industriji
 Izborna grupa – MENADŽMENT PROIZVODNJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Preduzetništvo u drvnoj industriji
2. Poslovne finansije
3. Poslovno pravo
4. Menadžment drvne biomase
5. Ekologija u drvnoj industriji
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 12+12 30
IV godina
VII semestar
Finalna prerada drveta 3+3 6
Površinska obrada drveta 3+3 6
Organizacija proizvodnje u drvnoj industriji 3+3 6
Ekonomika drvne industrije 3+3 6
Izborni predmet 7 2+1 6
Izborna grupa TEHNOLOGIJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji
2. Tapacirani nameštaj
3. Tehnologija dopunskih proizvoda primarne prerade drveta
Izborna grupa – PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji
2. Tapacirani nameštaj
Izborna grupa – MENADŽMENT PROIZVODNJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji
2. Proizvodni sistemi u drvnoj industriji
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 14+13 30
VIII Semestar
 Trgovina drvetom i proizvodima od drveta 3+3 6
Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji 3+3 6
Projektovanje preduzeća u drvnoj industriji 3+3 6
Izborni predmet 8 3+3 6
 Izborna grupa TEHNOLOGIJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Kompozitni proizvodi od drveta
2. Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
Izborna grupa – PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
1. Projektovanje enterijera
2. Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
3. Kompozitni proizvodi od drveta
 Izborna grupa – MENADŽMENT PROIZVODNJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA:
 1. Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
2. Upravljanje projektima i investicijama
Diplomski rad 6
Ukupan fond časova i ESPB bodova u semestru 12+12 30