+

Виолета Бабић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 896
Е-маил: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 128
Консултације: понедељак 10‒12 часова; четвртак 12‒14 часова

Др Виолета Бабић је рођена 1973. године у Сремској Митровици. Основну и средњу шумарско-технолошку школу завршила је у Сремској Митровици. Дипломирала 1998. године на

Шумарском факултету у Београду, где је и магистрирала 2007. године. У току последипломских студија била стипендиста-таленат Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије.

Докторску дисертацију одбранила 2014. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на коме ради од 2003. године. За ванредног професора изабрана је 2019. године.

Ментор је 9 мастер радова, 1 докторске дисертације,1 завршног рада, члан 15 Комисија за одбрану мастер радова, 3 Комисије за оцену научне заснованости теме докторских дисертација, 32 Комисије за одбрану завршних и дипломских радова. Учествовала у реализацији 12 пројеката Министарства науке и заштите животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Од 2011. године учествује у раду на пројекту ICP Forests, Процена и праћење ефеката ‒ утицаја ваздушних загађења на шумске екосистеме у републици Србији – ниво II.

Шеф је Катедре гајења шума, руководилац докторских студија УНО гајење шума, потпредседник ИО СО Шумарског факултета, оснивач и руководилац „Центра за мониторинг климатских промена у шумским екосистемима“, члан редакционог одбора часописа Шумарство; члан IUFRO – Division 1; члан удружења шумарских инжењера и техничара Србије и др. Први је аутор практикума Шумарска екоклиматологија, Клима шумских и урбаних подручја Србије (2019. год.). Била је члан и председник комисија за изборе у наставна и научна звања, ренцензент практикума и научних радова. Била је представник Факултета у стручно – оперативном тиму Секретеријата за заштиту животне стедине града Београда, члан руководећих, научних и стручних органа Факултета. До сада је објавила преко 80 библиографских јединица. Удата је, мајка двоје деце.

Ужа научна област

Гајење шума

Област истраживања

Шумарска екоклиматологија;
клима шумских и урбаних подручја Србије;
примењена екоклиматологија у гајењу шума;
климатско вегетацијске карактеристике одређеног подручја;
климатске промене и шумски екосистеми;
екологија гајења шума; шумски пожари;
дендроклиматологија

Ангажовање у настави

Основне студије

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни (на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса)
 2. Шумарска екоклиматологија – изборни (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру)
 3. Клима шумских и урбаних подручја Србије ‒ изборни
 4. Гајење шума II – обавезни

Мастер студије

 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни

Докторске студије

 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни

Одабрани научни радови

 1. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., Milošević Z. (2015): Temperature and other microclimate conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia), Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. 415-425.
 2. Krstić M., Babić V., Kanjevac B. (2019): Climate characteristics of a hilly-mountainous area in Eastern Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, Freising, Germanu, Volume 28, No. 7/19, pp. 5061-5069, ISSN 1018-4619;
 3. Babić V., Krstić M. (2014): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 3-4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (49-62).
 4. Vuković A., Vujadinović M., Rendulić S., Đurđević V., Ruml M., Babić V., Popović D. (2018): Global warming impact on climate change in Serbia for the period 1961-2100., Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 22, No 6A, pp. 2267-2280, doi.org/10.2298/TSCI180411168V
 5. Babić V., Krstić M. (2016): Istraživanje mikroklimarskih uslova u šumi hrasta kitnjaka na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 1-2, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (79-89).
 6. Babić V. (2010): Contribution to the study of light regime in sessile oak stands on Fruška Gora, International Scientific Conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Institute of Forestry, March 9-10th, Belgrade Serbia, (35-41).
 7. Babić V. (2008): Klimatske karakteristike Sremskog šumskog područja, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (99-107).
 8. Babić V. (2015): Klimatske karakteristike Fruške Gore, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (25-37).
 9. Babić V., Galić Z., Rakonjac Lj., Stajić S. (2011): Microclimate conditions in the stands of sessile oak on acid brown and lessive acid brown soils in Fruska Gora, International Scientific Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, Congress Proceedings, University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, (135-141).
 10. Babić, V. Milovanović D. (2003): Klimatske karakteristike u planinskoj šumi bukve na Brezovici, Šumarstvo, br. 1-2, Beograd, (125-133).