+

Виолета Бабић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 896
Е-маил: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 128
Консултације: Шумарска екоклиматологија: уторак, 10‒12 часова; четвртак 12‒14 часова. Клима шумских и урбаних подручја Србије: понедељак 10‒12 часова; четвртак 12‒14 часова.

Др Виолета Бабић је рођена 1973. године у Сремској Митровици. Основну и средњу шумарско-технолошку школу завршила је у Сремској Митровици. На Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду, на предмету Гајење шума, дипломирала је 1998. године. Последипломске студије из уже научне области Гајења шума на Шумарском факултету Универзитета у Београду уписала је школске 1998/99. године.

Као стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије од 1998. до 2002. године на Шумарском факултету у Београду била је ангажована као сарадник таленат, последипломац, у оквиру пројеката „Унапређивање и оптимално коришћење потенцијала и функција шума и шумских подручја Србије” (12М09) и „Производња дрвета за задовољење нарастајућих потреба тржишта – високе букове шуме” (БТН 6.1.1.7231 А), који су реализовани на Шумарском факултету у Београду. Од 1. новембра 2002. године као стипендиста учествује у извођењу вежби на предмету Шумарска екоклиматологија.

За асистента-приправника на предмету Шумарска екоклиматологија, ужа научна област Гајење шума, изабрана је марта 2003, када заснива радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду. У звање асистента изабрана је 2007. године, а у звање доцента 2015. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Магистарски рад је одбранила 2007. године, а докторску дисертацију 2014. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Самостално изводи наставу на три одсека: Одсеку за шумарство, Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

У протеклом периоду по позиву одржала наставу на основним и мастер студијама Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.

У акредитационом периоду (Болоња 3), заједно са проф. М. Крстићем, иницирала је и реализовала увођење новог изборног предмета на основним академским студијама: Клима шумских и урбаних подручја Србије на студијском програму Шумарство, а на мастер академским студијама предмет: Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни, као и изборни предмет на докторским студијама: Примењена екоклиматологија у гајењу шума.

Члан је Удружења шумарских инжењера и техничара Републике Србије и IUFRO организације.

Била је члан 24 комисије за одбрану дипломских и завршних радова, 2 комисије за оцену и одбрану мастер радова на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 1 комисије за оцену докторске дисертације на Универзитету у Београду Биолошком факултету и 1 комисије за избор асистента на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Тренутно се под њеним менторством реализују 3 мастер рада, а члан је комисија 8 мастер радова у изради.

Учествовала је у реализацији 12 научноистраживачких пројеката. Од 2011. године учествује у раду на пројекту за Ниво II, НФЦ Национални фокал центар за праћење стања ‒ виталности шума Републике Србије „Процена и праћење ефеката ‒ утицаја ваздушних загађења на шумске екосистеме у републици Србији” – Управа за шуме.

На Шумарском факултету Универзитета у Београду била је секретар Катедре гајења шума. Тренутно је заменик шефа Катедре гајења шума и потпредседник ИОСО Шумарског факултета Универзитета у Београду.

Област истраживања

Ангажовање у настави

Основне студије

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни (на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса)
 2. Шумарска екоклиматологија – изборни (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру)
 1. Клима шумских и урбаних подручја Србије ‒ изборни

Мастер студије

 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни

Докторске студије

 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни

Одабрани научни радови

 1. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., Milošević Z. (2015): Temperature and other microclimate conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia), Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. 415-425.
 2. Babić V. (2014): Uticaj ekoloških faktora i sastojinskih karakteristika na prirodnu obnovu šuma hrasta kitnjaka китњака (Quercus petraeae agg. Ehr.) na Fruškoj Gori, Doktorska disertacija u rukopisu, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (1-305).
 3. Babić V., Krstić M. (2014): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 3-4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (49-62).
 4. Babić V., Krstić M. (2016): Istraživanje mikroklimarskih uslova u šumi hrasta kitnjaka na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 1-2, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (79-89).
 5. Babić V. (2010): Contribution to the study of light regime in sessile oak stands on Fruška Gora, International Scientific Conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Institute of Forestry, March 9-10th, Belgrade Serbia, (35-41).
 6. Galić Z., Orlović S., Vasić V., Galović V., Klašnja B., Stojanović D., Babić V. (2011): Phytocoenological characteristics in poplar plantations in the protected region of the central Danube basin, Archives Biological Sciences, Serbian Biological Society, Belgrade, Vol. 63, No. 3, ( 811-817).
 7. Babić V. (2008): Klimatske karakteristike Sremskog šumskog područja, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (99-107).
 8. Babić V. (2015): Klimatske karakteristike Fruške Gore, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (25-37).
 9. Babić V., Galić Z., Rakonjac Lj., Stajić S. (2011): Microclimate conditions in the stands of sessile oak on acid brown and lessive acid brown soils in Fruska Gora, International Scientific Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, Congress Proceedings, University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, (135-141).
 10. Babić, V. Milovanović D. (2003): Klimatske karakteristike u planinskoj šumi bukve na Brezovici, Šumarstvo, br. 1-2, Beograd, (125-133).