+

Виолета Бабић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 896
Е-маил: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 128
Консултације: понедељак 10‒12 часова; четвртак 12‒14 часова

Др Виолета Бабић је рођена 1973. године у Сремској Митровици. Основну и средњу шумарско-технолошку школу завршила је у Сремској Митровици. Дипломирала 1998. године на

Шумарском факултету у Београду, где је и магистрирала. У току последипломских студија била стипендиста-таленат Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије.

Докторску дисертацију одбранила 2014. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на коме ради од 2003. године. За ванредног професора изабрана је 2019. године.

Ментор је 7 мастер радова, 1 докторске дисертације,1 завршног рада, члан 15 Комисија за одбрану мастер радова, 3 Комисије за оцену научне заснованости теме докторских дисертација, 30 Комисија за одбрану завршних и дипломских радова. Учествовала у реализацији 12 пројеката Министарства науке и заштите животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Од 2011. године учествује у раду на пројекту за Ниво II, НФЦ Национални фокал центар за праћење стања ‒ виталности шума Републике Србије „Процена и праћење ефеката ‒ утицаја ваздушних загађења на шумске екосистеме у републици Србији”.

Била је секретар Катедре гајења шума и представник Шумарског факултета у стручно-оперативном тиму Секретеријата за заштиту животне стедине Града Београда са задатком предузимања превентивних мера заштите од високих температура. Шеф је Катедре гајења шума, потпредседник ИО СО Шумарског факултета, руководилац „Центра за мониторинг климатских промена у шумским екосистемима“, члан Изборног и Наставно-научног већа Шумарског факултета. Члан удружења шумарских инжењера и техничара Србије и члан IUFRO организације-Division 1. Од 2017. год. члан је редакционог одбора часописа Шумарство. До сада је објавила преко 80 библиографских јединица. Удата је, мајка двоје деце.

Ужа научна област

Гајење шума

Област истраживања

Шумарска екоклиматологија;
клима шумских и урбаних подручја Србије;
примењена екоклиматологија у гајењу шума;
климатско вегетацијске карактеристике одређеног подручја;
климатске промене и шумски екосистеми;
екологија гајења шума; шумски пожари;
дендроклиматологија

Ангажовање у настави

Основне студије

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни (на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса)
 2. Теренска настава I
 3. Шумарска екоклиматологија – изборни (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру)
 4. Клима шумских и урбаних подручја Србије ‒ изборни

Мастер студије

 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни

Докторске студије

 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума ‒ изборни

Одабрани научни радови

 1. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., Milošević Z. (2015): Temperature and other microclimate conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia), Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. 415-425.
 2. Krstić M., Babić V., Kanjevac B. (2019): Climate characteristics of a hilly-mountainous area in Eastern Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, Freising, Germanu, Volume 28, No. 7/19, pp. 5061-5069, ISSN 1018-4619;
 3. Babić V., Krstić M. (2014): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 3-4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (49-62).
 4. Vuković A., Vujadinović M., Rendulić S., Đurđević V., Ruml M., Babić V., Popović D. (2018): Global warming impact on climate change in Serbia for the period 1961-2100., Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 22, No 6A, pp. 2267-2280, doi.org/10.2298/TSCI180411168V
 5. Babić V., Krstić M. (2016): Istraživanje mikroklimarskih uslova u šumi hrasta kitnjaka na Fruškoj Gori, Šumarstvo br. 1-2, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (79-89).
 6. Babić V. (2010): Contribution to the study of light regime in sessile oak stands on Fruška Gora, International Scientific Conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Institute of Forestry, March 9-10th, Belgrade Serbia, (35-41).
 7. Babić V. (2008): Klimatske karakteristike Sremskog šumskog područja, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (99-107).
 8. Babić V. (2015): Klimatske karakteristike Fruške Gore, Šumarstvo br. 4, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd (25-37).
 9. Babić V., Galić Z., Rakonjac Lj., Stajić S. (2011): Microclimate conditions in the stands of sessile oak on acid brown and lessive acid brown soils in Fruska Gora, International Scientific Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, Congress Proceedings, University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, (135-141).
 10. Babić, V. Milovanović D. (2003): Klimatske karakteristike u planinskoj šumi bukve na Brezovici, Šumarstvo, br. 1-2, Beograd, (125-133).