+

Šumarstvo (2021)

STUDIJSKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ŠUMARSTVO (60 ESPB)
akreditovan 2021. godine i počinje sa izvođenjem od školske 2021./2022. godine. Uverenje o akreditaciji.

ModulBiljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa

R.br.   Naziv Predmeta Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1. ŠU2101 Metode i tehnike istraživanja u Biljnoj proizvodnji i konzervaciji šumskih genetičkih resursa 2+2   3
2. ŠU2102 Industrijska proizvodnja lekovitog bilja 2+2   6
3. ŠU2103 Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa 2+2   6
4. ŠU2104
Biotehnologija u razmnožavanju drvenastih vrsta  2+2    6
5.   Izborni predmet 1: 2+2   9
ŠU2111 Kvantitativna genetika
ŠU2112 Ekofiziologija šumskih sadnica
ŠU2113 Anatomsko-fiziološke osnove drvenastih biljaka
6. ŠU2105 Studijski-istraživački rad   14 5
7. ŠU2106 Stručna praksa   0 5
8. ŠU2107
Predmet master rada
  6 5
9. ŠU2108 Master rad   0 15
    Ukupno 10+10 20 60

Modul: Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

R.br.   Naziv Predmeta Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1. ŠU2201 Metode i tehnike istraživanja u Ekologiji, zaštiti i unapređivanju životne sredine 2+2   4
2. ŠU2202 Pedologija 2+2   7
3. ŠU2203 Dendrologija 2+2   7
4.   Izborni predmet 1: 2+2   6
ŠU2221 Anropogena i tehnogena zemljišta
ŠU2222 Ekološka klasifikacija šuma i šumskih staništa
ŠU2223 Tipološko kartiranje i tipovi šuma Srbije
5.   Izborni predmet 2: 2+2   6
ŠU2231 Šumska vegetacija Srbije
ŠU2232 Zaštita prirode i zaštićena prirodna dobra
ŠU2233 Tipološko definisanje sastojina različitog porekla i strukture
6. ŠU2105 Studijski-istraživački rad   14 5
7. ŠU2106 Stručna praksa   0 5
8. ŠU2107
Predmet master rada
  6 5
9. ŠU2108 Master rad   0 15
    Ukupno 10+10 20 60

ModulGajenje šuma

R.br.   Naziv Predmeta Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1. ŠU2301 Metode i tehnike istraživanja u Gajenju šuma 2+2   4
2. ŠU2302 Gajenje šuma 1 2+2   7
3. ŠU2303 Gajenje šuma 2 2+2   7
4.   Izborni predmet 1: 2+2   6
ŠU2341 Gajenje šuma posebne namene
ŠU2342 Gajenje nizijskih šuma

5.

  Izborni predmet 2: 2+26

ŠU2351 Uzgojna analitika
ŠU2352 Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma
6. ŠU2105 Studijski-istraživački rad   14 5
7. ŠU2106 Stručna praksa   0 5
8. ŠU2107 Predmet master rada
  6 5
9. ŠU2108 Master rad   0 15
    Ukupno 10+10 20 60

ModulZaštita šuma

R.br.   Naziv Predmeta Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1. ŠU2401 Metode i tehnike istraživanja u zaštiti šuma 2+2   4
2. ŠU2402 Integralna zaštita šuma 2+2   7
3. ŠU2403 Fitofarmacija 2+2   7
4.   Izborni predmet 1: 2+2   6
ŠU2461 Šumarska entomologija 2
ŠU2462 Patologija šumskog drveća

5.

  Izborni predmet 2: 2+26

ŠU2471 Zaštita šuma od požara
ŠU2472 Interakcija drveća i štetnih ogranizama
6. ŠU2105 Studijski-istraživački rad   14 5
7. ŠU2106 Stručna praksa   0 5
8. ŠU2107 Predmet master rada
  6 5
9. ŠU2108 Master rad   0 15
    Ukupno 10+10 20 60

ModulKorišćenje šumskih i lovnih resursa

R.br.   Naziv Predmeta Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1. ŠU2501 Metode i tehnike istraživanja u korišćenju šumskih i lovnih resursa 2+2   3
2. ŠU2502 Šumska biomasa za energiju 2+2   6
3. ŠU2503 Otvaranje šuma 2+2   6
4.
ŠU2504 Planiranje gazdovanja lovištima 2+2
  6


  Izborni predmet 1:

2+2 

9ŠU2581 Korišćenje voda u šumskim područjima
ŠU2582 Šumsko građevinarstvo
ŠU2583 Usklađivanje šumskog i lovnog gazdovanja
ŠU2584 Sakupljanje i prerada nedrvnih šumskih proizvoda
ŠU2585 Šumska mehanizacija
6. ŠU2105 Studijski-istraživački rad   14 5
7. ŠU2106 Stručna praksa   0 5
8. ŠU2107 Predmet master rada
  6 5
9. ŠU2108 Master rad   0 15
    Ukupno 10+10 20 60

ModulPlaniranje gazdovanja šumama

R.br.   Naziv Predmeta Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1. ŠU2601 Metode i tehnike istraživanja u planiranju gazdovanja šumama 2+2   3
2. ŠU2602 Planiranje gazdovanja šumama 2+2   6
3. ŠU2603 Inventura šuma 2+2   6
4.
ŠU2604 Osnove modelovanja rasta šuma 2+2
  6

5.


  Izborni predmet 1: 2+2
9


ŠU2691 Prostorna analiza u planiranju gazdovanja šumama
ŠU2692 Primena aerofotogrametrije i daljinske detekcije u inventuri šuma
ŠU2693 Produkcioni programi u funkciji optimizacije gazdovanja šumama
ŠU2694 Ekološke osnove planiranja gazdovanja šumama
6.
ŠU2105 Studijski-istraživački rad   14 5
7. ŠU2106 Stručna praksa   0 5
8. ŠU2107 Predmet master rada
  6 5
9. ŠU2108 Master rad   0 15
    Ukupno 10+10 20 60

Modul: Bioekonomija, politika i organizacija upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode

R.br.   Naziv Predmeta Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1. ŠU2701 Metode i tehnike istraživanja u Bioekonomiji, politici i organizaciji upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode 2+2   4
2. ŠU2702 Ekonomika šumarstva 2+2   7
3. ŠU2703 Organizacija i menadžment preduzeća u šumarstvu 2+2   7
4.   Izborni predmet 1: 2+2   6
ŠU2711 Ekonomske osnove održivog razvoja, šumarska politika i ekološko pravo
ŠU2712 Preduzetništvo u šumarstvu

5.

  Izborni predmet 2: 2+26

ŠU2721 Trgovina i marketing šumskih proizvoda
ŠU2722 Organizacija sistema upravljanja zaštićenim područjima
6. ŠU2105 Studijski-istraživački rad   14 5
7. ŠU2106 Stručna praksa   0 5
8. ŠU2107 Predmet master rada
  6 5
9. ŠU2108 Master rad   0 15
    Ukupno 10+10 20 60