+

Finalna prerada drveta

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije (I stepen)
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 5
Uslov: Upisan VI semestar osnovnih studija

Savladavanje stručnih znanja u proizvodnim uslovima. Osposobljavanje studenata da mogu samostalono da vode tehnološke procese mehaničke obrade u proizvodnji nameštaja i građevinske stolarije kako na konvencionalnoj, tako i na NU tehnološkoj opremi, te da na osnovu stečenih znanja  donose odluke o remontu instalisane opreme za obradu drveta rezanjem i plastičnim deformisanjem u finalnoj mehničkoj obradi.

U potpunosti ispunjen postavljen cilj predmeta.

Sagledavanje tehnološkog procesa finalne mehaničke obrade drveta. Ispitivanje tačnosti rada mašine, utvrđivanje grešaka podešavanja mašine, tehničke karakteristike obaradnih sistema,  tehnološki postupci. Tehničke karakteristike obradnih sistema za: krojenje rezane građe, priprema površine za dalju obradu, profilisanje masivnog drveta, izrada elemenata veze, oblikovanje i dimenzionisanje, krojenje ploča i ostalih materijala, obrada pločastih  materijala.  Izrada šablona.