+

Iverice, vlaknatice i drvoplastične mase

Šifra predmeta: TNPOD3517/2
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov: prema Pravilniku o obavljanju terenske nastave, školske prakse i stručne ekskurzije - član 7

Osposobljavanje sudenata da stručna i naučna saznanja stečena na predavanjima i vežbama uspešno primene u praksi uz savladavanje praktičnih znanja o ključnim tehnološkim parametrima izrade ploča iverica i vlaknatica, toku i povezanosti pojenih operacija, karakteristikama opreme i principima uspostavljanja kvaliteta i kontrole gotovih proizvoda.

Jasnije razumevanje i sticanje praktičnih iskustava u uspostavljanju proizvodnje i kontroli tehnološkog procesa izrade ploča iverica i vlaknatica.

Terenska nastava podrazumeva upoznavanje studenata sa prostornim rasporedom tehnoloških faza proizvodnje, radnih mašina i sredstava transporta, protoka drvnog materijala i repromaterijala u procesu izrade ploča iverica i vlaknatica, kao i sa postupcima kontrole kvaliteta u fabrici. Nastava se odvija u fabrikama koje poseduju odgovarajuću tehnologiju.

Studenti se, u prisustvu nastavnika i asistenata, prvo upoznaju sa celokupnim tehnološkim procesom proizvodnje. Zatim, podeljeni u grupe, praktičano rade prema unapred odeđenom zadatku. Tokom 8-časovnog radnog vremena studenti bivaju u potpunosti uključeni u rad datog procesa, a pod nadzorom odgovornog lica, člana osoblja zaposlenog u fabrici. Tokom praktičnog rada studenti snimaju, zapisuju i analiziraju podatake pojedinih tehnoloških operacija. Identifikuju karakteristike mašina, opisuju način njihovog rada, povezanost sa drugim operacijama, izračunavaju kapacitet s obzirom na podešenost parametara rada mašine, izračunavaju gibitke u materijalu i statistički obrađuju rezultate međufazne i/ili završne kontrole. Na osnovu analize prikupljenih podataka, studenti konstatuju nedostatke i daju predlog za poboljšanje kvaliteta izlaznog materijala i/ili gotovog proizvoda.

Tokom svog praktičnog rada studenti vode Dnevnik prakse na osnovu koga izrađuju elaborat i prezentaciju koju prikazuju na završnom času. U prezentaciji ističu metode i načine rešavanje uočenih praktičnih nedostataka, uz interaktivnu diskusiju sa svojim kolegama i nastavnicima. Na osnovu ovih elemenata nastavnici procenjuju kvalitet elaborata i prikazane prezentacije i dodeljuju odgovarajući broj poena.