+

Prerada drveta na pilanama

Šifra predmeta: TNPOD3517/4
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Osposobljavanje za praktičan rad u pogonima za preradu drveta na pilanama

Očekuje se da studenti savladaju merenje oblovine, građe, iskorišćenja i proizvodnosti, kao i operacije u proizvodnji rezane građe. Na taj način im se olakšava priprema ispita i osposobljavaju se za budući praktični rad.

Priprema sirovine za piljenje: merenje, računanje zapremine i određivanje kvaliteta  trupaca, opis operacija pripreme; Primarno piljenje trupaca: tehničke karakteristike mašina, skica i opis osnova piljenja, potrebno vreme piljenja, kapacitet primarne mašine u m’, m2, m3 i komadima. Sekundarno piljenje dasaka: osnove sekundarnog piljenja, potrebna vremena, hodogrami rada, tehničke karakteristike mašina i njihova proizvodnost; Priprema alata: vrsta, karakteristike i priprema alata; Sortiranje i uskladištenje piljene građe: sortiranje dobijenih sortimenata i računanje zapremine glavnih i sporednih proizvoda. Merenje i računanje bruto i neto zapremine složaja piljenih sortimenata;