+

Sušenje i parenje drveta

Šifra predmeta: TNPOD2416
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 9
Uslov:

Upoznavanje studenata sa rukovođenjem tehnološkim procesima sušenja i parenja drveta.

Po završetku prakse, studenti će razumeti i ovladati praktičnim znanjima vođenja procesa veštačkog sušenja i parenja drveta, kao i načinima provere kvaliteta sušenja.

Primena stečenih teoretskih saznanja u rešavanju konkretnih problema prirodnog i veštačkog sušenja drveta, kao i parenja. Sagledavanje primera dobre prakse i nedostataka u realnim industrijskim uslovima. Provera kvaliteta sušenja drveta.