+

Љиљана Кеча

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 959
Е-маил: ljiljana.keca@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 57
Консултације: Уторак 10.00-12.00 часова

Др Љиљана Кеча дипломирала је 2000. године на Шумарском факултету у Београду, одсек – Шумарство. Магистрирала је 2003. године са магистарским радом под насловом: „Стратешке основе и приступ изради Националног шумарског програма“. Докторирала је 2009. године на Шумарском факултету у Београду са тезом под насловом: „Економска исплативост производње дрвета у засадима тополе у Равном Срему.

У периоду јануар 2001. / јун 2002. године радила је као студент демонстратор на предмету Економика шумарства. У априлу 2004. године примљена је за асистента на Катедри Економике и организације шумарства, Шумарског факултета у Београду.

Од 2010. године, када је изабрана у звање доцента на Шумарском факултету у Београду, учествује у извођењу вежби и наставе из групе предмета: Економика шумарства, Трговина шумским производима, Маркетинг шумских производа и Шумарска политика, на сва три нивоа студија.

У оквиру основних студија била је ангажована на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву (студијски програм Шумарство), на предметима Маркетинг и Економика шумарства. На међународном Мастер програму (енг. Forest policy & economics education & researchFOPER 1&2), као помоћни наставник, у периоду 2007-2012. године била је ангажована на шест курсева.

У периоду 2003-2004. године боравила je на Универзитету у Абердину као асистент истраживач и усавршавала се из области Шумарске политике и Eкономике шумарства. Касније, у периоду мај-септембар 2005. године, боравила je као стипендиста норвешке Владе на Универзитету у Ås-у, Norwegian Univeristy of Life Sciences, Dеpartment of Ecology & Natural Resource Management. Исте године била је и добитник стипендије швајцарске Владе. У оквиру програма Erasmus +, у новембру 2018. године боравила је у Пољској (Poznań University of Life Science).

Објавила је преко 150 стручних и научних радова и учествовала је на већем броју међународних научних конференција и симпозијума, у земљи и иностранству. Према Google Scholar бази, радови др Љиљане Кеча цитирани су 304 пута (март 2021.).

Др Љиљана Кеча била је ментор већег броја магистарских, мастер и завршних радова и то из области Економике шумарства, Трговине и маркетинга шумским производима. Рецензент је у часописима као што су: Baltic Forestry, SEEFOR, Ecological Economics, Forestry Ideas, Small Scale Forestry, International Forestry Review). Члан је следећих тела и организација: Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, IUFRO, COST, EFI, Аssociation for Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC), итд. Координатор у оквиру IUFRO групе 4.05.04 – Forest-based value chains.

Др Љиљана Кеча је, до сада, била коаутор две књиге:

 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2007): Шумарска политика Србије, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Београд (480)
 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2011): Трговина и маркетинг шумских производа, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Планета Принт, Београд (564).

Такође, аутор је једног практикума и монографије од националног значаја:

 • Кеча Љ. (2014): Економика шумарства, Практикум са изводима из теорије и решеним задацима, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Планета принт, Београд (142)
 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270).

Сви уџбеници се користе на Шумарском факултету Универзитета у Београду у настави из одговарајућих предмета, на сва три нивоа студија, у оквиру уже научне области Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима.

У погледу научно-истраживачког рада, др Љиљана Кеча, као истрaживaч, учествује нa двa прojeктa Mинистaрствa нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja (TР 31041; ТР 37008). Била је рукoвoдилaц прojeктa Mинистaрствa пoљoприврeдe, тргoвинe, шумaрствa и вoдoприврeдe „Лaнaц ствaрaњa врeднoсти шумских прoизвoдa и њихoвa улoгa у рaзвojу шумaрскoг сeктoрa Србиje“. Поред тога, била је представник зa Србиjу нa прojeктимa: COST action FP1403 (NNEXT); COST action FP1203 (NWFPs). Као спољни експет, била је укључена  у пројекат – Унaпрeђeњe систeмa финaсирaњa крoз дивeрзификaциjу извoрa прихoдa (UNDP, GEF), док као истраживач учествује и на више међународних пројеката: TN1401 (CAPABAL); FP 7 project (SEE-ERA); EFI (GOVOR); COST action FP0801; COST action FP1002 (PERMIT); EuropeAid/131725/C/SER/RS (EU Project Establishment of the Regional Heritage Centre in Senjski Rudnik Old Mine); HORIZON 2020 “Pest Organisms Threatening Europe – POnTE” и др. Као предавач, учeствoвaлa je на Мастер програму (EFI-FOPER I & II).

Поред тога, др Љиљана Кеча је оснивач Иновационог центра за економику, трговину и маркетинг у шумарству (ЦЕТМ) при Шумарском факултету који се бави актуелним питањима у области шумарства у оквиру мултидисциплинарних истраживања. На Шумарском факултету у Београду била је члан Савета, члан акредитационе комисије Одсека за шумарство, члан тела за промоцију факултета и др.

Заменик је шефа Катедре биоекономије, политике и организације управљања у шумарству и заштити природе.

Активно се служи енглеским и француским језиком.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима (по новој акредитацији: Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и заштити природе).

Област истраживања

 1. ЕКОНОМИКА ШУМАРСТВА
  1. Макроекономија ‒ теорија и примена у шумарству
  2. Микроекономија ‒ теорија и примена у шумарству
  3. Вредновање шума
  4. Тржиште производа шумарства
  5. Инвестиције у шумарству
  6. Еколошка економија
  7. Ланац стварања вредности производа шумарства
  8. Биоекономија
  9. Економетријско моделовање у шумарству
 1. ШУМАРСКА ПОЛИТИКА
  1. Национална шумарска политика
  2. Међународна шумарска политика
 1. ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ОСТАЛИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА
  1. Трговина и тржиште у шумарству
  2. Трговинска политика и регулација промета роба
  3. Саобраћај, шпедиција и логистика
  4. Уговори о продаји и друга робна документа
  5. Стандарди и стандардизација у шумарству
  6. Продаја и куповина шумских производа
 1. МАРКЕТИНГ У ШУМАРСТВУ
  1. Истраживање маркетинга у шумарству
  2. Принципи маркетинга у шумарству
  3. Маркетинг активности
  4. Маркетинг шумских производа

Ангажовање у настави

Основне студије

 1. Обавезни предмет: Економика шумарства
 2. Обавезни предмет: Трговина шумским производима
 3. Изборни предмет: Шумарска политика и законодавство
 4. Изборни предмет: Маркетинг шумских производа
 5. Изборни предмет: Економска географија шумских ресурса

Мастер студије

 1. Обавезни предмет: Методе и технике истраживања у економици и организацији шумарства
 2. Обавезни предмет: Економика шумарства
 3. Изборни предмет: Трговина шумским производима
 4. Изборни предмет: Шумарска политика
 5. Изборни предмет: Инвестиције у шумарству
 6. Изборни предмет: Маркетинг шумских производа

Докторске студије

 1. Изборни предмет: Економика шумарства
 2. Изборни предмет: Трговина шумским производима
 3. Изборни предмет: Шумарска политика
 4. Изборни предмет: Инвестиције у инфраструктуру у шумарству
 5. Изборни предмет: Управљање маркетингом у шумарству

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 • Bonet J.A, Egli S., Krisai-Greilhuber I, Bouriaud L., Castaño C., Colinas C, de-Miguel S., Grebenc T, Keča Lj., Keča N., Latorre J., Louro R., Martín-Pinto M, Martínez de Aragón J., Martínez-Peña F., Oliveira P., Oria-de-Rueda J.A., Pla T., Santos-Silva C., Stara K., Tomao A., Urban A., Vidale E., Zgrablić Ž. (2020): Mushrooms & truffles, Non-Wood Forest Products in Europe”, Editors: Vacik H., Hale M., Spiecker H., Pettenella D., Tomé M., BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany (211-246)
 • Abraham E., Chatzopoulou P., Geirdal A., Kyriazopoulos A.P., Labokas J., Magnúsdóttir L., Marčeta M., Keča Lj., Radusiene J., Stoyanova M., Stoyanov N., Vasile D. (2020): NWFP from Understory Plants in Europe, inNon-Wood Forest Products in Europe”, Editors: Vacik H., Hale M., Spiecker H., Pettenella D., Tomé M., BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany (303–331)
 • Lyubenova M., Petrov J., Radev R., Keča Lj., Al-Tawaha, Chikalanov A. (2019): Forest Shelter Belts, Environmental and Economic benefits, in Forest Ecosystem Services And Payment Schemes (Case Study)”, Editor: Lyubenova M., Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria (13–56) https://www.researchgate.net/publication/336847335_FOREST_ECOSYSTEM_SERVICES_AND_PAYMENT_SCHEMES_CASE_STUDY
 • Keča Lj., Keča N., Borota D., Marčeta M. (2018): Prospectives of Non-Native Tree Species in Serbia, Advances in GeoEcology 45; M. Zlatić and S. Kostadinov (eds): Soil and water resources protection in the changing environment (150 – 160), ISBN 978-3-510-65418-5 and US-ISBN1-59326-267-1 https://www.researchgate.net/publication/329917336_Prospectives_of_Non-Native_Tree_Species_in_Serbia
 • Andrašev S., Keča Lj., Orlović S., Grbić M. (2016): Country report-Serbia in „Non-Native Tree Species for European Forests: Experiences, Risks and Opportunities, COST Action FP1403 NNEXT Country Reports (2nd Edition), Editors: Hasenauer H., Gazda A., Konnert M., Lapin K., G.M.J.(Frits) Mohren, Spiecker H.,Van Loo M., Pötzelsberger E., University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria (312-331) https://www.researchgate.net/publication/309210754_NonNative_Tree_Species_for_European_Forests_Experiences_Risks_and_Opportunities_-_Serbia

Међународни часописи (M20)

Националне монографије (M40)

 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270)

Уџбеници

 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2007): Шумарска политика Србије, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Београд (480)
 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2011): Трговина и маркетинг шумских производа, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Планета Принт, Београд (564).