+

Љиљана Кеча

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 959
Е-маил: ljiljana.keca@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 84
Консултације:

Др Љиљана Кеча рођена је у Шапцу 30. 9. 1976. године, где је завршила основну школу, а потом и гимназију „Вера Благојевић”, на природно-математичком смеру. Шумарски факултет у Београду, смер Шумарство, уписала је 1995. године, на ком је дипломирала 2000. године.

Магистрирала је 2003. год. са магистарским радом под насловом: „Стратешке основе и приступ изради Националног шумарског програма”. Докторирала је 2009. године на Шумарском факултету у Београду са тезом под насловом: „Економска исплативост производње дрвета у засадима тополе у Равном Срему.

У периоду јануар 2001. ‒ јун 2002. год. радила је као студент демонстратор на предмету Економика шумарства. У априлу 2004. год. примљена је за асистента на Катедри економике и организације шумарства Шумарског факултета у Београду и у периоду 2004‒2009. год. учествовала је у извођењу вежби и припреми наставе из предмета Економика шумарства.

Од 2010. године, када је изабрана у звање доцента на Шумарском факултету у Београду, учествује у извођењу вежби и наставе из предмета: Економика шумарства, Трговина шумским производима, Маркетинг шумских производа и Шумарска политика и законодавство, на основним студијама Одсека за шумарство, као и на мастер студијама на предметима: Економика шумарства, Трговина шумским производима, Шумарска политика и Маркетинг шумских производа. Акредитовани је наставник на сва три нивоа студија у оквиру уже научне области Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима.

У оквиру основних студија била је ангажована на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву (студијски програм Шумарство), на предметима Маркетинг и Економика шумарства. У оквиру међународног мастер програма (енг. Forest policy & economics education & research – FOPER 1&2) у периоду 2000‒2012. год. била је ангажована на шест курсева као помоћни наставник, и то у периоду 2007‒2009. год.

У периоду 2003‒2004. год. боравила je на Универзитету у Абердину као асистент истраживач и усавршавала се из области шумарске политике и економике шумарства. Касније, у периоду мај‒септембар 2005. године, боравила je као стипендиста норвешке Владе на Универзитету у Ås-у, Norwegian Univeristy of Life Sciences, Dеpartment of Ecology & Natural Resource Management.

Била је учесник домаћих и међународних пројеката и објавила је већи број радова. Осим тога, др Љиљана Кеча је коаутор две књиге, Шумарска политика Србије (2007. год.) и Трговина и маркетинг шумских производа (2011. год.), аутор Практикума из економике шумарства (2014. год.) и коаутор на монографији „Недрвни шумски производи, социо-економски и еколошки аспекти” (2015. год.).

Сви уџбеници се користе на Шумарском факултету Универзитета у Београду у настави из одговарајућих предмета, на сва три нивоа студија у оквиру уже научне области Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима.

Била је ментор за одбрану 1 магистарског рада, 4 мастер рада и 3 завршна рада.

Бирана је за рецензента за радове објављиване у међународним часописима, а члан је следећих тела и организација: Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, IUFRO, и Аssociation for Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC).

Активно се служи енглеским и француским језиком.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима

Област истраживања

 1. ЕКОНОМИКА ШУМАРСТВА
  1. Макроекономија ‒ торија и примена у шумарству
  2. Микроекономија ‒ теорија и примена у шумарству
  3. Вредновање шума
  4. Тржиште производа шумарства
  5. Инвестиције у шумарству
  6. Еколошка економија
  7. Ланац стварања вредности производа шумарства
  8. Биоекономија
  9. Економетријско моделовање у шумарству
 1. ШУМАРСКА ПОЛИТИКА
  1. Национална шумарска политика
  2. Међународна шумарска политика
 2. ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ОСТАЛИМ ШУМСКИМ ПРОИЗВОДИМА
  1. Трговина и тржиште у шумарству
  2. Трговинаска политика и регулација промета роба
  3. Саобраћај, шпедиција и логистика
  4. Уговори о продаји и друга робна документа
  5. Стандарди и стандардизација у шумарству
  6. Продаја и куповина шумских производа
 3. МАРКЕТИНГ У ШУМАРСТВУ
  1. Истраживање маркетинга у шумарству
  2. Принципи маркетинга у шумарству
  3. Маркетинг активности
  4. Маркетинг шумских производа

 

Ангажовање у настави

Основне студије

 1. Обавезни предмет: Економика шумарства
 2. Обавезни предмет: Трговина шумским производима
 3. Изборни предмет: Шумарска политика и законодавство
 4. Изборни предмет: Маркетинг шумских производа
 5. Изборни предмет: Економска географија шумских ресурса

Мастер студије

 1. Обавезни предмет: Методе и технике истраживања у економици и организацији шумарства
 2. Обавезни предмет: Економика шумарства
 3. Изборни предмет: Трговина шумским производима
 4. Изборни предмет: Шумарска политика
 5. Изборни предмет: Инвестиције у шумарству
 6. Изборни предмет: Маркетинг шумских производа

Докторске студије

 1. Изборни предмет: Економика шумарства
 2. Изборни предмет: Трговина шумским производима
 3. Изборни предмет: Шумарска политика
 4. Изборни предмет: Инвестиције у инфраструктуру у шумарству
 5. Изборни предмет: Управљање маркетингом у шумарству

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 • Andrašev S., Keča Lj., Orlović S., Grbić M. (2016): Country report-Serbia in „Non-Native Tree Species for European Forests: Experiences, Risks and Opportunities, COST Action FP1403 NNEXT Country Reports (2nd Edition), Editors: Hasenauer H., Gazda A., Konnert M., Lapin K., G.M.J.(Frits) Mohren, Spiecker H.,Van Loo M., Pötzelsberger E., University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria (312-331)

https://www.researchgate.net/publication/309210754_NonNative_Tree_Species_for_European_Forests_Experiences_Risks_and_Opportunities_-_Serbia

Међународни часописи (M20)

 • Keča N., Keča Lj. (2012): The Efficiency of Rotstop and Sodium Borate to Control Primary Infections of Heterobasidion to Picea abies Stumps: a Serbian Study, Baltic Forestry 18(2), (247-254) (IF 0, 411) (ISNN1392-1355)

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2012-18[2]/Kecha_2012%2018(2)_247_254.pdf

 • Keča Lj., Keča N., Pantić D. (2012): Net Present Value and Internal Rate of Return as Indicators for Assessment of Cost-efficiency of Poplar Plantations: a Serbian case study, International Forestry Review 14(2), Commonwealth Forestry Association, (145-157) (IF 1, 263) (ISNN 1465-5489)

http://www.ingentaconnect.com/content/cfa/ifr/2012/00000014/00000002/art00002?crawler=true

 • Keča Lj., Keča N., Rekola M. (2013): Value chains of Serbian non-wood forest products, International Forestry Review 15(3), (315-335) (IF 1, 540) (ISNN 1465-5489)

http://www.bioone.org/toc/ifre/15/3

 • Ranković N., Pantić D., Keča Lj. (2013): Relationship Between the Values of Beech Timber (Fagus L.) and Tree Dimensions in Forest Thinning in Serbia, Baltic Forestry 19(1), (152-160) (IF 0, 385) (ISNN1392-1355)

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=110

 • Marčeta M., Keča Lj. (2014): Analysis of Sale of Non-Wood Forest Products from Northern Serbia on the Domestic and Foreign Markets, Baltic Forestry, 20(1), (115-130) (ISNN1392-1355)

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/201420[1]/Analysis%20of%20Sale%20of%20Non-Wood%20Forest%20Products%20from%20Northern%20Serbia.pdf

 1. Keča Lj., Marčeta M. (2015): Export as Market Component and Development Perspective of NWFPs Sector in Central Serbia, Baltic Forestry, 21(2), (315-325), (IF 0,385), (ISNN1392-1355)

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/201521[2]/Baltic%20Forestry%202015%2021(2)%20315_325%20Keca.pdf

Националне монографије (M40)

 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270)

Уџбеници

 • Ранковић Н., Кеча Љ. (2007): Шумарска политика Србије, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Београд (480)
 • РанковићН., Кеча Љ. (2011): Трговина и маркетинг шумских производа, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Планета