+

Ljiljana Keča

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 959
E-mail: ljiljana.keca@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 84
Konsultacije:

Dr Ljiljana Keča diplomirala je 2000. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu, odsek – Šumarstvo. Magistrirala je 2003. godine sa magistarskim radom pod naslovom: „Strateške osnove i pristup izradi Nacionalnog šumarskog programa“. Doktorirala je 2009. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu sa tezom pod naslovom: „Ekonomska isplativost proizvodnje drveta u zasadima topole u Ravnom Sremu“.

U periodu januar 2001. / jun 2002. godine radila je kao student demonstrator na predmetu Ekonomika šumarstva. U aprilu 2004. godine primljena je za asistenta na Katedri Ekonomike i organizacije šumarstva, Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Od 2010. godine, kada je izabrana u zvanje docenta na Šumarskom fakultetu u Beogradu, učestvuje u izvođenju vežbi i nastave iz grupe predmeta: Ekonomika šumarstva, Trgovina šumskim proizvodima, Marketing šumskih proizvoda i Šumarska politika, na sva tri nivoa studija.

U okviru osnovnih studija bila je angažovana na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo), na predmetima Marketing i Ekonomika šumarstva. Na međunarodnom Master programu (eng. Forest policy & economics education & research – FOPER 1&2), kao pomoćni nastavnik, u periodu 2007-2012. godine bila je angažovana na šest kurseva.

U periodu 2003-2004. godine boravila je na Univerzitetu u Aberdinu kao asistent istraživač i usavršavala se iz oblasti Šumarske politike i Ekonomike šumarstva. Kasnije, u periodu maj-septembar 2005. godine, boravila je kao stipendista norveške Vlade na Univerzitetu u Ås-u, Norwegian Univeristy of Life Sciences, Department of Ecology & Natural Resource Management. Iste godine bila je i dobitnik stipendije švajcarske Vlade. U okviru programa Erasmus +, u novembru 2018. godine boravila je u Poljskoj (Poznań University of Life Science).

Objavila je preko 150 stručnih i naučnih radova i učestvovala je na većem broju međunarodnih naučnih konferencija i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

Dr Ljiljana Keča je bila mentor većeg broja magistarskih, master i završnih radova i to iz oblasti Ekonomike šumarstva, Trgovine i marketinga šumskim proizvodima. Recenzent je u časopisima kao što su: Baltic Forestry, SEEFOR, Ecological Economics, Forestry Ideas, Small Scale Forestry, International Forestry Review). Član je sledećih tela i organizacija: Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, IUFRO, COST, EFI, Association for Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC), itd. Koordinator u okviru IUFRO grupe 4.05.04 – Forest-based value chains.

Dr Ljiljana Keča je, do sada, bila koautor dve knjige:

 • Ranković N., Keča LJ. (2007): Šumarska politika Srbije, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (480)
 • Ranković N., Keča LJ. (2011): Trgovina i marketing šumskih proizvoda, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Planeta Print, Beograd (564).

Takođe, autor je jednog praktikuma i monografije od nacionalnog značaja:

 • Keča LJ. (2014): Ekonomika šumarstva, Praktikum sa izvodima iz teorije i rešenim zadacima, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Planeta print, Beograd (142)
 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270).

Svi udžbenici se koriste na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u nastavi iz odgovarajućih predmeta, na sva tri nivoa studija u okviru uže naučne oblasti Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima.

U pogledu naučno-istraživačkog rada, dr Ljiljana Keča, kao istraživač, učestvuje na dva projekta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (TR 31041; TR 37008). Bila je rukovodilac projekta Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede „Lanac stvaranja vrednosti šumskih proizvoda i njihova uloga u razvoju šumarskog sektora Srbije“. Pored toga predstavnik je za Srbiju na projektima: COST action FP1403 (NNEXT); COST action FP1203 (NWFPs). Kao spoljni ekspet, bila je uključena u projekat – Unapređenje sistema finasiranja kroz diverzifikaciju izvora prihoda (UNDP, GEF), dok kao istraživač učestvuje i na više međunarodnih projekata: TN1401 (CAPABAL); FP 7 project (SEE-ERA); EFI (GOVOR); COST action FP0801; COST action FP1002 (PERMIT); EuropeAid/131725/C/SER/RS (EU Project Establishment of the Regional Heritage Centre in Senjski Rudnik Old Mine); HORIZON 2020 “Pest Organisms Threatening Europe – POnTE” i dr. Kao predavač, bila je deo projekta učestvovala je na Master programu (EFI-FOPER I & II).

Pored toga, dr Ljiljana Keča je osnivač inovacionog centra za ekonomiku, trgovinu i marketing u šumarstvu (CETM) pri Šumarskom fakultetu koji se bavi aktuelnim pitanjima u oblasti šumarstva u okviru multidisciplinarnih istraživanja. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu bila je član Saveta, član akreditacione komisije Odseka za šumarstvo, član tela za promociju fakulteta i dr.

Zamenik je šefa Katedre ekonomike i organizacije šumarstva (od 2019. godine Katedre Bioekonomije, politike i organizacije upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode).

Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom.

Uža naučna oblast

Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima (po novoj akreditaciji: Bioekonomija, politika i organizacija upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode)

Oblast istraživanja

 1. EKONOMIKA ŠUMARSTVA
  1. Makroekonomija ‒ torija i primena u šumarstvu
  2. Mikroekonomija ‒ teorija i primena u šumarstvu
  3. Vrednovanje šuma
  4. Tržište proizvoda šumarstva
  5. Investicije u šumarstvu
  6. Ekološka ekonomija
  7. Lanac stvaranja vrednosti proizvoda šumarstva
  8. Bioekonomija
  9. Ekonometrijsko modelovanje u šumarstvu
 1. ŠUMARSKA POLITIKA
  1. Nacionalna šumarska politika
  2. Međunarodna šumarska politika
 2. TRGOVINA DRVETOM I OSTALIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA
  1. Trgovina i tržište u šumarstvu
  2. Trgovinaska politika i regulacija prometa roba
  3. Saobraćaj, špedicija i logistika
  4. Ugovori o prodaji i druga robna dokumenta
  5. Standardi i standardizacija u šumarstvu
  6. Prodaja i kupovina šumskih proizvoda
 3. MARKETING U ŠUMARSTVU
  1. Istraživanje marketinga u šumarstvu
  2. Principi marketinga u šumarstvu
  3. Marketing aktivnosti
  4. Marketing šumskih proizvoda

 

Odabrani naučni radovi

Međunarodne monografije (M10)

 • Keča Lj., Keča N., Borota D., Marčeta M. (2018): Prospectives of Non-Native Tree Species in Serbia, Advances in GeoEcology 45; M. Zlatić and S. Kostadinov (eds): Soil and water resources protection in the changing environment (150 – 160), ISBN 978-3-510-65418-5 and US-ISBN1-59326-267-1
  https://www.researchgate.net/publication/329917336_Prospectives_of_Non-Native_Tree_Species_in_Serbia
 • Andrašev S., Keča Lj., Orlović S., Grbić M. (2016): Country report-Serbia in „Non-Native Tree Species for European Forests: Experiences, Risks and Opportunities, COST Action FP1403 NNEXT Country Reports (2nd Edition), Editors: Hasenauer H., Gazda A., Konnert M., Lapin K., G.M.J.(Frits) Mohren, Spiecker H.,Van Loo M., Pötzelsberger E., University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria (312-331)

https://www.researchgate.net/publication/309210754_NonNative_Tree_Species_for_European_Forests_Experiences_Risks_and_Opportunities_-_Serbia

Međunarodni časopisi (M20)

Nacionalne monografije (M40)

 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270)

Udžbenici

 • Ranković N., Keča LJ. (2007): Šumarska politika Srbije, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (480)
 • RankovićN., Keča LJ. (2011): Trgovina i marketing šumskih proizvoda, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Planeta