+

Institut za šume i šumarstvo

Po Statutu šumarskog fakulteta od 28.12.2011. godine na odseku šumarstvo osnovan je Institut za šume i šumarstvo.  Delatnost Instituta za šume i šumarstvo je da planira, inicira i realizuje istraživačke i razvojne projekte, predlaže naučno-istraživačke programe i projekte i obavlja transfer tehnologija i obavlja realizaciju istih. U sastavu Instituta za šume i šumarstvo nalaze se centri i laboratorije. Centri na Institutu za šume i šumarstvo su: za biotehniku, za monitoring, prikupljanje i obradu podataka iz oblasti gajenja šuma; za monitoring, inventuru i planiranje gazdovanja šumama; za monitoring i konverzaciju šumskih genetičkih resursa; za iskorišćavanje šuma, za monitoring zdravstvenog stanja šuma i centar za istraživanje šumskih požara. Laboratorije u sastavu Instituta za šume i šumarstvo su: za istraživanje prirasta i biomonitoring; za lovstvo; za planiranje i razvoj informacionih sistema u šumarstvu; za botaniku i anatomiju drveta; za geodeziju; za entomologiju; za fitopatologiju; za semenarstvo; mikropropagaciju; za kulturu tkiva ispitivanje semena i sadnica. Upravnik Institut za šume i šumarstvo je dr Vladan Ivetić, vanredni profesor.


Za organizovanje i izvođenje nastave, naučno-istraživačkog i eksperiomentalnog rada studenata, saradnika i nastavnika na Šumarskom fakultetu je organizovan centar za nastavno-naučne objekte (CNNO) u okviru kojeg se nalaze nastavne baze  „Goč“ i „Majdanpečka Domena“. Namena nastavnih baza je ostvarivanje programa i plana nastave i nauke iz osnovnih akademskih, specijalističkih i doktorskih studija za potrebe Fakulteta i drugih članica Univerziteta i obuhvata: školsku praksu, terensku nastavu i proizvodnu praksu. U okviru nastavnih baza, Fakultet organizuje i obezbeđuje pored nastave i naučno-istraživačkog rada i pružanje usluga u ishrani i smeštaju studenata za vreme izvođenja terenske nastave. Upravnik Centara za nastavno-naučne objekte je dr Milorad Danilović, redovni profesor.