+

Делатност

Делатност Одсека за шумарство преузета је из Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета од 28.12.2011. године.  Као основне делатности Факултета, а самим тим и Одсека за шумарство су: високо образовање, научноистраживачки рад и друге делатности у циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада Факултета.

Делатности Одсека за шумарство у оквиру Шумарског факултета су:

85.42 Високо образовање
85.59 Остало образовање
85.60 Помоћне образовне делатности
72.11 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
72.19 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
72.20 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
01.19 Гајење једногодишњих и вишегодишњих биљака
01.24 Гајење јабучастог и коштуничавог воћа
01.25 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језгричастог воћа
01.27 Гајење биљака за припремање напитака
01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
01.64 Дорада семена
01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
02.20 Сеча дрвећа
02.30 Сакупљање шумских плодова
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
03.12 Слатководни риболов
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
72.19 Истраживањe и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
94.12 Делатности струковних удружења 

– Услуге у спољнотрговинском промету Шумарског факултета, а самим тим и Одсека за шумарство су:

– израда експертиза и студија, истраживање тржишта, инвестиционих програма, просторних и урбанистичких планова и пројеката, идејних, главних и детаљних пројеката и инвестиционо-техничке документације, лицитационих елабората;

– организација изградње комплетних објеката (инжењеринг) извођачки инжењеринг и саветодавни (конслатинг) инжењеринг;

– услуге истраживања-научно истраживачки рад и истраживачко-развојни рад, услуге сертификационих тела, контролних организација, лабораторија и центара факултета;

– остали послови у складу са Законом о спољнотрговинском пословању.

Шумарски факултет и одсек за шумарство као његов саставни део обавља и друге послове који су у функцији њихове делатности, у складу са законом и Статутом.