+

Студије

Студијски програми на одсеку за Шумарство су конципирани и усаглашени са одговарајућим програмима европских факултета, акредитовани и међународно признати. Европски модел студирања, заснован је на болоњском процесу даје могућност тростепеног школовања које се одвија кроз основне академске, мастер академске и докторске академске студије.

Основне академске студије

Услови за упис:

  • Завршена средња школа (4.степен);
  • Положен пријемни испит из: математике и биологије.

Основне студије на одсеку за шумарство трају 4 године (8 семестара)  и имају  240 ЕСПБ. На основним студијама студенти слушају и полажу 46 предмета, од којих су 36 обавезни  и 10 предмета су изборни.

Академско звање:

Дипломирани инжењер шумарства

Мастер академске студије

Мастер академске студије трају 1 годину и имају 60 ЕСПБ.

Програм је конципиран тако да се студенти опредељују за избор једног од 7 модула из области шумарства, и то: 1. биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса, 2. коришћење шумских и ловних ресурса 3. планирањe газдовања шумама 4. гајење шума, 5. заштита шума и украсних биљака, 6. екологија шума, заштита и унапређивање животне средине и 7. економика и организација шумарства.

Студенти мастер студија у I семестру слушају и полажу обавезне и изборне предмете, а у  II семестру полажу студијски-истраживачки рад и обављају стручну праксу након чега бране мастер рад.

Академско звање:

Мастер инжењер шумарства (МSс), а у додатку дипломе им се уносе подаци о специјализацији.

Докторске академске студије (PhD)

Докторске академске студије – 3 године и имају 180 ЕСПБ.

Докторске студије из области шумарства на модулу шумарство трају 3 године (6 семестара). Студијски програм је конципиран тако да студенти на бирају један од 7 подмодула и то: 1. Семенарство, расадничарство и пошумљавање, 2. Заштита шума, 3. Економика и организација шумарства 4. Планирање газдовања шумама, 5. Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне 6. Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине 7. Гајење шума.

На сваком од подмодула модула Шумарство студенти у току прве године полажу укупно 5 предмета (2 обавезна и 3 изборна), обављају лабораторијски и експеријални рад, пријављују пројекат докторске дисертације и бране семинарски рад. У другој години студија студенти бране пројекат докторске дисертације, обављају лабораторијски и експеријални рад, имају обавезу да публикују 1 рад у домаћем часопису и да учествују на домаћем научном скупу са рефератом и да публикују 1 начни рад у водећем часопису националног значаја. У трећој години студенти докторских студија учествују у настави на основним студијама, обављају лабораторијски и експеријални рад,  имају обавезу да учествују на међународном научном скупу са рефератом и раде на изради докторске дисертације.

Академско звање:

Доктор наука-биотехничке науке.

Литература

Студенти имају приступ фонду библиотеке Шумарског факултета од преко 60.000 библиотечких јединица, са више од 15.000 наслова књига и око 1.000 наслова часописа. У скриптарници факултета постоји списак  литературе (уџбеника и практикума) за спремање испита