+

Савет Факултета

Орган управљања: Савет Факултета

Председник Савета: др Бранко Стајић, редовни професор
Заменик председника Савета: др Зоран Никић, редовни професор

Чланови савета:

Представници оснивача

 • Александар Гојковић, дипл. инж. шумарства;
 • Бранко Стефановић, дипл. економиста;
 • Драган Караклић, дипл. инж. шумарства;
 • Игор Петровић, мастер инж. шумарства;
 • Мартин Будимир, мастер инж. шумарства;
 • др Павле Павловић;
 • Рајко Средановић, дипл. инж. шумарства;
 • Саша Радуловић, дипл. инж. шумарства;

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ШУМАРСТВО

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТ

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ

ПРЕДСТАВНИЦИ ОДСЕКА ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

ПРЕДСТАВНИК НАСТАВНИХ БАЗА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

 • дипл. инж. Мирјана Златковић

ПРЕДСТАВНИК ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

 • Зорица Стевановић, дипл. прав.

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

 • Душан Петковић, редован студент на Одсеку за Шумарство;
 • Љубица Минић, редован студент на Одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;
 • Милица Лазић, редован студент  на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру;
 • Никола Станковић, редован студент на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса;

Савет Факултета је орган управљања Факултета.

Савет има 23 члана, од којих су 15 чланова представници Факултета, 4 члана које именује Влада и 4 члана које бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета 13 чланова бирају већа одсека, а по један члан се бира из реда Стручних служби Факултета и ЦННО.

Мандат чланова Савета траје три године.

Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената, траје две школске године.

Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Савет се, по правилу, конституише 1. октобра текуће школске године.

Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика тајним гласањем.

Савет Факултета:

 • доноси Статут;
 • доноси финансијски план;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
 • одлучује о коришћењу средстава за инвестиције;
 • доноси програм рада Факултета;
 • предлаже Универзитету статусну промену, промену назива и седишта Факултета;
 • доноси одлуке о оснивању правних лица, фондација и фондова, у складу са Статутом;
 • доноси одлуке о оснивању центара за трансфер технологије, иновационих центара, пословних технолошких паркова и других организационих јединица, у складу са законом и Статутом;
 • доноси општа акта Факултета у складу са законом, другим прописима и Статутом;
 • доноси одлуку о организовању унутрашњих организационих јединица;
 • бира и разрешава дужности декана и продекане;
 • доноси одлуку о висини школарине;
 • доноси пословник о свом раду;
 • доноси одлуку о давању на коришћење, односно у закуп, простора Факултета, у складу са законом;
 • обавља и друге послове утврђене Статутом.

Савет може образовати сталне и повремене комисије у циљу разматрања појединих питања из свог делокруга.